Р Е Ш Е Н И Е   145 

от    22 февруари    2021 година

ЗА изменение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 2020 г., допълнен с Решение № 91 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение № 144 на Министерския съвет от 2021 г.

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

В т. II „Разрешаване за употреба на ваксина срещу COVID-19“ след фаза V последното изречение се изменя така: „По изключение и при налични достатъчни количества ваксини срещу COVID-19 се допуска ваксинирането в събота и неделя, както и в следобедните часове на работните дни и на лица, които не попадат в целевите групи на фази I - V, при условие че са изразили желание за имунизиране срещу COVID-19.“

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.