ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

 

 

Относно: Методически указания и препоръки към председателите на народните читалища във връзка с чл. 4б, т. 1 от Закона за народните читалища

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Културни и развлекателни мероприятия (като например театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито (в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.

Също така, конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.

Дейностите, които не са забранени или преустановени със заповеди на министъра на здравеопазването, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със съответните заповеди на министъра на здравеопазването. Участниците във всяко културно събитие са задължени да се съобразяват със  заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.     

            За създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, се спазват следните указания и препоръки, съобразно спецификата на всяко читалище:

В читалищата с обществена библиотека посещенията в библиотеките се организират при спазване на нормативната уредба в областта на библиотечното дело и при спазване на действащите противоепидемични мерки.

За създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

I. Защита на служителите

 1. Ръководителите на обществени библиотеки в читалищата следва да изготвят Правила за обслужване на читателите в периода на действие на противоепидемичните мерки, съгласно възможностите и начина на обслужване за всяка отделна библиотека. Правилата за работа и указанията трябва да се актуализират, за да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.
 2. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в съответните заповеди на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 1. При възможност, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, следва да се организира дистанционна форма на работа (надомна работа/ работа от разстояние).
 2. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

II. Обособяване на части за обслужване на потребителите

 1. Ръководителите на обществени библиотеки в читалищата следва да изготвят Правила за обслужване на читателите в периода на действие на противоепидемичните мерки, съгласно възможностите и начина на обслужване за всяка отделна библиотека. Правилата следва да се поставят на видно място в зоната на обслужване и да бъдат публикувани на интернет страницата на библиотеката. Да бъде посочено изрично, че правилата се прилагат на територията на библиотеката и нейните филиали.
 2. Следва да се укаже в правилата за обслужване какъв е максималният брой посетители, които могат да присъстват едновременно в едно помещение за обслужване в библиотеката при спазване на изискването за физическа дистанция (минимум 1,5 м.). Следва да се създаде организация за контрол на входа, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 3. Читалните зали и залите за свободен достъп, могат да бъдат отворени при заетост на местата до 50% от общия им капацитет. Следва да се преустанови достъпът до компютрите, предназначени за читатели.
 4. Следва да се инструктира библиотечния персонал как да се процедира с потребителите, които не желаят да спазват правилата.
 5. Следва да се обособят зони за обслужване, където връщането и заемането на литература да става при спазване на противоепидемичните мерки.
 6. На потребителите да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез информация, вкл. публикувана на интернет страницата, или по друг подходящ начин), че следва да влизат в библиотеката със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.
 7. Дезинфекция на ръцете е задължителна при връщане и заемане на литература.
 8. Когато книгите бъдат върнати, следва да се държат под карантина в продължение на 72 часа (периодът е предложен от Световната здравна организация), след което книгите могат да се подреждат отново на стелажите.
 9. Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на библиотеката.

III. Ползване на електронни каталози

 1. При възможност, заявяването на желаната за заемане литература да става посредством електронните каталози на библиотеките, чрез предварителна заявка и поръчка по утвърден ред. По този начин когато читателят отиде в библиотеката, книгите, които иска да заеме ще бъдат приготвени съгласно неговата предварителна заявка, с което ще се избегне събирането на хора и изчакване пред библиотеката. Да се запази възможността за онлайн информационно обслужване при постъпили запитвания на посочените от библиотеката електронни адреси.
 2. В читалищата, в които има обществени колекции и дейности по представяне и опазване на културното наследство, работата им се организира при спазване на нормативната уредба в областта на културното наследство, като се отчита местната специфика, условия, среда и възможности, а именно:

           Обществените колекции, представящи движими културни ценности, следва постепенно да възстановят работата си, като изградят гъвкав подход за извършване на обичайните дейности. Правилата за работа и указанията трябва да се актуализират, за да отговарят на изискванията, посочени в заповедите и другите актове на министъра на здравеопазването, въвеждащи противоепидемични мерки, относимите разпоредби на Закона за здравето, въведените от директора на съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) противоепидемични мерки на територията на отделна област или община, както и други актове на държавни и общински органи, издадени в изпълнение на противоепидемичните мерки.

 1. Всяко читалище с дейности в областта на културното наследство да разработи план с поетапен график за осигуряване на достъп до обществената колекция и указания с конкретни мерки.
 2. Препоръчваме да бъдат въведени следните мерки, свързани с организацията на работа:
 • Публикуване на въведените мерки при възобновяване на дейността на обществените колекции в официалния сайт на читалището и актуализиране на информацията при необходимост;
 • Провеждане на предварително обучение на служителите за ефективна и безопасна работа (служителите трябва да получат указания как да реагират при необичайни ситуации – напр. при неспазване от посетителите на правилата за безопасност);
 • Определяне на служители за координация и мониторинг за спазване на мерките и указанията;
 • Да се провеждат редовно и спазват противоепидемични мерки в работното помещение:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в съответните заповеди на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работното помещение на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства за персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • При непосредствено обслужване на посетители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.
 • Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. между посетители и между посетители и служители;
 • Носене на лични предпазни средства (маски за лице или защитни шлемове, ръкавици и др.) от служителите;
 • Допускане на по-малък брой посетители като цяло и определяне на максимално допустимия брой посетители за различните пространства;
 • Посетителите следва да влизат в читалищата с обществени колекции по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете.
 • Осигуряване на еднопосочно движение, предотвратяващо събирането на групи, при които е възможно да се наруши физическата дистанция;
 • Следва да се създаде организация за контрол на входа за посетители, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 • Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване на помещенията;
 • При възможност, осигуряване на безконтактни кошчета за отпадъци;
 • При необходимост въвеждане на часове за определени групи потенциално уязвими посетители – възрастни хора, хора с увреждания или семейства с деца;
 • Поставяне на информационни табели в санитарните помещения;
 • Провеждането на събития, като откриване на изложби и др., се осъществява при при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито;
 • При възможност да се използват вентилационни системи, които използват въздух отвън;
 • Препоръчително е механичното почистване на филтрите на вътрешните тела на климатиците да се извършва поне веднъж месечно;
 • При възможност работните срещи да се провеждат дистанционно чрез ползване на подходящи средства за комуникация, или при строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра и използване на лични предпазни средства;
 • Продължава забраната за изнасяне на екскурзоводски беседи за групови посещения и инициативи с участието на деца и ученици;
 • Читалищата с обществена колекция продължават да поддържат контакт с публиките си и чрез своите интернет страници и/или социалните мрежи, на които регулярно се публикува информация.
 • Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на читалището.

3. В читалищата с действащи киносалони, за създаването на добра организация на дейността, министърът на културата дава следните препоръки:I

I. .Препоръки за защита на служителите

 1. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответнтие заповеди на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 1. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

II. Мерки за безопасност на публиката

 1. При провеждане на кинопрожекции задължително условие е публиката да е на отстояние от минимум 1,5 м. Спазването на условията по настоящата точка следва да е съобразено с допустимата заетост на местата – до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито.
 2. Преди началото на всяка прожекция в залата, както и на местата за сядане, се провежда дезинфекция.
 3. Входът за публиката задължително е оборудван с дезинфектант за ръцете и изтривалка за обувки, напоена с дезинфекциращ препарат.
 4. На видно място се поставят информационни табели или зрителите се информират по друг подходящ начин за задължението за спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.), хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), при посещение на обекта.
 5. Зрителите влизат в залата по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете.
 6. Следва да се създаде организация за контрол на входа за зрителите, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 7. Движението на зрителите трябва да се осъществява еднопосочно, като на входа и на различни места в съответното пространство се поставят указателни табели за това. Разпоредителите в съответното пространство следва да следят за спазването на това изискване.
 8. Продажбите на билети на каса е необходимо да са съобразени с действащите противоепидемични мерки за търговските обекти.
 9. Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на съответното кино.

4. За читалищата, които провеждат масови културно-развлекателни мероприятия за създаване на добра организация на дейността при действието на противоепидемичните мерки, министърът на културата дава следните препоръки:

I. Препоръки за защита на служителите

 1. Да се провеждат редовно и спазват следните противоепидемични мерки в работните помещения:

- дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в съответните заповеди на министъра на здравеопазването;

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в съответните заповеди на министъра на здравеопазването, и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

- създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.;

- осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

II. Мерки за безопасност на публиката

 1. Културни и развлекателни мероприятия (като например театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на открито и на закрито (в т. ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на всички противоепидемични мерки и съобразно настоящите указания.
 2. На видно място се поставят информационни табели или зрителите се информират по друг подходящ начин за задължението за спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.), хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), при посещение на събитието.
 3. Преди началото на представлението на местата за сядане се провежда дезинфекция.
 4. При провеждане на културни събития на открито да бъде осигурен пропускателен пункт, който задължително е оборудван с дезинфектант за ръцете и изтривалка за обувки, напоена с дезинфекциращ препарат.
 5. Следва да се създаде организация за контрол на входа за зрителите, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.
 6.  При посещения на концерти или други сценични прояви, зрителите влизат по един, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и с маска или друго средство, покриващо носа и устата (шал, кърпа и др.) при необходимост от контакт с други лица.
 7.  Движението на зрителите трябва да се осъществява еднопосочно, като на входа и на различни места в съответното пространство се поставят указателни табели за това. Разпоредителите в съответното пространство следва да следят за спазването на това изискване.
 8. Спектаклите/концертите се провеждат без антракт.
 9. Продажбите на билети на каса (ако има такава) е необходимо да са съобразени с действащите противоепидемични мерки за търговските обекти.
 10. При провеждане на общите събрания на народните читалища на закрито, следва да бъдат спазени препоръките, посочени в методическите указания, свързани с киносалоните и масовите културно-развлекателни прояви.
 11. Провеждането на репетиции на закрито на танцови състави и групи, както и индивидуални обучения за деца и възрастни, следва да е съобразено с препоръките в заповедите на министъра на здравеопазването, както и с предвидените противоепидемични мерки, отнасящи се до другите дейности на читалищата с посетители.
 12. Провеждането на занятия и занимални с деца в читалищата се осъществяват само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват правилата за работа в читалището и в съответното групово и/или индивидуално занимание, за което подписват декларация по образец на самото читалище.

 При наличие на техническа възможност, се препоръчва да продължи провеждането на онлайн кръжоци, обучения, изложби, езикови курсове, както и на индивидуални обучения.

Подновяването на работата с деца в читалището се извършва само след осигурени санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки.

 При организирането на процесите по възстановяване на занятията с деца председателите на читалищата, съвместно със секретарите и ръководителите на дейностите в читалището, следва:

 1. Да създадат среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат да ги информират за правилата за работа в читалището, и да могат да планират съответните занимания и да разпределят децата в групи.
 2. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога и при каква организация биха желали децата им да посещават занимания в читалището.
 3. Да запознаят родителите с правилата и процедурите, които следва да спазват, и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания, физическите контакти между децата в групата и на децата с преподавателите понякога са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им.
 4. Да бъде направен инструктаж на ръководителите на занятия и занимални за безопасността и здравето на децата, както и за личната им безопасност, съгласно посоченото в заповедите на министъра на здравеопазването.
 5. Ръководителите на школи, кръжоци и други занимания да изготвят правила за работа и график/ред за провеждане на занятията, който се оповестява предварително на входа на читалището и/или на неговата интернет страница. Следва да се укаже максималният брой участници в груповото занимание, при спазване на изискването за физическа дистанция и при заетост на местата до 50% на открито и закрито.
 6. При изготвянето на графиците за провеждане на занимания да се предотврати струпването на хора на входа на читалището и в самото читалище. Да се разработи план за движение в сградата на читалището, като се осигури необходимата маркировка за спазването му. Планът следва да се съобрази със зоните за обслужване на библиотеката, посещенията на обществената колекция, киносалона и провеждането на културно-развлекателно мероприятие, ако има такива.
 7. Да се набавят необходимите материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.).
 8. Да изготвят при възможност съвместно с медицинско лице протокол за почистване, проветряване и дезинфекция в сградата на читалището, помещенията за занятия и занимални, както и тоалетните. Също така да се определи ред за почистване на маси, столове и други повърхности в залите за занимания, както и пейки и други съоръжения към прилежащите открити площи на читалищната сграда.
 9. Почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца.

От родителите, които са преценили, че детето им ще посещава занятия в читалището се очаква:

 1. Да уведомят, съгласно правилата за работа, председателя, секретаря на читалището или ръководителя на извънкласна форма за участието на децата им в занятия и занимални.
 2. Да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в читалището и в съответната група за провеждане на занятия.

По отношение на дезинфекцирането на повърхности, предоставяме следната информация:

Препоръчително е използването на дезинфектанти за повърхности под формата на спрей, които са готови за употреба. Дезинфектантите трябва да са разрешени за дезинфекция на повърхности, като следва да се има предвид, че дезинфекционният ефект се постига само при стриктно спазване на указанията на производителя за употреба.

Малки повърхности могат да се третират както по описаните начини, така и да се обтриват с дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се събират и изхвърлят по безопасен начин.

Повече информация за дезинфекция на повърхности и ръце може да бъде намерена на интернет страницата на Националния център по заразни и паразитни болести: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&lang=bg.

За дезинфекция следва да се използват само дезинфектанти (биоциди), които имат издадени разрешения по реда на националното, респ. европейско законодателство. Министерство на здравеопазването, съгласно нормативните изисквания, поддържа на интернет страницата си регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара.

Подробни препоръки за подготвяне на работното място за COVID-19 са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването: https:// www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/.            

Предвид специфичните условия в различните обекти, изборът на подходящи средства за извършване на дезинфекция, периодичността на извършването ѝ, специфичните изисквания към служителите и посетителите, следва да са съобразени с конкретните условия: напр. според вероятността от струпване на хора на определени места може посетителите да се информират по подходящ начин за спазване на физическа дистанция в съответните помещения и сгради.

 

 

БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

 

 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.