• През 2021 г. неплатения отпуск до 90 работни дни се счита за трудов и осигурителен стаж.  
 • Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа.
 • Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лв. на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права докато са в неплатен отпуск. Един от вариантите за заплащане е с част от средствата, получени по програма "Запази ме".

Имайте предвид, че в условията на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, работодателят може:

 • в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, без Ваше съгласие да Ви възложи да извършвате временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. 
 • да преустанови със заповед работата на предприятието, на част от него или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение или на обявената епидемична обстановка. В този случай имате право на брутното си трудово възнаграждение.
 • когато със заповед е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.
 • да установи непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период.

Имайте предвид, че по време на извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, работодателят не може да откаже да Ви разреши ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск, ако сте:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Цялото време, за което сте ползвали отпуск във връзка с извънредното положение или обявената епидемична обстановка, се признава за трудов стаж.

Ако продължавате да участвате в работния процес без да се възползвате от възможностите за надомна работа и/или работа от разстояние, имайте предвид, че със заповед на министъра на здравеопазването са определени задължителни противоепидемични мерки в работните помещения (съгласно Заповед №РД-01-968 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването):

 • редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 на Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г.

 • недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

 • инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 на Заповед № РД-01-968 от 26.11.2021 г.и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

 • създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

 • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

 • Работодателите, органите по назначаване и физическите юридическите лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, може да допуснат изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19. За „ваксиниран срещу COVID-19“ се приема лице със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

 • С информация относно добри международни практики за борба с COVID-19, които се отнасят към работодатели и работещи в извънредна ситуация, можете да се запознаете тук. 

Допълнителна информация може да намерите в секция „Въпроси и отговори”

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.