В сила от 15.12.2020 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  346

 

от     9 декември     2020 година 

 

ЗА одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г.

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

 

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер до 16 872 440 лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както следва:

 1. по бюджетите на общините за 2020 г. – 12 234 237 лв., разпределени съгласно приложението;
 2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. – 85 447 лв.;
 3. по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. – 206 304 лв.;
 4. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. – 4 346 199 лв., в това число за трансфер за Техническия университет – София, 25 728 лв.;
 5. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. – 253 лв.

(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се предоставят за подпомагане на бюджетите на държавните и общинските училища и центрове за специална образователна подкрепа и се разходват за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 и разширяване на възможностите за електронно обучение, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух, преносими компютри и други. Разпределението на средствата по образователни институции се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време”, бюджетна програма „Спорт за учащи” по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. с 85 447 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование”, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”, по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на културата за 2020 г. с
206 304 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 5. (1) Със сумата 4 320 471 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование”, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. с 4 346 199 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат разходите по „Политика в областта на изпълнение на наказанията”, бюджетна програма „Затвори - изолация на правонарушителите”, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. с
253 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 7. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г. по „Политика в областта на транспорта“ с
8 037 230 лв., както следва:

 1. по бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” с 4 813 430 лв., от тях разходи за персонал 737 000 лв.;
 2. по бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” с 3 223 800 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г. с 8 037 230 лв.

(3) Със сумата 7 231 230 лв. да се намалят показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 8. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. по функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“ с 2 000 000 лв., както следва:

 1. по бюджетна програма „Национална статистическа програма“ със 700 000 лв.;
 2. по бюджетна програма „Преброяване 2021“ с 1 300 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. с 2 000 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по чл. 33, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 9. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. по „Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти“, бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“, с 1 500 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. с 1 500 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 10. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. по функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора” с 670 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г. с 670 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 37, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 11. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г. с 2 483 677 лв., както следва:

 1. по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“, бюджетна програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“, с 2 183 677 лв.;
 2. по бюджетна програма „Администрация“ с 300 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г. с 2 483 677 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 12. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за  2020 г. по “Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България“, бюджетна програма „Разузнаване“, със 181 533 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г. с 181 533 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 32, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 13. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. с 2 000 000 лв., както следва:

 1. по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“, с 200 000 лв.;
 2. по „Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие на търговската политика на Европейския съюз“, с 1 600 000 лв.;
 3. по бюджетна програма „Администрация“ с 200 000 лв.

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. с 2 000 000 лв.

(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят показателите по
чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Чл. 14. Министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта, министърът на културата, министърът на правосъдието, министърът на енергетиката, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на икономиката и  председателите на Националния статистически институт, Комисията за енергийно и водно регулиране, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавна агенция „Разузнаване“ да извършат съответните промени по бюджетите си за 2020 г. и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 15. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.

 

заключителни разпоредби

 

 • 1. Постановлението се приема на основание чл. 102 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. във връзка с чл. 55а и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.
 • 2. Изпълнението на постановлението се възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 14 и на кметовете на общини.
 • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:

/Апостол Михов/

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.