З А П О В Е Д

№ РД09-3158/11.11.2020 г.

 

            На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 1. При постоянно нарастващ или голям брой на ученици и учители - заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и/или карантинирани, директорите на училища може да отправят аргументирано предложение до министъра на образованието и науката за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за определен период при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО, ако в училището са създадени условия за това.
 2. Предложение по т. 1 може да се прави само за училища, които попадат в области в червена или оранжева зона съобразно критериите на Министерството здравеопазването за усложнена епидемична обстановка и следва да се отнася за едно от следните:
 • всички паралелки в училището;
 • поне 50 % от паралелките в прогимназиален етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средна степен на образование в училището, взети заедно;
 • две или повече паралелки в началния етап на основната степен на образование.
 1. При постоянно нарастващ или голям брой на ученици и учители - заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и/или карантинирани, съсредоточени в отделни паралелки в едно училище, директорът на училището може вземе решение за преминаване за определен период към обучение от разстояние в електронна среда за съответните паралелки.
 2. Решението по т. 3 може да вземе, ако училището попада в област в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, и следва да се отнася за едно от следните:
 • до 50 % от паралелките в прогимназиален етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средна степен на образование в училището, взети заедно;
 • отделна паралелка в началния етап
 • необходимост от редуване при преминаването към ОРЕС за периода до края на календарната година на паралелките в прогимназиален етап на основната степен и двата гимназиални етапа на средна степен на образование.
 1. Решението за предложението по т. 1, съответно решението по т. 3 се приема от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището. За взетото решение се уведомява съответното регионално управление по образованието.
 2. До решение за предложение по т. 1, съответно до решение по т. 3 може да се стигне и по препоръка съответната регионална здравна инспекция и/или на областния координационен щаб.
 3. При решение за предложение по т. 1, съответно решение по т. 3 се спазва принципът, че към обучение от разстояние в електронна среда преминават първо учениците в средната степен на образование, а при продължаващо влошаване на епидемичната ситуацията – и учениците от прогимназиален етап, като се отчитат спецификите на обучението и локалните условия, а учениците в начален етап – само в изключителни случаи, при обективна невъзможност обучението да продължи присъствено.
 4. Срокът по т. 1, съответно по т. 3 за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда следва да е съобразен с епидемичната обстановка и с утвърдената от регионалната здравна инспекция практика в такива случаи, да отчита, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците и да не превишава 10 учебни дни. При необходимост към посочената по-горе процедура може да се пристъпи повторно при същите условия.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД 09-2924 от 26 октомври 2020 г.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /П/ 

/КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ/ 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.