З А П О В Е Д

№ РД09-3310/18.11.2020 г.

 

            На основание чл. 251, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с раздел I, т. 22 и раздел II от Заповед № РД-01-655 от 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и поради нарастване на случаите на заразени лица с COVID-19 на територията на страната в условията на обявена извънредна епидемична обстановка

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Носенето на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) е задължително:

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и др.;

б) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории;

в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

2. Изключения по т. 1 се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) за учители 1. – 4. клас, които преподават само в една паралелка, когато не осъществяват близък контакт с учениците и е възможно спазване на разстояние, по-голямо от 1,5 м. между тях и учениците;

б) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване, физически упражнения и др.).

3. Носенето на лични предпазни средства за лице по време на учебния час и другите занимания за учителите и учениците 1. – 4. клас може да стане задължително:

а) по решение на педагогическия съвет на училището;

б) по решение на преподаващия учител за всеки отделен час.

4. Училищата осигуряват време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства за лице за учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

5. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ /П/

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.