ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 10 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕН ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

В сила от 13.11.2020 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 13 ноември 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 22 декември 2020г.

 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява финансирането от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ в размер до 65 млн. лв., както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 17.12.2020 г.) за лечебни заведения за болнична помощ като субсидии за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка чрез осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция съгласно заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването;
2. за закупуване на бързи антигенни тестове - в размер до 15 млн. лв.
 
Чл. 2. Министерският съвет до 9 декември 2020 г. да одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за финансиране на мерките по чл. 1.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 22 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
 
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
 
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.12.2020 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 17 декември 2020 г.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.