З А П О В Е Д

№ РД09-3171/ 12.11.2020 г.

На основание чл. 115а, ал. 1 и чл. 105, ал. 5 и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Заповед № РД – 01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

За периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. директорите на училища в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. да организират обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование, както и на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления по образованието.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.