З А П О В Е Д

№ РД 09-934/26.11.2020

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 27 от Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с т. I. 25 и т. II. от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад № 93-6207/26.11.2020

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да организира извършване на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от БАБХ, за стриктното спазване на временните противоепидемични мерки на територията на Република България.

2. Изпълнителният директор на БАБХ да изготви указания за прилагането на въведените мерки със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването в обектите по т. I и да създаде организация за изпълнението им.

III.      Указанията по т. II да бъдат съгласувани от изпълнителния директор на БАБХ с министъра на здравеопазването.

1. Указанията по т. II. да бъдат публикувани на интернет страниците на БАБХ.

2. За резултатите от контрола по т. I, в срок до 20.01.2021 г., изпълнителният директор на БАБХ да изготви доклад до министъра на земеделието, храните и горите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на доц. д-р Янко Иванов - заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Министър на земеделието, храните и горите

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.