• Ако желаете да се запознаете с условията и да кандидатствате по Процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение или обявената епидемична обстановка (схемата 60/40), можете да се запознаете с критериите, установени в Постановление № 55 на Министерския съвет от 30.03.2020 г., както и да намерите подробна информация на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

 • При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка можете със заповед да преустановите работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.
 • В зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, можете да възложите на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
 • Можете да предоставите до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.
 • Когато при обявено извънредно положение или епидемична обстановка работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, Вие сте длъжен/а да не допускате работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 • За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в от Кодекса на труда, работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.
 • В предприятието или в негово звено можете да установите непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение/или обявената епидемична обстановка или за част от този период.
 • Когато със заповед е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, имате право да предоставите платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 • Вие сте длъжен/а да разрешите ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка по искане на:
  1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
  5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.
   Времето, за което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.
 • Имайте предвид, че когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, трябва задължително да организирате провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
 • дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г.
 • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
 • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед РД-01-262 от 14.05.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
 • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
 • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Допълнителна информация: 

 • Имайте предвид, че до 30 юни се удължава действието на разпоредбата, въз основа на която Националният осигурителен институт превежда на работодателите компенсации за запазване на работните места в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за техните работници и служители (т.нар. мярка 60/40).  Компенсации на работодателите ще се изплащат за периода от 13 март до 30 юни 2020 г, като се запазва първоначално определеният максимален срок от 3 месеца. Чрез промени в Кодекса на труда се запазва правото за преустановяване на дейността на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници, или за въвеждане на непълно работно време, при обявена извънредна епидемична обстановка. При тези условия крайният срок за подаване на заявления по реда на ПМС № 55/2020 г. за изплащане на компенсации е 30 юни 2020 г.
 • До 31 октомври 2020 г. се удължава срокът, в който земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за повече от един ден.

Препоръки за работодатели в условията на COVID-19

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.