Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика

 

Активни към 10.02.2022 г. процедури

процедура

Подкрепа за

Бюджет по процедурата

/млн. лв./

Брой сключени административни договори

Изплатени средства

/лв./

статус

1.

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

средни предприятия

235 млн. лв.

1 548 договора

 

(за 213 млн. лв.)

 

Изплатени:

212 млн. лв. по

1 547 бр. договора

 

 

В процес на разглеждане:

 

бр. финален отчет  за 15хил. лв.

 

 

В процес на разглеждане и одобрение на финален отчет

2.

BG16RFOP002-2.089

„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г.

 • 78 млн.лв.

/първоначален бюджет/

 

 

 

 

 

 

 • наддоговаряне

157,3 млн.лв.

/съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/

 

 

 

 

 

 • 1 380 договора

/ на обща стойност 69 млн. лв. от основен ресурс/;

 • 1 847 договора

/ на обща стойност 92,35 млн. лв. от допълнителен ресурс/;

 

 

 • 343 договора

 

/ на обща стойност 17,2 млн. лв. от допълнителен ресурс/;

 • Изплатени:
 • 162,8 млн. лв. към

3 256 бр. фирми

 

 

Одобрени,

предстои плащане:

3,4 млн.  лв. по 68 договора

 

 

 

 

 • 1 555 бр. проектни предложения  одобрени за финансиране от първоначален ресурс;

 

 

 

 

 

 • 2 034 бр. проектни предложения, одобрени за финансиране от допълнителен ресурс по сектори C, I, G;

 

 

 

 • От 25.11.2021 г. стартира 3-та фаза по наддоговаряне за 1 126 кандидати, като са изпратени всички 1 126 бр. покани за сключване на административни договори.

3.

Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

 

 

Инструмент по ПО2

Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“.

 

 

Инструмент по ПО6

Условията на инструмента са идентични с условията на инструмента по ПО2

Цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО2: 440 млн. лева целеви портфейл

 

 

 

 

 

ПО6: 240 млн. лева целеви портфейл

- ПО2: -       по новите условия са договорени 672 кредита, с общ размер 282.6 млн. лв.

Общо договорените кредити по инструмента са -865 на стойност

371.2 млн. лева.

 

 

н/а

ПО2: Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк.

 

ПО6: За средствата от ПО6 на 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Обявена е  процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници, по която са одобрени 9 банки. Подписване на оперативни споразумения

Приключили процедури

1. BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“:

-  Към края на май 2021 г. изплатените средства са в размер на 191,5 млн. лв. по 23 575 бр. договора.

-  През м. октомври 2021 са платени още 3 бр. договори на стойност 27 800,00 лв.

-  Към 12.11.2021г. изплатените средства са в размер на 191 527 800 лв. по 23 578 бр. договора.

2. BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ . В изпълнение на сключения административен договор МТИТС обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

- На 29.01.2021 г. са изплатени 29,1  млн. лв към всички одобрени 580 заявления в подкрепа на микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози.

3. BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“:

-      На 05.01.2021 г. приключи изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на 720 предприятия, извършващи туроператорска или туристическа агентска дейност.

4. BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“ - В изпълнение на сключения административен договор НАП обяви схема за подпомагане BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” по която подадените заявления бяха 8 184 бр., а

-  Изплатените средства възлизат на около 120 млн. лв. към над 6 850 фирми по първите две фази;

-  Изплатени средства 13,5 млн. лв. към 2 474 бр.  фирми по трета фаза / BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза), свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г./

 1. Като допълнение към прилаганите антикризисни мерки за предоставяне на подкрепа за туристическия сектор е увеличен с 1 млн. лева първоначално одобреният бюджет по процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма”. В резултат от това бюджетът по процедурата е увеличен на 11  млн. лева.
 2. Финансов инструмент: Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 с общ бюджет от 85 млн. евро.  Гаранционният инструмент предвижда покритие на кредитния риск на индивидуални кредити до 80%.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.