З А П О В Е Д 

№ РД-09-12-45/27.11.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, т. II oт Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, писма на министъра на здравеопазването  вх. № 04-10-11/1 от 26.11.2020г. и вх. № 04-10-11/2 от 26.11.2020г. и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г.,  Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г., съгласно т. I, 9 и 10 от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, се преустановяват всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на  Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

II. Дейностите по т. I, се провеждат при всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и при спазване на указанията по т. III.

IIIВъв връзка с т. II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването утвърждавам:

  1. Указания – Концепция и насоки за тренировъчния и състезателен процес в професионалния футбол, съгласно Приложение № 1;
  2. Указания за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения, съгласно Приложение № 2;
  3. Указания за спортуващите под 18 годишна възраст спортисти, спечелили квоти за участие в Олимпийски игри, както и такива, на които им предстоят квалификационни турнири за спечелване на квоти за участие в Олимпийски игри, съгласно Приложение № 3;

IV. Отменям Заповед № РД-09-1225/12.11.2020 г.

VI. Заповедта влиза в сила от 23:30 часа на 27 ноември 2020 г.

VI. Заповедта и указанията по т. III да бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ  /П/

Министър на младежта и спорта

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.