З А П О В Е Д

№ РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. и    Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г., Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. и Заповед  № РД-01-168 от 15.03.2021 г. 

 чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. (изм. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм. Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.. Срокът се удължава от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

1a. (нова - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) От 4.01.2021 г. седопуска изключение от забраната по т. 1 по отношение наприсъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

1б. (нова - Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.) Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:

а) приравнителни изпити при преместване на ученик;

б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;

в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;

г) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в задочна форма на обучение;

д) държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;

е) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

ж) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

з) (изм.- Заповед № РД-01-168 от 15.03.2021 г.)  кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. (нова - Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.) Дейностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

1г. (нова - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., изм. - Заповед РД-01-168 от 15.03.2021 г.) От 18.03.2021 г. до 29.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 18.03.2021 г. до 31.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;

б) от 1.04.2021 г. до 7.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 12 клас;

в) на 1.04.2021 г. и 2.04.2021 г. и от 12.04.2021 г. до 21.04.2021 г.  – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 11 клас;

г) от 22.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 7 и 12 клас.

1д. (нова - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 и по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1г, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.

1е. (нова - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.)  Занятията по т. 1г и 1д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

1ж. (нова - Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г.) Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 15.02.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. 

1з. (нова - Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания. 

1и. (нова - Заповед РД-01-168 от 15.03.2021 г.) Независимо от графика по т. 1г и при спазване на насоките по т. 1е, от 18.03.2021 г. се допуска провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици в центровете за специална образователна подкрепа, както и за всички ученици от пети до дванадесети клас, ако в училището броят на учениците във всеки един клас е не повече от 35.

2. (доп. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., отменена със Заповед РД-01-132 от 26.02.2021 г.) 

3. (изм. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. ) Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на провеждането на:

а) практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

б) (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа

в) държавни изпити и защити на дипломни работи.

4. (доп. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм. Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

4а. (доп. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., отм. - Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) 

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

5а. (нова - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) От 4.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли. 

6. (доп. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм. - Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция

7. (изм. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. От 4.01.2021 г. се допускат и посещенията на музеи и галерии, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7а. (нова - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) От 1.02.2021 г. се допускат посещенията в кината, при използване на 30 % от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

7б. (нова - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30 % от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците.

7в. (нова - Заповед РД-01-168 от 15.03.2021 г.) От 1.04.2021 г. се допуска провеждането на циркови представления, при използване на 30 % от общия им капацитет (места) на закрито или 50% на открито, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. (изм. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.

10. (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.

11. (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на защитни маски за лице от персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа. От 1.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове.

11а. (нова - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм.- Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г., отм. - Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) 

12. (изм. - Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.

13. (изм. - Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., в сила от 22.12.2020 г., изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) От 1.02.2021 г. се допускат посещенията на търговските центрове, включително такива тип МОЛ, като малолетните и непълнолетни лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

14. (изм. Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) До 31.03.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в чужбина. 

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

16. (изм. Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г.) На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19. (отм. - Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.)

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. (отм. - Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г.) 

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23. (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.

24. (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.

25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

26. (изм. - Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г.) Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г.

27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

IV. Заповед № РД-01-655 от 13.12020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки.

VIII. Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. влиза в сила от 22.12.2020 г.

IX.  Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. влиза в сила от 16.01.2020 г. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

                                                     

  ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм

  Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.