З А П О В Е Д
№ РД09-749/ 19.03.2021 г.

На основание чл. 251, ал. 3 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД-01-183/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на епидемичното разпространение на COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М

1. Отменям провеждането на националните кръгове на олимпиадите по философия, английски език, биология и здравно образование и по испански език.
2. Отменям провеждането на Пролетните математически състезания, на областния кръг на националното състезание „Бог е любов“ и на общинския кръг на националното състезание по безопасност на движението по пътищата.
3. Отменям провеждането на регионалните кръгове на националното състезанието по приложна електроника „Мога и зная как“ и националните състезания „Най-добър млад хлебар-сладкар“, „Най-добър млад готвач“, „Най-добър млад сервитьор“, „Най-добър млад
барман“, „Най-добър млад строител“, „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ и „Млад фермер“.

Отмяната на посочените в тази заповед олимпиади и състезания важи за периода 22 – 31 март 2021 година.

Новите дати за провеждането на отменените олимпиади и състезания да бъдат определени и оповестени до 8 април 2021 година.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК поради
необходимост от своевременно възстановяване на провеждането на олимпиадите и националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование в условията на предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението
на COVID-19 и на други вирусни заболявания.

Заповедта да се връчи за изпълнение на началниците на регионалните управления на образованието (РУО) и на експертите в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, в дирекция „Професионално образование и обучение“ и в дирекция „Приобщаващо образование“.

Началниците на регионалните управления на образованието да връчат копие от заповедта на директорите на училищата от съответния регион за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместник-министър. 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.