Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия и  създаде нови разпоредби в раздел IX „Относно съдиите и съдебните служители“, където т. 4, т. 5 и т. 6 са редактирани, както следва:

         т. 4 „Указва на административните ръководители на съдилищата да продължат с изготвянето на график на работа на съдиите и съдебните служители в съда, съобразно епидемичната обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, при ротация на групите съдии и служители, до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 е отминала.“

         т. 5 „При изготвяне на графиците да се преценява възможността за разглеждане на всички насрочени дела, с оглед конкретната епидемична обстановка в съответния регион и броя на заболелите магистрати и съдебни служители в съответния орган на съдебна власт, като се съобразява следното относно съдиите и служителите, които са повече от двама в помещение:

         - В кабинетите на съдиите да работят не повече от 2-ма и то само, ако е възможно осигуряване на разстояние между тях не по-малко от 2 метра и наличие на възможност за проветряване (помещения с прозорци) и постоянна дезинфекция;

         - В службите, деловодствата и канцелариите да работят толкова служители, колкото е възможно при спазване на разстояние между тях от минимум 2 метра и при наличие на възможност за проветряване (на помещения с прозорци) и постоянна дезинфекция.

         т. 6 Задължава съдиите и съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, поради това не са в съда, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, до отпадане на риска от заразата с COVID-19.

         Добавена е нова т. 7 „При необходимост и въз основа на обективни данни за разпространението на заразата с COVID-19, сочещи на увеличение броя на заболелите в съответния съдебен район и/или в органа на съдебната власт, административният ръководител може да вземе решение да се отсрочват насрочените производства, да не се провеждат открити съдебни заседания и да се разглеждат само дела с неотложен характер, посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, за определен от него разумен срок.

Заповедите на административния ръководите по приложението на раздел IX, т. 7 незабавно да бъдат обявявани на интернет сайта на съответния орган на съдебната власт и изпращани на ВСС за публикуване.“

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.