ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА МУЗЕИ,

ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ,

КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ  И ОРГАНИЗАЦИИ

С ДЕЙНОСТИ  В ОБЛАСТТА

НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

 

Относно: Методически указания и препоръки на основание чл. 31, т. 1 от Закона за културното наследство

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Културни и развлекателни мероприятия (като например театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито (в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.

Също така, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.

Дейностите, които не са забранени или преустановени със заповеди на министъра на здравеопазването, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със съответните заповеди на министъра на здравеопазването.

Посещенията в музеи и галерии, културни институти и организации с дейности в областта на културното наследство (наричани по-нататък „музеи“) се организират при спазване на нормативната уредба в областта на културното наследство, а именно:

Съгласно чл. 182, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), музеите осъществяват представянето на движими културни ценности чрез постоянни или временни експозиции. С  Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности, в сила от 28.03.2014 г., издадена от министъра на културата (Обн. ДВ. бр. 28  от 28 март 2014 г.) се регламентира представянето на движими и недвижими културни ценности.

Като се имат предвид приложимите противоепидемични мерки, дадени със заповеди на министъра на здравеопазването, следва да посочим следното:

Допустими за посещения са както музейни обекти и експозиции на открито, така и тези на закрито, намиращи се в сградите на музеите, при които е възможно спазване на необходимата физическа дистанция (минимум 1,5 м.);

Правилата за работа и указанията се актуализират, съобразно изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.

Музеите осигуряват достъп до експозициите при спазване на всички действащи противоепидемични мерки, наложени с акт на съответния държавен орган или орган на местна власт на национално, регионално и общинско ниво.

Във връзка с гореизложеното и за създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

1.Всеки културен институт с дейности в областта на културното наследство да разработи план с поетапен график за осигуряване на достъп до експозициите и обектите и указания с конкретни мерки.

С възобновяването на работата в музеите като водещ приоритет трябва да се постави здравето и безопасността на служителите и посетителите, както и опазването на културните ценности при създадените нови условия. В плана за работа следва да присъстват всички насоки, указания и препоръки, както и възможността за актуализиране на плана при необходимост от промени.

Планирането на поетапно осигуряване на достъп до експозициите и обектите позволява предприемането на необходимите стъпки за възстановяване на редовните дейности на музея или галерията и гарантиране на безопасна среда. Този метод предоставя възможност и за редовен мониторинг на дейностите и въведените мерки.

При изготвянето на плана да участват специалисти от музея, да се включат препоръки на реставратори във връзка с мерки, имащи отношение към дезинфекцията в помещения с културни ценности, климатичните инсталации и други, свързани с опазване на културните ценности.

2.Определяне на правила и ясни указания за работа.

Необходимо е актуализиране на част от съществуващите правила, свързани с работните процеси, изискванията към служителите и посетителите, дезинфекцията на помещенията и съоръженията в музеите и галериите, почистването и др., а при необходимост и издаване на нови правила.

3.Препоръчваме да бъдат въведени следните мерки, свързани с организацията на работата:

 • Публикуване на въведените мерки при възобновяване на дейността на музея в официалния му сайт и актуализиране на информацията при необходимост;
 • Провеждане на инструктаж на служителите за ефективна и безопасна работа (служителите трябва да получат указания как да реагират при необичайни ситуации – напр. при неспазване от посетителите на правилата за безопасност);
 • Определяне на служители за координация и мониторинг за спазване на мерките и указанията;
 • Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в съответните заповеди на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • При възможност, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, следва да се организира дистанционна форма на работа (надомна работа/ работа от разстояние).
 • При непосредствено обслужване на посетители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.
 • На посетителите да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез информиране по друг подходящ начин, вкл. Публикувана информация на интернет страницата), че следва да влизат в музея/галерията при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.), след дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), при посещение на обекта;
 • Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между посетители и между посетители и служители.
 • Допускане на по-малък брой посетители като цяло и определяне на максимално допустимия брой посетители за различните пространства.
 • Изготвяне на График за посещение на музея с определени дни и часове за посещения.
 • Осигуряване на дезинфектант за посетителите при касите за билети, музейните магазини, тоалетните и др.
 • Посетителите следва да влизат в музеите/галериите по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг, при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете.
 • Поставянето на лични предпазни средства като защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), в закрити пространства е задължително, а на открити пространства е силно препоръчително.
 • Осигуряване на еднопосочно движение, предотвратяващо събирането на групи, при които е възможно да се наруши физическата дистанция.
 • Поставяне на маркировка пред касите, магазините за сувенири, книжарниците, гардеробите и др., задаваща физическата дистанция от 1,5 м.
 • При необходимост, да се въведе ограничаване на достъпа на посетители до обекти и помещения в случаите, когато не може да се осигури строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра, не може да се спре климатичната инсталация или пространството не може да се проветри.
 • Следва да се създаде организация за контрол на входа за посетители, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 • Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване на експозиционните помещения.
 • Указване на посетителите да не докосват витрините, предметите в магазините за сувенири или брошури на музея.
 • Препоръчително използване на безкасови системи за продажба на билети и сувенири (насърчаване на заплащането с безконтактна банкова карта).
 • Ограничаване на времето за пребиваване в музея като се осигури възможност за еднопосочно преминаване на помещенията и се намали възможността от нежелан досег до предмети, включително врати, и др.
 • При възможност осигуряване на безконтактни кошчета за отпадъци.
 • При необходимост, въвеждане на часове за определени групи потенциално уязвими посетители – възрастни хора, хора с увреждания или семейства с деца;
 • Поставяне на информационни табели в санитарните помещения.
 • Провеждането на събития, като откриване на изложби и др., се осъществява при заетост на местата до 50 процента от общия им капацитет на закрито и открито;
 • За създаване на климатична среда, свързана с опазването на културните ценности е допустимо използването на климатични системи. Препоръчваме, когато е възможно, да се прави проветряване в помещенията и при необходимост да се включват климатичните системи през нощта, когато в помещенията няма хора.
 • При възможност да се използват вентилационни системи, които използват въздух отвън.
 • Препоръчително е механичното почистване на филтрите на вътрешните тела на климатиците да се извършва поне веднъж месечно.
 • При възможност работните срещи да се провеждат дистанционно чрез ползване на подходящи средства за комуникация или при строго съблюдаване на физическа дистанция от 1,5 метра.
 • Екскурзоводски беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
 • Музеите продължават да поддържат контакт с публиките си и чрез своите Интернет страници и/или социалните мрежи, на които регулярно се публикува информация.
 • Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на културния обект.
 1. Препоръчителни мерки при организиране на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми, семинари, изложения и други):
 • Научни мероприятия се организират при заетост на местата до 50% от общия им капацитет при спазване на всички противоепидемични мерки.
 • създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
 • Преди началото и след края на мероприятието, по време на почивките и кафе-паузите на мероприятието да се осигури дезинфекция и проветряване на помещенията.
 1. Препоръчителни мерки при осъществяване на дейности в подкрепа на личностното развитие на деца и ученици:
 • Провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се организират при максимален брой на участниците до 15 човека при закрити и открити площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.
 • Осигурява се дезинфекция на помещенията преди и след провеждане на всяка образователна програма или инициатива.
 • По възможност се осигуряват индивидуални материали за работа на всеки един участник в образователната програма.

Допълнителна информация

Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционния ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да намерите на интернет-страницата на Националния център по заразни и паразитни болести: http://www=ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&land=bg

В допълнение Ви обръщаме внимание, че за дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.

Подробни препоръки за работодателите за подготвяне на работното място за COVID-19 са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени с горепосочените изисквания и специфичните особености на обекта. В тази връзка избора на подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на извършването й, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на хора на определени места може посетителите/зрители да се информират по подходящ начин за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради.

 

 

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.