З А П О В Е Д

№ РД-09-290/ 2021 г.

 

            На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с раздел I, т. 1 и раздел II от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

В периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г.  обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява, доколкото  и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.