З А П О В Е Д

№ РД09-3610/31.12.2020 г.

 

            На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес за учениците от 5 до 12 клас в училищата на територията на цялата страна

Н А Р Е Ж Д А М

 В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на училища в системата на училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ /П/

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.