• От месец юни 2021 г. е възобновено настаняването на нови потребители в специализираните институции и в социалните услуги от резидентен тип.
  • С цел опазване живота и здравето както на потребителите на социални услуги, така и на персонала в тях е целесъобразно потребителите да бъдат настанявани след задължително представяне на отрицателен резултат от проведено до 48 часа преди приема изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (РСК тест) или документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19. За завършена ваксинационна схема се приема поставянето на съответен брой дози от ваксини срещу COVID-19 и изтичане на 14 - дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза, който следва да се спазва.
  • По данни на Регионалните здравни инспекции се регистрират случаи на заболяването и изолиране на новия коронавирус при вече ваксинирани лица, настанени в социални институции. Затова с цел превенция на разпространението на COVID-19 е се създава организация в услугата, като лицето се изолира в самостоятелна стая за 14 дни, като при обслужване и общуване стриктно се спазват мерките по физическа дистанция, хигиена на ръце, дезинфекция на повърхности, респираторен етикет, правилна употреба на защитни маски за уста и нос, както и се проследява здравословното състояние на настанените лица и персонала за поява на симптоми, характерни за COVID-19.
  • Информация за вече настанените потребители може да бъде получена от директорите на услугите и от общините, които се явяват доставчици на услугата.
  • В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
  • Лицата, желаещи да ползват социални услуги в общността – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция  ползват услугите при наличие на свободни места в съответната услуга и при стриктно спазване на препоръките на здравните органи и на необходимите противоепидемични мерки. Организацията на работата в тях се създава по преценка на кметовете на общините и съгласно решенията на местните кризисни щабове.
  • Имунизацията срещу COVID-19 на потребителите на социалните услуги е препоръчителна при наличие на следните условия: 1. Изразено желание за имунизиране от страна на лицето или на законния му представител (настойник/попечител); 2. Информирано съгласие за имунизиране срещу COVID-19, обективирано с подпис на лицето и/или законният му представител.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.