• Съгласно Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.:
  • Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

  • Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

  • При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

  • Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19. За „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.
  • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат и следните противоепидемични мерки:

   а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко  от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

   б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

   в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;

   г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

 • Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП) в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, можете да възложите на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
 • Съгласно чл. 120в от КТ, когато при обявено извънредно положение или епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, Вие сте длъжен/а да не допускате работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 • За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
 • Съгласно чл. 138а, ал. 2 от КТ в предприятието или в негово звено можете да установите непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение/или обявената епидемична обстановка или за част от този период.
 • Съгласно чл. 173а от КТ, когато със заповед е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, имате право да предоставите платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 • Съгласно чл. 173а от КТ Вие сте длъжен/а да разрешите ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:
  1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.
   Времето, за което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.
 • Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

  а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г.;

  б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

  г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

  д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • С информация относно добри международни практики за борба с COVID-19, които се отнасят към работодатели и работещи в извънредна ситуация, можете да се запознаете тук.

Препоръки за работодатели в условията на COVID-19

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.