• Съгласно заповед на министъра на здравеопазването работодателите и органите по назначаване трябва да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 • Съгласно заповед на министъра на здравеопазването работният процес на колективните органи за управление и на служителите трябва да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
 • Имайте предвид, че съгласно заповедта на министъра на здравеопазването всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 • Имайте предвид, че съгласно заповедта на министъра на здравеопазването при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 • В зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, можете да възложите на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
 • Когато при обявено извънредно положение или епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, Вие сте длъжен/а да не допускате работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 • За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
 • В предприятието или в негово звено можете да установите непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение/или обявената епидемична обстановка или за част от този период.
 • Когато със заповед е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, имате право да предоставите платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 • Вие сте длъжен/а да разрешите ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:
  1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.
   Времето, за което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.
 • Имайте предвид, че когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, трябва задължително да организирате провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
 • дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед РД-01-373 от 27.05.2021 г.
 • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
 • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед РД-01-373 от 27.05.2021 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
 • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
 • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място. 
 • С информация относно добри международни практики за борба с COVID-19, които се отнасят към работодатели и работещи в извънредна ситуация, можете да се запознаете тук.

Препоръки за работодатели в условията на COVID-19

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.