Съгласно § 20 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците:

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

С отпадането на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022 г. сроковете на издадени експертни решения, чийто срок изтича след 31.03.2022 г. не се удължават. В тези случаи, за да ползват права, лицата трябва да представят нови експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.