Р Е Ш Е Н И Е   896 

от      7 декември     2020 година 

за приемане на Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

 

На основание чл. 3, ал. 1 и 3 от Закона за здравето

 МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

Р Е Ш И:

  1. Приема Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България съгласно приложението.
  2. Определя Национален ваксинационен щаб за изпълнение на Националния план по т. 1 в състав:

 

Председател:

 

Проф. д-р Красимир Гигов

- генерален директор на Българския Червен кръст;

Заместник-председател:

 

Доц. д-р Ангел Кунчев

- главен държавен здравен инспектор;

Секретар:

 

Д-р Радосвета Филипова

- държавен експерт в Министерството на здравеопазването;

 

 

Членове:

 

главен комисар Стоян Темелакиев

- заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи;

Полковник доц. д-р Андрей Галев

- началник на Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена в структурата на Военномедицинска академия;

Богдан Кирилов

- изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;

Д-р Страшимир Генев

- директор на дирекция „Болнична медицинска помощ“ в Националната здравноосигурителна каса;

Д-р Николай Брънзалов

- заместник-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз;

Д-р Галин Каменов

- епидемиолог в Националния център по заразни и паразитни болести;

Д-р Румен Кофинов

- управител на „БУЛБИО-НЦЗПБ“ ЕООД;

Д-р Кремена Пармакова

- началник на отдел „Надзор на заразните болести и профилактика“ в дирекция „Здравен контрол“ в Министерството на здравеопазването;

Д-р Цветолюба Генкова

- началник на отдел в дирекция „Медицински дейности“ в Министерството на здравеопазването;

Д-р Данчо Пенчев

- директор на Столичната регионална здравна инспекция;

Проф. д-р Марияна Мурджева

- главен координатор на Експертен съвет по медицинската специалност „Клинична имунология“.

 

  1. Националният ваксинационен щаб по т. 2 координира, контролира и отговаря за изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
  2. Министърът на здравеопазването утвърждава правила за работата на Националния ваксинационен щаб.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.