З А П О В Е Д

№ РД-01-724 от 22.12.2020 г. 

изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г., Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г., Заповед № РД-01-774 от 16.09.2021 г., Заповед № РД-01-952 от 19.11.2021 г. Заповед № РД-01-992 от 03.12.2021 г., Заповед № РД-01-14 от 11.01.2022 г., Заповед № РД-01-43 от 27.01.2022 г. и Заповед № РД-01-101 от 22.02.2022 г.

На основание чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

2. Всеки случай на COVID-19, съгласно дефиницията за случай, посочена в Приложение № 1, се съобщава по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

3. Ежедневно регионалните здравни инспекции (РЗИ) подават обобщена информация в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

4. Националният център по обществено здраве и анализи обработва информацията по т. 1, обобщава и изпраща ежедневна и седмична сигнална информация съгласно чл. 22 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит случай на COVID-19 предприема действия по проучване на заболелия и изолация, определяне на неговите контактни лица и поставянето им под карантина, създаване на организация за тяхното медицинско наблюдение и лабораторно изследване (по преценка), въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и лечебните заведения.

6. Провеждането на бързи антигенни тестове се извършва от самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински центрове, диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове и РЗИ, съгласно Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2, посочени в Приложение № 2.

7. Провеждането на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се извършва в определените за целта лаборатории в лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции, съгласно Приложение № 3. Първите пет положителни и първите десет отрицателни резултата от проведено високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ в лабораториите след включването им в Приложение № 3 се изпращат за потвърждаване от Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести.

8. Всички съмнителни/неубедителни резултати от проведено високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ в лабораториите по т. 7 се изпращат за потвърждаване от Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести.

8а. (нова - Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г.) Лабораториите по т. 7 изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести всяка седмица най-малко 10% от положителните проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране, при спазване на изискванията, посочени в Приложение № 3а.

9. Министерство на здравеопазването поддържа въведената в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички потвърдени случаи на COVID-19 и карантинирани лица и предоставя информационна платформа на всички компетентни институции. Националната информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус. При подаване на информация за наличие на два или повече симптома, приложението изпраща съобщение към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на съответното лице;

в) Регистър на лицата, поставени под карантина и на потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в лечебно заведение, изпълняващо болнична помощ или в домашни условия;

г) Модул за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2.

10. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, букви „а” и „б“ е публичен и до него имат всички граждани.

11. Достъпът до информацията в Националната информационна система по т. 9, букви „в“, и „г” се осъществява посредством КЕП - квалифициран електронен подпис, след подаване на заявка в регионалната здравна инспекция и предварителна регистрация.

12. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, буква „в” имат РЗИ, органите на Министерство на вътрешните работи, общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична помощ, лечебните заведения, извършващи лабораторно изследване за COVID-19, Националният център по трансфузионна хематология, районните центрове за трансфузионна хематология, общините, Националният осигурителен институт, териториалните поделения на Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни каси, дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

13. Достъп до информацията в Националната информационна система по т. 9, буква „г“, имат РЗИ, центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси.

14. В модулите на Националната информационна система по т. 9, буква „в” и „г“ ежедневно постъпва информация по автоматизиран път с данни за лицата, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина и задължително се въвеждат данни, както следва:

а) от Регионалните здравни инспекции:

аа) в регистъра по т. 9, буква „в“ за всички карантинирани или поставени на домашна изолация лица, съгласно предписанията, издадени от директора на съответната РЗИ или от оправомощен от него заместник-директор;

аб) в модула по т. 9, буква „г“ - общият брой болнични легла,  броят на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, общият брой интензивни легла и броят на интензивните легла, определени за лечение на пациенти с  основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 за всяко лечебно заведение за болнична помощ в съответната област.

б) Служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерство на вътрешните работи подават в реално време по автоматизиран път данни за всички лица, които влизат на територията на Република България и подлежат на поставяне под карантина.

в) Лечебните заведения за болнична помощ въвеждат ежедневно цялата информация за лицата с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, хоспитализирани в тях и отразяват всички промени, свързани с тях (дата на постъпване в лечебно заведение, професия, месторабота, състояние на болния, клинично протичане, прилагано специфично противовирусно лечение, с лекарствен продукт заплащан от Министерство на здравеопазването, дата на започване на лечението, продължителност на лечението, общо приложено количество от лекарствения продукт, необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, придружаващи заболявания, изход от заболяването, дата на изписване от лечебното заведение и останалите задължителни полета в системата по т. 9). За навременното изчисляване на свободните легла в Модула за заетост на болничните легла, определени за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2, данните за прием и изписване се въвеждат непосредствено след хоспитализацията или дехоспитализацията на лицата с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2.

г) Лечебните заведения и РЗИ по т. 6 и лабораториите по т. 7, които провеждат диагностика за COVID-19, въвеждат получените резултати по един от следните начини:

га) чрез импортиране в регистъра по т. 9, буква „в“ на xml файл по образец, съгласно Приложение № 4;

гб) чрез импортиране в регистъра по т. 9, буква „в“ на електронна таблица във формат *.xls по образец, съгласно Приложение № 5;

гв) чрез ръчно въвеждане на информацията в Националната информационна система за борба с COVID-19.

15. За всяко лице под карантина или потвърден случай на COVID-19 в регистъра по т. 9, буква „в“, се въвеждат собствено, бащино и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен номер на чужденец или номер на документ за самоличност), телефон за връзка, място за поставяне под карантина или изолация, начална дата на периода на карантина или на домашна изолация).

16. Органите на МВР имат достъп за четене до данните за карантинираните лица, потвърдените случаи на COVID-19, поставени на домашна изолация и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина или изолация. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;

г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

17. Информационната система по т. 9 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно карантинираните лица и потвърдените случаи на COVID-19 от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост.

18. Информацията по т. 14, буква „г“ за проведените лабораторни изследвания за съответния ден се подава до 21 часа.

19. Информационната система по т. 9 изпраща на регионалните здравни инспекции автоматични генерирани съобщения по електронна поща относно новодиагностицираните случаи на COVID-19 на територията на съответната област въз основа на информацията, въведена по т. 18 и настоящ адрес на лицето.

20. Контролът за изпълнение на задълженията по т. 14, букви „в“ и „г“ се осъществява от директорите на регионалните здравни инспекции, Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси.

21. Общините имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква „в”, поставени под карантина и потвърдените случаи на COVID-19, поставени в изолация в домашни условия, на територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната карантина.

22. Националният осигурителен институт и териториалните му поделения имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква „в”, поставени под карантина и потвърдените случаи с COVID-19, поставени в изолация (лични данни и адрес на карантиниране/изолиране) при изпълнение на функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове за временна неработоспособност.

23. Националната здравноосигурителна каса и районните здравноосигурителни каси имат достъп до модулите на Националната информационна система по т. 9, букви „в“ и „г“, с цел осъществяване на наблюдение, контрол и обмен на информация за заболелите с COVID-19.

24. Дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане имат достъп до данните за лицата до 14-годишна възраст от регистъра по т. 9, буква „в”, поставени под карантина, при изпълнение на функциите им, свързани с отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

25. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ има достъп до данните от регистъра по т. 9, буква „в”, при осъществяване на контролните си правомощия по чл. 7б от Закона за лечебните заведения.

26. Националният център по трансфузионна хематология и районните центрове за трансфузионна хематология имат достъп до данните за лицата по т. 9, буква „в” за осъществяване на проверка на специфичните изисквания към кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма за лечение на COVID-19.

27. Заповед № РД-01-648 от 10.11.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-658 от 16.11.2020 г., Заповед № РД-01-676 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-701 от 14.12.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

28. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

  ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм

  Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 към т. 2 (доп. със Заповед № РД-01-952 от 19.11.2021 г.)

 

ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

 

Клинични критерии:

Всяко лице с поне един от следните симптоми [1]:

 • кашлица;
 • треска;
 • затруднено дишане;
 • внезапна поява на аносмия, агеузия или дисгеузия.

Диагностични образни критерии:

Рентгенологични данни за лезии, съвместими с COVID-19.

Лабораторни критерии:

Откриване на нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби.

Епидемиологични критерии:

Поне една от посочените две епидемиологични връзки:

 • близък контакт [2] с потвърден случай на COVID-19 в рамките на 14 дни преди появата на симптомите;
 • лицето е бил живущ или персонал, в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, в социална услуга от резидентен тип в общността или в специализирана институция за предоставяне на социални услуги, в която има установено предаване на COVID-19.

Класификация на случай:

А. Възможен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии.

Б. Вероятен случай:

Всяко лице, отговарящо на клиничните критерии и наличие на епидемиолгична връзка

ИЛИ

Всяко лице, отговарящо на диагностичните образни критерии.

В. Потвърден случай:

Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии.

Г. Повторен потвърден случай на COVID-19 (реинфекция)
Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии за случай на COVID-19

И

дата на лабораторното потвърждение ≥ 90 дни от датата, на която е поставена диагноза COVID-19 при предходното заразяване (боледуване).

[1] Допълнителни по-малко специфични симптоми са главоболие, втрисане, мускулни болки, умора, повръщане и/или диария.

[2]  Близкият контакт се определя като:

 • съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19;
 • директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане);
 • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
 • директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин. общо за 24 часа (дори и да не са последователни);
 • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 мин.;
 • здравен работник или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
 • пътник в самолет в същата секция/класа, съобразно разположението на местата, с потвърден случай на COVID-19, придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи случая (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

Близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина за период от три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията с изключение на случаите, в които същите работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори. При осъществяване на контакт с потвърден случай след изтичаването на този период, контактното лице следва да се счита за близък контактен, ако отговаря на посочените по-горе условия.

 

Приложение № 2 към т. 6

Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2

За целите на надзора на заразните болести е задължително да се използват бързи антигенни тестове с наличие на CE маркировка за съответствие и следните характеристики на теста: чувствителност ≥ 80% и специфичност ≥ 97%. При възможност следва да се използват бързи антигенни тестове с чувствителност ≥ 90%.

Бърз антигенен тест се провежда в рамките на 5 дни от началото на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 или в рамките на 7 дни от последния контакт с потвърден случай на COVID-19.

При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, следва да се проведе изследване по метода PCR, а при невъзможност да се извърши нов бърз антигенен тест след 2-4 дни.

Бързи антигенни тестове може да се използват:

 1. при взривове, потвърдени по метода PCR за изследване на контактни лица, проявили симптоми за COVID-19 с цел ранно откриване на нови случаи;
 2. в затворени колективи, като затвори, места за настаняване на бежанци и други, за изследване на контактни лица, проявили симптоми за COVID-19, когато има вече потвърден с PCR случай на COVID-19;
 3. в лечебни заведения при първоначален преглед/триаж за прием на пациенти или за изследване на персонал със симптоми за COVID-19 в лечебни и в социални заведения;
 4. за паралелно изследване на проби от сентинелния надзор на грип и остри респираторни заболявания;
 5. за изследване на контактни лица в места, където се очаква положителността на пробите за COVID-19 да е ≥10%. Когато времето на контакта с потвърден случай е известно, изследване с бърз антигенен тест трябва да се проведе при първа възможност. Ако повече от 7 дни са изминали от контакта с потвърдения случай и при отрицателен резултат от бърз антигенен тест е препоръчително да се извърши изследване по метода PCR.
 6. за изследване на близки контактни, като при отрицателен резултат следва да се извърши изследване по метода PCR.
 7. за скрининг и последователно изследване (на всеки два до три дни) на потребители и персонал в социални и здравни заведения; затворени колективи (напр. затвори, центрове за настаняване на бежанци) и трудови колективи в области с повсеместно разпространение на заболяването.

Приложение № 3

Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (Изм. с Заповед № РД-01-792 от 03.12.2021 г., Заповед № РД-01-14 от 11.01.2022 г. и Заповед № РД-01-43 от 27.01.2022 г.. Заповед № РД-01-101 от 22.02.2022 г. и Заповед № РД-01-136 от 14.03.2022 г.)

 1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София;
 2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София;
 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна;
 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора;
 5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас;
 6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив;
 7. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив;
 8. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София;
 9. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;
 10. „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец““ ЕАД, гр. София;
 11. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София;
 12. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София;
 13. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 14. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС“ ООД, гр. София;
 15. Столична регионална здравна инспекция;
 16. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив;
 17. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен;
 18. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София;
 19. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София;
 20. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София;
 21. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София;
 22. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали;
 23. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София;
 24. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград;
 25. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, гр. София;
 26. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив;
 27. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе;
 28. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 29. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен;
 30. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД;
 31. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца;
 32. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна;
 33. Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;
 34. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград;
 35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище;
 36. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна;
 37. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца;
 38. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛОРА“ ООД, гр. София;
 39. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД, гр. Пловдив;
 40. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БУРГАСМЕД“ ЕООД, гр. Бургас;
 41. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 42. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СИЛИСТРА“ ООД, гр. Силистра;
 43. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив;
 44. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 45. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД, гр. София“;
 46. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД, гр. Хасково;
 47. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – 2010“ ЕООД, гр. Пловдив;
 48. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРАНСХЕЛИКС“ ЕООД, гр. София;
 49. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД;
 50. „МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА““ АД, гр. Перник;
 51. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА“ - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД, гр. Велико Търново;
 52. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 53. „ВИТАЛАБ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. Петрич;
 54. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, гр. Асеновград;
 55. „ЕСКУЛАП - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 56. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
 57. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
 58. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, гр. София;
 59. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА – Л“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 60. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЛАБ“ ЕООД, гр. Монтана;
 61. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР““ ООД, гр. Сливен;
 62. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА““ АД, гр. Габрово;
 63. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ““ АД, гр. Русе;
 64. „ПЪРВА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ООД, гр. Шумен;
 65. „Диагностично-консултативен център НЕОКЛИНИК“ ЕАД, гр. София.“;
 66. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ АД, гр. Благоевград;
 67. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-МЕДИЛАБ“ ООД, гр. Благоевград;
 68. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян;
 69. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р БИСТРА ТОШКИНА“ ЕООД, гр. Бургас;
 70. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /СМДЛ/ ДИАЛАБ“ ЕООД, гр. Карлово;
 71. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС“ ЕООД, гр. Варна;
 72. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД – КЛОН СОФИЯ;
 73. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ДОКТОР НОНЕВИ“ ООД, гр. Шумен;
 74. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „К-ЛАБ““ ЕООД, гр. София;
 75. „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – КРИСТАЛ“ АД, гр. София;
 76. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ“ ООД, гр. София;
 77. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ“ АД, гр. София;
 78. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ /СБАЛГАР/-Д-Р МАЛИНОВ“ ООД, гр. София;
 79. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол;
 80. „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София;
 81. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, гр. Бургас;
 82. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив.
 83. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛАЙФ - СЛИВЕН“ ООД, гр. Сливен;
 84. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОЛЕКС“ ООД, гр. Асеновград;
 85. „ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 14- СОФИЯ“ ООД, гр. София;
 86. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана;
 87. „ГЕРМАНСКО-БЪЛГАРСКА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗИНВЕСТ-К“ ООД, гр. Пловдив;
 88. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински- Сливен“ АД, гр. Сливен;
 89. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СМАРТ ЛАБ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София;
 90. „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив;
 91. „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛЕВЕН“;
 92. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 93. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – СОФИЯ“ АД, гр. София;
 94. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА““ АД, гр. Видин;
 95. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МИЛАБ““ ЕООД, гр. Пловдив;
 96. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПЛАМА““ ЕООД, гр. Пловдив;
 97. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р ЙОРДАН ИВАНЧЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив;
 98. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД, гр. Бяла Слатина;
 99. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД, гр. Разлог;
 100. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД, гр. Шумен;
 101. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ АД, гр. Кюстендил;
 102. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЗДРАВЕ“ ЕАД, гр. Банкя;
 103. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД, гр. Търговище;
 104. „КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Плевен;
 105. „ДАБОЛАБ - Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ ООД, гр. София;
 106. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАНДАЛАБ““ ООД, гр. Павликени;
 107. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ““ ООД, гр. Русе;
 108. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ““ ЕАД, гр. София;
 109. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД, гр. Ловеч.;
 110. „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД“ ООД.;
 111. „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Карилаб-Екселанс“ ЕООД, гр. София;
 112. „Многопрофилна болница за активно лечение – Варна“ в структурата на Военномедицинска академия;
 113. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕД-ДИА“ ЕООД, гр. София;
 114. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВИЛЕНГРАД“ ЕООД, гр. Свиленград;
 115. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АВИС – МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 116. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТОРАКС - Д-Р - АСЕН БОЯДЖИЕВ-ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“ ЕООД, гр. София;
 117. „САНА - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 118. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕЙЗЪР МЕД“ ЕООД, гр. София;
 119. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ“ ООД, гр. София;
 120. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – 2003“ ООД, гр. Дупница;
 121. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ“ ЕООД, гр. Раковски;
 122. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас;
 123. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ВИТА“ ЕООД, гр. София;
 124. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГЕН“ ЕООД, гр. София;
 125. „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Александра“ ООД, гр. София;
 126. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕГАЛАБ“ ЕООД, гр. Банско;
 127. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД, гр. Дупница;
 128. „МЕДИЛАБ-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ООД, гр. Велико Търново;
 129. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-ИЛВА“ ООД, гр. Кнежа;
 130. „МБАЛ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ – НАДЕЖДА“, гр. София;
 131. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ГАБРОВО“ ЕООД, гр. Габрово;
 132. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТЕЛТ-2013“ ЕООД, гр. Добрич;
 133. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛИПОГАРД“ ООД, гр. София.“

Приложение № 3а към т. 8а (ново - Заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г.)

Изисквания към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране

 1. Изпращат се само клинични материали, които са със Ct стойности по-ниски от 30 при проведено изследване Real-time PCR.
 2. Не се изпращат клинични материали от проби, взети в среда за бързи тестове.
 3. Клиничните материали се съхраняват в замразено състояние (при -20oС или по-ниска температура) и се транспортират ежеседмично с охладители при спазване на изискванията за транспорт на инфекциозни материали.
 4. (изм. Заповед № РД-01-992 от 03.12.2021 г.) Задължително се изпращат клинични материали от всички положителни проби, за които лабораторията има информация, че са взети от:
 • български и чуждестранни граждани, пристигнали в страната през последните 14 дни;
 • лица, положителни за SARS-CoV-2, с поява на първите симптоми не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс (две дози при двудозовите ваксини, една доза – при еднодозовите ваксини), като при асимптомно носителство за начална дата се приема датата на пробонабиране;
 • лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано от 90 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез PCR или бърз антигенен тест);
 • лица с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни) и/или находки от Real-time PCR, при които има съмнение за наличие на вирусни варианти на безпокойство.
 1. Клиничните материали се придружават със следната информация, като същата се изпраща и на електронна поща: [email protected]:

Информация за лабораторията

Лаб № от лечебното заведение изпращащо пробата за секвениране

Лечебно заведение, изпращащо пробата за секвениране

Дата на вземане на пробата от лечебното заведение изпращащо пробата: DD/MM/YYYY

Дата на изследване в лечебното заведение изпращащо пробата: DD/MM/YYYY

Ct стойности на всички гени изследвани в лечебното заведение изпращащо пробата (ORF-1ab-13.42 E-11.9 N-10.01)

 

 

 

 

 

 

Информация за пациента

Три имена написани в една клетка

ЕГН/ номер на паспорт на чужденците и/или ЛНЧ

възраст

пол

населено място по местоживеене

Област по местоживеене

 

 

 

 

 

 

 

При пътуване на лицето в чужбина до 14 дни преди датата на провземане или поява на първи симптоми на COVID-19

Държавите, в които е пребивавал непосредствено преди пътуването до България

Има ли контактни, ако да моля, опишете

 

 

 

Лица, положителни за SARS-CoV-2 не по-рано от 14 дни след завършен ваксинационен курс

Наименование на ваксината

Производител на ваксината

Сериен номер на ваксината

Дата на ваксиниране с последната доза

Лечебно заведение/РЗИ поставило ваксината

Поява на симптоми по време на заболяване след ваксиниране (да/не)

Ако Да, дата на първите симптоми

Дата на отшумяване на симптомите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица с повторен положителен резултат за SARS-CoV-2 не по-рано от 60 дни от първоначалния положителен резултат, доказан чрез PCR или бърз антигенен тест

Пациенти с продължително отделяне на вирусна РНК (по-дълго от 14 дни)

Заболявания, автоимунни заболявания, съпътстващи инфекции, имуносупресивна терапия и други

Домашно лечение, хоспитализация без интензивно лечение, хоспитализация с интензивно лечение / нужда от кислородна терапия, починал

Продължителна хоспитализация с излъчване на SARS-CoV-2 повече от 14 дни

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.