ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ/ УПРАВИТЕЛИТЕ

НА КИНОСАЛОНИ

 

Относно: препоръки във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за филмовата индустрия

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Културни и развлекателни мероприятия (като например театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито (в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.

Участниците във всяко културно събитие са задължени да се съобразяват със  заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ)  противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.

За създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

I. Препоръки за защита на служителите

1. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в съответните заповеди на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

II. Мерки за безопасност на публиката

1. При провеждане на кинопрожекции задължително условие е публиката да е на отстояние от минимум 1,5 м. Спазването на условията по настоящата точка следва да е съобразено с допустимата заетост на местата – до 50 % от общия им капацитет на закрито и на открито. 

2. Преди началото на всяка прожекция в залата, както и на местата за сядане се провежда дезинфекция.

3. Входът за публиката задължително е оборудван с дезинфектант за ръцете и изтривалка за обувки, напоена с дезинфекциращ препарат.

4. На видно място се поставят информационни табели или зрителите се информират по друг подходящ начин за задължението за спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и хигиена на ръцете при посещение на събитието, както и че поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (шал, кърпа и др.), в залите е задължително, а на откритите пространства е силно препоръчително.

5. Зрителите влизат в залата по един при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете, на физическа дистанция 1,5 м.

6. Следва да се създаде организация за контрол на входа за зрителите, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.

7. Движението на зрителите трябва да се осъществява еднопосочно, като на входа и на различни места в съответното пространство се поставят указателни табели за това. Разпоредителите в съответното пространство следва да следят за спазването на това изискване.

8. Продажбите на билети на каса е необходимо да са съобразени с действащите противоепидемични мерки за търговските обекти.

9. Организаторите осигуряват дезинфектант за ръце на входа на съответното кино.

Допълнителна информация

Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционния ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да намерите на интернет-страницата на Националния център по заразни и паразитни болести: http://www=ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&land=bg

В допълнение Ви обръщаме внимание, че за дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.

Подробни препоръки за работодателите за подготвяне на работното място за COVID-19 са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването: http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени с горепосочените изисквания и специфичните особености на обекта. В тази връзка избора на подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на извършването й, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на хора на определени места може посетителите/зрители да се информират по подходящ начин за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради.

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.