Списък на административни услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД, които могат да се заявяват онлайн

Вижте пълния списък на електронни услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД:

 • Електронни услуги на Агенция за социално подпомагане

Гражданите имат възможност да заявяват административни услуги по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Заявления-декларации за отпускане на различни социални плащания могат да се подават и чрез лицензиран пощенски оператор.

Подробна информация може да бъде получена на обявените телефонни номера на всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната – http://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

 • Електронни и дистанционни посреднически услуги за търсещите работа и работодателите на Агенцията по заетостта
 • Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места по електронен път, като използват сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/prl/srm/
  • Търсещите работа също могат да ползват информацията, предоставена на сайта на Агенцията в раздел „Търсещи работа” - https://www.az.government.bg/bg/trl/
  • „Е-трудова борса” е на тяхно разположение, за да се запознаят дистанционно с обявените към момента свободни работни места в бюрата по труда в страната – https://www.az.government.bg/bg/ejobs/
  • Хората, които пък желаят да се регистрират като търсещи работа и имат профил в Системата за сигурно електронно връчване, могат да подават дистанционно заявлението-декларация за регистрация, като изпълнят следните стъпки:
  - да свалят заявлението-декларация за регистрация от сайта на Агенция по заетостта - https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-re…
  - да попълнят и подпишат заявлението-декларация за регистрация, собственоръчно или с електронен подпис;
  - и да го изпратят чрез Системата за сигурно електронно връчване до бюрото по труда по адреса, по който желаят да се регистрират (постоянен или настоящ) заедно с копие на документа за самоличност.
  • Системата за сигурно електронно връчване може да бъде ползвана от лицата и за уведомяване на бюрата по труда за промяна в декларираните при регистрацията обстоятелства, спазвайки посочените по горе стъпки за заявлението-декларация за промяна в обстоятелствата - https://www.az.government.bg/…/zajavlenie-deklaracija-za-pr…
  • На сайта на Агенцията по заетостта е предоставена възможността за подаване на електронно заявление от лицата, които желаят да се включат в обучение с ваучер по проект „Ваучери за заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - https://serviceseprocess.az.government.bg/…/03f3810b-b923-…/
  • Електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица - https://egov.bg/…/egov/services/social-services/unemployment
 • Електронни услуги на Агенцията за хората с увреждания (АХУ)
 • 1008 - „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/21137
 • 1455 - „Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/21027
 • 1866 - „Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/20480
 • 2358 - „Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания“ на адрес: https://iisda.government.bg/…/servi…/service_provision/21188
 • 2998 - „Заличаване на регистрация на специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/98542
 • 2999 - „Заличаване на регистрация на лице, осъществяващо дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания“ на адрес: http://iisda.government.bg/…/servic…/service_provision/98543

Всички услуги, извършвани от АХУ могат да се предоставят по електронен път . Услугите се достъпват от интернет страницата на Агенция за хората с увреждания на адрес: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/81

 • Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“

Сигнали до Инспекцията по труда могат да се подават по мейл и през онлайн системата за сигнали за нарушения, но следва подателите, ако не разполагат с квалифициран електронен подпис, да го разпишат и да изпратят сканирано с подписа копие. Могат да се подават и по пощата и с куриер с обратна разписка.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=156

 • Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
  o Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.
  o При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  http://www.gli.government.bg/page.php?c=207
  • Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.
  http://www.gli.government.bg/page.php?c=225
  • Разрешения непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. .Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  https://public.gli.government.bg/…/EAdminServi…/WorkPermit18
  • Разрешения за уволнение на работещи под специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
  https://public.gli.government.bg/…/E…/DismissalAuthorization
  • При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.
  https://public.gli.government.bg/…/EAdmi…/ContractSuspension
  • Достъп до обществена информация - може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ
 • Услуги, които не са административни:
 • Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.
  http://www.gli.government.bg/page.php?c=82
  • Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
  https://public.gli.government.bg/…/EAdminService/Deklar15_0…

За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.

Електронни услуги ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето предоставя онлайн услуги за граждани:

 • Подаване на сигнал чрез формата за сигнали на официалната уеб страница на ДАЗД - https://sacp.government.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%…
  • Подаване на сигнали и предоставяне на друга информация на официалния имейл адрес на Агенцията - [email protected]
  • Чрез искане за информация по отношение на лицензираните доставчици на социални услуги веднъж годишно, с краен срок 31 март 2020 г.(посредством google drive) - https://sacp.government.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D…

Други услуги, предоставяни от АСП, АЗ, ГИТ, АХУ и ДАЗД, които могат да се заявяват онлайн:

 • 3123 Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
 • 3028 Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
 •  1451 Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете
 • 1171 Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане –
 • 1047 Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на ППЗСП
 • 1007 Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г.
 • 779 Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
 • 587 Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
 • 326 Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
 • 3121 Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020-2021 г.
 • 1215 Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика
 • 421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Услугите са достъпни на https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.