З А П О В Е Д
№ РД09-747/ 19.03.2021 г.

На основание чл. 68а от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 18а от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и точки І.1, І.5 и ІІ от Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата

Н А Р Е Ж Д А М:

В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. вкл. педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите. Продължителността на педагогическото взаимодействие с децата да се определя от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните правления на образованието.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на децата, педагогическите специалисти и другите служители в детските градини и в училищата.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.