З А П О В Е Д

№ РД-09-856 от 09.04.2021 г. 

На основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с раздел I, т. 1 - 3 от Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. В периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, с изключение на учениците от V до XII клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:.

1.1. В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. за учениците от V, VI, IX, XI и XII клас.

1.2. В периода от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от VI, VII, VIII, X и XI клас.

2. Занятията се провеждат в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, които са публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на образованието, както и на всички заинтересовани лица.

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.