ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

В сила от 27.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 27 ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г., изм. ДВ. бр.25 от 26 март 2021г.


 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Настоящото постановление урежда условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.
(2) Компенсациите по ал. 1 се изплащат, когато работниците и служителите от икономическите дейности по ал. 1 са в неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда поради въведени временни ограничения за осъществяване на дейност/дейности, посочена/посочени в акта на държавния орган по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) При продължителност на работния ден 8 часа, уговорена в основния трудов договор, сключен преди датата на акта на държавния орган по ал. 1, компенсацията е в размер 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето, осигурено по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване в икономическите дейности по ал. 1. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ към датата на акта на държавния орган по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Осигурителният доход за октомври 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за октомври;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за октомври;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Размерът на компенсацията на всеки работник и служител по ал. 2 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 4, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат компенсации.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Лицата по ал. 1 имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 година и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 година, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Компенсации не се изплащат за работници и служители, които:
1. не са били осигурени при същия работодател в икономически сектор по чл. 1, ал. 1 преди датата на акта на държавния орган по чл. 1;
2. ползват отпуск на друго основание;
3. са наети от работодател, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 35211 от 24 декември 2013 г.).
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) При прекратяване на трудовия договор на работника или служителя в периода за подкрепа изплащането на компенсацията се прекратява от датата на прекратяването на договора.
 
Чл. 2. За изплащане на компенсации по чл. 1 могат да кандидатстват работници и служители, които са в неплатен отпуск при условията на чл. 1 и са наети от работодатели, които са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.
 
Чл. 3. Работодателите на работниците и служителите от икономическите дейности по чл. 1, ал. 1 следва да запазят заетостта, за която са получили компенсации по реда на постановлението, за период, равен на периода, за който са изплащани компенсациите.
 
Чл. 4. Работодателят информира работниците и служителите за възможностите да получават компенсации по постановлението.

Чл. 5. (1) Работниците и служителите, желаещи да получават компенсациите по чл. 1, предоставят на работодателя писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, по която да се изплащат компенсациите.
(2) Работодателят или упълномощен негов представител подава в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите по чл. 1, следните документи за изплащане на компенсации:
1. списък на лицата, които през изтеклия месец са били в неплатен отпуск поради преустановяване на дейността в обекта им на работа съгласно акт на държавен орган и са подали декларация за получаване на компенсации;
2. декларации по ал. 1 на работниците и служителите - еднократно или при промяна;
3. при подаване на документи по ал. 2 за първия месец работодателят подава заявление за ползване на мярката по постановлението и декларация за минимална помощ (еднократно и при промяна)
 
Чл. 6. Комисия, определена със заповед на директора на дирекция "Бюро по труда", разглежда представените документи по чл. 5, ал. 2 в срок до 10 работни дни след получаването им.
 
Чл. 7. (1) Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация от комисиите по чл. 6 относно работодателите и броя на техните работници и служители, които са одобрени/неодобрени за изплащане на компенсации, в срок 2 работни дни от одобрението/неодобрението.
(2) Сумите за компенсации са дължими от датата на решението за одобряване на документите от комисиите по чл. 6 в дирекциите "Бюро по труда", но не по-рано от началната дата на неплатения отпуск във връзка с преустановяване на дейността в обектите, посочени в акта на държавния орган.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г., в сила от 01.04.2021 г.) Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври 2020 г. и не по-късно от 30 юни 2021 г.
(4) Сумите се изплащат на работниците и служителите в размера, определен в чл. 1, ал. 3, до 5 работни дни след одобряването на подаденото заявление.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Компенсации" са суми, които се изплащат под формата на помощи на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преустановяване на дейността, за която са наети на работа, на основание на акт на държавен орган. Компенсациите, изплатени по реда на това постановление, представляват необлагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Заключителни разпоредби

 
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 14 от Закона за насърчаване на заетостта.

 
§ 3. В чл. 1, ал. 8 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 27 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 34 от 2019 г.), се създава т. 20:
"20. компенсацията, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет на работници и служители, чиято трудова дейност е преустановена временно със заповед на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка."
 
§ 4. Министърът на труда и социалната политика издава заповед, с която определя кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяване на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с решения на Народното събрание или на Министерския съвет.
 
§ 5. Администратор на помощта по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи е Агенцията по заетостта.
 
§ 6. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, който утвърждава указания по прилагането му.
 
§ 7. Контролът по прилагането на постановлението се осигурява от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

 
§ 8. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) За целите на това постановление Агенцията по заетостта, Националният осигурителен институт и Националната агенция за приходите обменят по служебен път информация за размера на осигурителния доход на лицата, одобрени за изплащане на компенсации.

 
 
§ 9. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 2 от 2021 г., в сила от 01.01.2021 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)

§ 5. Заявленията за изплащане на компенсации за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. се разглеждат и финансират по досегашния ред.
 
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 19 МАРТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 април 2021 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.