Р Е Ш Е Н И Е  894

от    4 декември    2020 година

 

ЗА даване на съгласие управляващият орган на оперативна програма „развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да наддоговаря безвъзмездна финансова помощ над бюджета на програмата във връзка с мерки в борбата с разпространението на covid-19

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 8,01 на сто над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки в борбата с разпространението на COVID-19.
  2. Финансовите средства по т. 1 да бъдат възстановени от механизма REACT-EU.
  3. Изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите по т. 1 се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване на проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по програмата.
  4. В случай че верифицираните разходи по т. 1 надвишават средствата по т. 2, разликата ще се осигури от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
  5. Изпълнението на т. 1, 2 и 3 се възлага на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, а изпълнението на т. 4 – на министъра на труда и социалната политика.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.