ПОСТАНОВЛЕНИЕ  307  

от     10 ноември    2020 година

 

за одобряване на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

 

Чл. 1. Одобрява финансирането от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. на мерки за осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ в размер до 65 млн. лв., както следва:

  1. за лечебни заведения като субсидии за осъществяване на болнична помощ за ноември и декември, които ще осигурят над 50 на сто от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция в условия на извънредна епидемична обстановка, при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването – в размер до 50 млн. лв.;
  2. за закупуване на бързи антигенни тестове – в размер до 15 млн. лв.

Чл. 2. Министерският съвет до 9 декември 2020 г. да одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за финансиране на мерките по чл. 1.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните финанси и § 22 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
  • 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
  • 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.