• Решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, които изтичат преди 31.03.2022 г., ще действат до 30.06.2022 г. Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки. Ползвателите на асистент по механизма лична помощ, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 31 март 2022 г., ще продължат да ползват услугата при същите условия. Ако имате насрочена дата за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, необходимо е да се явите.
  • С отпадането на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022 г. сроковете на издадени експертни решения, чийто срок изтича след 31.03.2022 г. не се удължават. В тези случаи, за да ползват права, лицата трябва да представят нови експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.
  • За да се улесни достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на въведената извънредна епидемична обстановка, от 16.11.2020 г. служебно се удължават протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. Това се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.
  • Хората с увреждания, които имат желание да получат безплатна винетка, могат да подадат заявление за издаването й и по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване. Всяка електронна винетка важи за една година, считано от датата на издаването й, като се препоръчва новото заявление да бъде подадено около 10 дни преди изтичане на срока на действащата. Заявлението може да бъде изтеглено от адрес: https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi. Документите да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор или на електронната поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на лицето с увреждане. Информация за контакти с всички дирекции „Социално подпомагане“ може да намерите на https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi
  • Ако желаете да се запишете за получаване на топъл обяд, проверете дали общината, в която живеете, участва в програмата за предоставяне на топъл обяд на самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност. Можете да направите това по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината. Можете да проверите и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуален списък на общините (заедно с техните контакти), които организират доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск.
  • Ако сте работещ пенсионер, имайте предвид, че след 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г.  въз основа на  данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). По заявление на пенсионера пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията.
  • Ако искате да получите социална или семейна помощ, подайте заявление в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия Ви адрес. Заявленията може да подадете по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване с персонален идентификационен код на НОИ или квалифициран електронен подпис на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance/709274b3-d52d-401a-bba6-24a6ef869dbe, по електронна поща на електронен адрес: [email protected] (без изискване за полагане на електронен подпис) или чрез лицензиран пощенски оператор. Заявление-декларация за отпускане на семейни и социални помощи можете да подавате на място само при възникнала неотложна необходимост.
  • В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институциятапри спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.