Списък на административни услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД, които могат да се заявяват онлайн

Вижте пълния списък на електронни услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД:

 • Електронни услуги на Агенция за социално подпомагане

Гражданите имат възможност да заявяват административни услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.

Подробна информация може да бъде получена на обявените телефонни номера на всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната – http://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

 • Електронни и дистанционни посреднически услуги за търсещите работа и работодателите на Агенцията по заетостта
 • Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места по електронен път, като използват сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/
  • Търсещите работа също могат да ползват информацията, предоставена на сайта на Агенцията в раздел „Търсещи работа” - https://www.az.government.bg/bg/trl/
  • „Е-трудова борса” е на тяхно разположение, за да се запознаят дистанционно с обявените към момента свободни работни места в бюрата по труда в страната – https://www.az.government.bg/bg/ejobs/
  • Хората, които пък желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подават дистанционно заявлението-декларация за регистрация, като изпълнят следните стъпки:
  - да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-re…
  - да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
  - и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.
  • Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрата по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата - https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-pr…
  • На сайта на Агенцията по заетостта е предоставена възможността за подаване на електронно заявление от лицата, които желаят да се включат в обучение с ваучер по проект „Ваучери за заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - https://serviceseprocess.az.government.bg/…/03f3810b-b923-…/
  • Електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица - https://egov.bg/…/egov/services/social-services/unemployment
 • Електронни услуги на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)
 • 1008 - „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/21137
 • 1455 - „Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/21027
 • 1866 - „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/20480
 • 2358 - „Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания“ на адрес: https://iisda.government.bg/…/servi…/service_provision/21188
 • 2998 - „Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/98542
 • 2999 - „Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/98543

Всички услуги, извършвани от АХУ могат да се предоставят по електронен път . Услугите се достъпват от интернет страницата на Агенция за хората с увреждания на адрес: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/81

 • Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“

Подаване на сигнали и електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда

Сигнали до Инспекцията по труда могат да се подават по електронен път през електронните форми на сайта на ИА ГИТ и на адресите на електронната поща, когато са подписани с квалифициран електронен подпис, а при липса на такъв - през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Е-форма за подаване на сигнали: https://www.gli.government.bg/bg/node/6499

Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/

 • Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
  Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.

Подробна информация за услугата: https://www.gli.government.bg/bg/node/6385

Система за „Електронни удостоверения“ (електронният подпис трябва да е включен, за да сработи линкът): https://udostoverenie.gli.government.bg/cci_ext

При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.

Бланка на заявление: https://www.gli.government.bg/bg/node/6349

 • Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.

Подробна информация и бланка на заявление до ИА ГИТ за осигуряване на оторизиран достъп до системата: https://www.gli.government.bg/bg/node/6386

 • Разрешения непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. .Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.

Подробна информация за услугата: https://www.gli.government.bg/bg/node/4389

Електронно заявяване на услугата през Е-портала на ИА ГИТ (изисква да имате квалифициран електронен подпис):

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/WorkPermit18

 • Разрешения за уволнение на работещи под специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.

Подробна информация за услугата: https://www.gli.government.bg/bg/node/4390

Електронно заявяване на услугата през Е-портала на ИА ГИТ (изисква да имате квалифициран електронен подпис):

 https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/DismissalAuthorization

 • При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.

Подробна информация за услугата: https://www.gli.government.bg/bg/node/4410

Електронно заявяване на услугата през Е-портала на ИА ГИТ (изисква да имате квалифициран електронен подпис):

 https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ContractSuspension

 • Достъп до обществена информация - може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ

Подробна информация за административните услуги на ИА ГИТ и възможностите за заявяването им по електронен път с използване на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) или през Единния портал за достъп до електронно-административни услуги (ЕПДЕАУ) можете да намерите на адрес:  https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/402

Предоставяне на образци на еднодневни трудови договори и създаване и подаване на декларация по чл. 15 от Закон за здравословните и безопасни условия на труд)

 • Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.

Подробна информация за трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда (еднодневни трудови договори): https://www.gli.government.bg/bg/node/4507

Електронно заверяване на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда (земеделският стопанин трябва да има регистриран потребител, за да може да използва електронната система): https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn

 • Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.

Подробна информация за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд: https://www.gli.government.bg/bg/node/6368

Електронно създаване и подаване на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.

Държавната агенция за закрила на детето предоставя онлайн услуги за граждани:

 • Подаване на сигнал чрез формата за сигнали на официалната уеб страница на ДАЗД - https://sacp.government.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%…
  • Подаване на сигнали и предоставяне на друга информация на официалния имейл адрес на Агенцията - [email protected]
  • Чрез искане за информация по отношение на лицензираните доставчици на социални услуги веднъж годишно, с краен срок 31 март 2020 г.(посредством google drive) - https://sacp.government.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D…

Други услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД, които могат да се заявяват онлайн:

 • 3123 Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 • 3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
 •  1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете
 • 1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане –
 • 1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на ППЗСП
 • 1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г.
 • 779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
 • 587 Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
 • 326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • 3121 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020-2021 г.
 • 1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
 • 421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Услугите са достъпни на https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.