З А П О В Е Д

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт на всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, считано от 00.00 часа на 21.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

2. Забраната по т. 1 не се отнася за българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

3. Лицата по т. 2, при пристигането си на територията на страната се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4. По смисъла на т. 1 начална точка на отпътуване е държавата, от която лицето отпътува, независимо от престой, свързан с транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.

5. Изключение от забраната по т. 1 се допуска за лицата, които пристигат на територията на страната с полет W64400, пристигащ от Лондон Гетуик, полет W64532, пристигащ от Ливърпул и полет W64502, пристигащ от Лондон Лутън. По отношение на лицата, пристигащи с тези полети се прилага т. 3.

6. Заповед № РД-01-719 от 20.12.2020 г. на министъра на здравеопазването не се прилага за лицата, които пристигат на територията на Република България от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

7. Заповедта влиза в сила от 00.00 часа на 21.12.2020 г.

8. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването  на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

  ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм

  Министър на здравеопазването

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.