Методически указания и препоръки за Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки

   

Съгласно т. 7 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява  провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други).

Съгласно т. 4 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановяват присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

 Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява  провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Съгласно т. 23 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

Работата в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се организира при спазване на нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на действащите противоепидемични мерки.

За посочения период от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г.  се преустановява работата с посетители.

На входа  на сградата на НБКМ, на официалната интернет страница и в социалните мрежи следва да се публикува информация, че се преустановява работа с посетители за съответния период.

За създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

I. Защита на служителите

1. Правилата за работа и указанията следва да се актуализират, за да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето и обявената с решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и за преодоляване на последиците, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки. 

2. Директорът да организира работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допуска присъствена работа на най-много 50% от персонала.

3. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.1, буква “а“ от Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т.1, буква “в“ от Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

II. Предоставяне на услуги

1. Директорът на НБКМ следва да изготви Правила за административно обслужване за периода от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г., съгласно възможностите за предоставяне на електронни услуги. Правилата следва да се поставят на видно място и да бъдат публикувани на интернет страницата на библиотеката. При възможност да се осигури онлайн информационно обслужване.

На входа  на НБКМ , на официалната интернет страница и в социалните мрежи, следва да се публикува информация, че НБКМ преустановява работа с посетители за съответния период.

Информираме Ви, че на интернет страницата на  Единния информационен портал https://coronavirus.bg , може да се информирате за мерките  за борба с разпространение на COVID-19, включително за здравните, икономическите и социалните последици от епидемията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.