УКАЗАНИЯ

за дейността на държавни културни институти и културни организации с дейности в областта на сценичните изкуства

 

Съгласно т. 7 от заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановява провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия  (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други). Изключение се допуска при театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на маски за лице.

I. Указания за защита на служителите и въвеждане на работа от разстояниe           

  1. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

            а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед РД-01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването;

         б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

           в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в приложение № 2 към заповед № РД 01-675/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

               г) създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

              д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).     

  1. Работният процес в административните звена да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Директорите на културните институти следва да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите.
  2. За работния процес на творческите звена да се изготви график от директора на държавния културен институт за провеждане на репетиции съобразен с противоепидемичните мерки.
  3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

II. Указания за безопасност на публиката при провеждането на спектакли и концерти

  1. Провеждането на спектакли и концерти се осъществява при заетост на местата в залата до 30 % от общия им капацитет.
  2. Да се проведат следните противоепидемични мерки:

а) на достъпно място се поставят информационни табели или зрителите се информират по друг подходящ начин за задължението за спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и хигиена на ръцете при посещение на събитието.

б) преди началото на представление на местата за сядане се провежда дезинфекция.

в) създаване на организация за контрол на входа за зрителите, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.

г) при посещения на спектакли и концерти, зрителите влизат по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и с маска или друго средство, покриващо носа и устата (шал, кърпа и др.) при необходимост от контакт с други лица.

д) движението на зрителите трябва да се осъществява еднопосочно, като на входа и на различни места в съответното пространство се поставят указателни табели. Разпоредителите в съответното пространство следва да следят за спазването на това изискване.

е)  спектакълът/концертът се провеждат без антракт.

ж) продажбите на билети на каса е необходимо да са съобразени с действащите противоепидемични мерки за търговските обекти.

Допълнителна информация

Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционния ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

В допълнение Ви обръщаме внимание, че за дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.

Предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени с горепосочените изисквания и специфичните особености на обекта. В тази връзка избора на подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на извършването й, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на хора на определени места може посетителите/зрители да се информират по подходящ начин за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради.

            Настоящите указания са съгласувани с министъра на здравеопазването.

 

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.