З А П О В Е Д

 

№  РД09-3172/ 12.11.2020 г.

На основание чл. 105, ал. 1 и ал. 6 и чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и предложения/решения на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция до края на епидемичната обстановка 

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Преустановявам присъствения образователен процес в класовете и училищата, посочени в предложения/решения на областните/общинските кризисни щабове и/или по предписания на регионална здравна инспекция за определения в тях период.

2. В случаите по т. 1 за учениците да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационнитe технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование, както и на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

                    

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.