• Социалните услуги от резидентен тип, домовете за стари хора и за хора с увреждания в страната продължават да бъдат с ограничен достъп за посещение и затворени за настаняване. Преустановено е настаняването на нови потребители и само по изключение се допуска такова единствено в случаите на категорично доказана спешност, което трябва да бъде мотивирано изрично.
  • Настаняването по спешност се осъществява след представяне и на документ, удостоверяващ отрицателен PCR тест за коронавирус в рамките на 48 часа преди настаняването. Независимо от отрицателен PCR тест за коронавирус, в повечето социални услуги (където е възможно) се създава допълнителна организация за изолиране на детето или пълнолетното лице за 10-14 дневна карантина, с цел превенция на разпространението на COVID -19.
  • Информация за вече настанените потребители може да бъде получена от директорите на услугите и от общините, които се явяват доставчици на услугата.
  • В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
  • Лицата, желаещи да ползват социални услуги в общността – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция правят това при наличие на свободни места в съответната услуга и при стриктно спазване на препоръките на здравните органи и на необходимите противоепидемични мерки. Организацията на работата в тях се създава по преценка на кметовете на общините и съгласно решенията на местните кризисни щабове.
  • Имунизацията срещу COVID-19 на потребителите на социалните услуги е препоръчителна, при наличие на следните условия: 1. Изразено желание за имунизиране от страна на лицето или на законния му представител (настойник/попечител); 2. Информирано съгласие за имунизиране срещу COVID-19, обективирано с подпис на лицето и/или законният му представител.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.