Методически указания и препоръки към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища

 

Съгласно т. 7 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява  провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други).

Съгласно т. 4 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановяват присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

 Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява  провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

Съгласно т. 2 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Съгласно т. 23 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

           

Във връзка с гореизложеното и за създаване на организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки , съобразно спецификата на всяко читалище:

  1. В читалищата с обществена библиотека, се преустановява работата с посетители
    • Ръководителите на обществени библиотеки в читалищата следва да

изготвят Правила за обслужване за периода от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г., съгласно възможностите за предоставяне на електронни услуги за всяка отделна библиотека. Правилата следва да се поставят на видно място и да бъдат публикувани на интернет страницата на библиотеката. Да бъде посочено изрично, че правилата се прилагат на територията на библиотеката и нейните филиали. 

                 1.2.При възможност да се осигури онлайн информационно обслужване.

                 1.3.На входовете на всички сгради с обществени библиотеки , на официалните интернет страници и в социалните мрежи, следва да се публикува информация, че библиотеката преустановява работа с посетители за съответния период.

  1. В читалищата, в които има обществени колекции и дейности по

представяне и опазване на културното наследство, работата им се преустановява, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г., съгласно т.7 от Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.

  1. В читалищата с действащи киносалони, работата им се преустановява,

считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г., съгласно т.7 от Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването.                      

  1. За провеждане на извънкласни занимания в читалищата, съгласно т. 2 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. се преустановява провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

Министърът на културата препоръчва при наличие на техническа възможност, да продължи провеждането на онлайн кръжоци, обучения, изложби, езикови курсове, както и на индивидуални обучения.

 Защита на служителите           

1. Правилата за работа и указанията следва да се актуализират, за да отговарят на

изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето и обявената с решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и за преодоляване на последиците, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ)  противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки. 

2. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се

провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

3. Всички работодатели и органи по назначаване, следва да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.1, буква “а“ от Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т.1, буква “в“ от Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Информираме Ви, че на интернет страницата на  Единния информационен портал https://coronavirus.bg , може да се информирате за мерките  за борба с разпространение на COVID-19, включително за здравните, икономическите и социалните последици от епидемията.

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.