На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за администрацията чл. 2, т. 2 и 5 от Закона за здравето

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Създавам Експертен консултативен съвет в състав:

Председател: проф. д-р Асен Николов, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София

Членове:

  1. проф. д-р Емил Ковачев, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, гр. Варна;
  2. проф. д-р Славчо Томов, Медицински университет - Плевен;
  3. проф. д-р Екатерина Учикова, УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив;
  4. доц. Николай Лазаров, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, гр. Стара

Загора;

  1. проф. д-р Боряна Слънчева, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  2. доц. д-р Ралица Георгиева, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, гр. София;
  3. доц. д-р Виолета Димитрова, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  4. проф. д-р Иван Костов, СБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София;
  5. д-р Румен Велев, Втора САГБАЛ „Шейново“, гр. София.
  6. Възлагам на Експертния консултативен съвет по т. I следните задачи:

а) да проучва добри национални, европейски и световни практики, да обсъжда периодично новите постижения на медицинската наука и практика в областта на оказването на медицинска помощ на бременни и родилки, в това число в условията на епидемично разпространение на COVID – 19 и с оглед динамиката на разпространение и спецификата на развитие на заразното заболяване;

б) да събира, анализира, обсъжда и изразява становища по актуални въпроси във връзка с оказването на медицинска помощ и обслужването на бременни и родилки, в това число в условията на епидемично разпространение на COVID – 19;

в) при необходимост да обсъжда различни въпроси с цел разширяване на експертизата и подпомагане дейността на експертните съвети по отделните медицински специалности по въпроси във връзка с медицинската помощ на бременни и родилки, в това число и в условията на епидемично разпространение на COVID – 19;

г) да изразява становища по искане на лечебни заведения в страната за необходимата медицинска помощ на бременни и родилки, обърнали се към тях, със съмнение или с установена инфекция от COVID – 19 в комплицирани случаи, които изискват специална експертиза.

III. При необходимост за вземане на решение от Експертния консултативен съвет, неговият председател може да изисква експертно становище от медицински специалисти по медицински специалности извън представените в съвета.

IV. Председателят организира дейността на Експертния консултативен съвет, като може да възлага на членовете на съвета различни функции в съответствие с тяхната компетентност, включително и на териториален принцип.

V. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, които да я сведат до знанието на ръководителите на всички лечебни заведения в съответните области.

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм

 Министър на здравеопазването

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.