Р Е Ш Е Н И Е   144

 

от     19 февруари    2021 година

 

ЗА допълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г. и допълнен с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

В т. II „Разрешаване за употреба на ваксина срещу COVID-19“, след фаза V накрая се добавя „По изключение и при налични достатъчно количества ваксини срещу COVID-19 се допуска ваксинирането в събота и неделя и на лица, които не попадат в целевите групи на фаза I - V, при условие че са изразили желание за имунизиране срещу COVID-19.“

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.