Препоръки за потребителите при покупка на продукти за лична хигиена, в. т.ч. и дезинфекция

Наличните в търговската мрежа дезинфектанти (биоцид) трябва да бъдат задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение. Всички предлагани на пазара дезинфектанти (биоциди) трябва да бъдат разрешени от министъра на здравеопазването. За тази цел на етикета трябва да бъде посочен номер на издаденото разрешение. По препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19 следва да се използват дезинфектанти (биоциди) с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. При избор на дезинфектанти за ръце от изключително значение е преди тяхното закупуване и последваща употреба потребителят да чете етикета и обръща внимание на следното:

  • За наличие на информация за вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, в случаите когато продуктът се закупува с такава цел;
  • За наличие на специфични указания за употреба – време за втриване в кожата на ръцете и съответно количество;
  • За специфични условия на съхранение и срок на годност. Дезинфекционният ефект се постига единствено при спазване на указанията за употреба. Всички останали продукти предназначени за лична хигиена и почистване, в т.ч. и продукти с бактерицидно и/или фунгицидно действие могат да се използват за лична хигиена, но трябва да се има предвид, че с тях няма да се постигне вирусоцидно действие.

Министерство на здравеопазването препоръчва спазването на дадените по-горе указания при покупка на продукти за дезинфекция на ръце, независимо от предоставената информация чрез различни форми на реклама или указания на мястото на предлагане. Продуктите за дезинфекция, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества на принципа „направи си сам“, не могат да гарантират постигането на необходимата ефективност на дезинфекцията.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.