Р Е Ш Е Н И Е  637

от        8   септември       2020 година

 

ЗА даване на съгласие управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключи анекс към административен договор BG05M90P001-1.099-001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер 4,28 % над бюджета на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на програмата във връзка с мерки за подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха от заразяване  с covid-19

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 да сключи анекс към административен договор BG05M90P001-1.099-001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Министерството на здравеопазването в размер до 4,28 на сто над определения бюджет по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на оперативната програма.

2. Финансовите средства по т. 1 да се осигурят от неусвоени и неверифицирани средства от действащи договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” или от механизма REACT-EU.

3. Изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите по сключения анекс по т. 1 се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване на проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по програмата.

4. В случай че верифицираните разходи по сключения анекс по т. 1 надвишават средствата по т. 2, разликата ще се осигури от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

5. Изпълнението на т. 1, 2 и 3 се възлага на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, а изпълнението на т. 4 – на министъра на труда и социалната политика.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.