Р Е Ш Е Н И Е   850

от     23 ноември    2020 година

 

ЗА даване на съгласие Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г., да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г., да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма във връзка с мерки и дейности за подкрепа на най-нуждаещите се лица в условията на кризата, предизвикана от COVID-19.

2. Финансовите средства по т. 1 да бъдат възстановени със средствата от Европейския съюз в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

3. В случай че верифицираните разходи по сключените договори по т. 1 надвишават средствата по т. 2, разликата се осигурява от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

4. Договарянето, мониторингът и верифицирането на разходите, изплащането на помощта, както и сертифицирането на разходите по договорите по т. 1 се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по оперативната програма.

5. Изпълнението на т. 1, 2 и 4 се възлага на Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г., а изпълнението на т. 3 - на министъра на труда и социалната политика.

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.