Р Е Ш Е Н И Е   № 91

 

от    3 февруари    2021 година

 

ЗА допълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

В т. II „Разрешаване за употреба на ваксина срещу COVID-19“, във фаза ІІІ накрая се добавя „Лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., включително лицата, ангажирани с компютърната обработка на данните от гласуването, както следва:

  • членовете на Централната избирателна комисия (ЦИК);
  • служителите от администрацията на ЦИК, както и експертите и техническите сътрудници, ангажирани от ЦИК във връзка с изборния процес;
  • членовете на районните избирателни комисии (РИК) и назначените експерти и технически сътрудници към РИК;
  • членовете на секционните избирателни комисии (СИК);
  • служителите на Министерството на вътрешните работи, които ще бъдат ангажирани с логистиката и охраната на изборни книжа, на изборни помещения и на членовете на РИК и СИК във връзка с предаване на изборни книжа;
  • експертите на „Информационно обслужване“ АД, които на ниво ЦИК и РИК ще изпълняват компютърната обработка на данните от гласуването и ще подготвят издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване;
  • експертите на „Сиела Норма“ АД, които ще изпълняват дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Ваксинирането на лицата, попадащи в целевите групи на фаза II и фаза III, може да се провежда едновременно.“

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.