ЗАПОВЕД

№ РД09-3519 /02.12.2020 г.

 

            На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските и в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 година, и на основание раздел I, т. 2 и раздел  II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес в училищата

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ:

 

Заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година, изм. със Заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/ 18.11.2020 г., като в:

  • Графика за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020  – 2021 г. (Приложение № 1) и в Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2020 – 2021 г. (Приложение № 2) определям времето за провеждане на общинския кръг в срок не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на съответната изява.
  • Графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2020 – 2021 година (Приложение № 3) определям времето за провеждане на училищния кръг в срок не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на регионалния/националния кръг на съответното състезание.

По решение на директора на съответното училище общинските кръгове на ученическите олимпиади, на националните състезания, ако имат такива кръгове, както и училищните кръгове на националните състезания по професии, за които подготовката на изпитните материали за съответните възрастови групи се осъществява от училищни комисии, при липса на друга възможност се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици.

В останалата си част Заповедта остава непроменена.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления по образованието.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел опазване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училищата чрез регионалните управления на образованието, както и до знанието на всички заинтересовани лица.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.