1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Процедурата се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната, започната с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА

Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Също така, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв., като (66 498 220 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980 лв. национално съфинансиране).

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) ще бъде публикуван в ИСУН 2020, на интернет адреса на оперативната програма www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА
 • Предприятия, опериращи като туроператори и/или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър.
 • При кандидат-туроператор, същият следва към момента на подаване на заявлението за помощта да има сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора”, в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.
КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Еднократно предоставяне на безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството.

Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Документи могат да се подават от 8 февруари (понеделник) 2021 г. Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата.

Повече информация и документи: www.tourism.government.bg

За контакти и обратна връзка: телефон +359 882 291 113 (достъпен в работно време от 9.00 до 17.30 часа), електронна поща [email protected].

Безвъзмездна финансова помощ за МСП, извършващи автобусни превози, до 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.; минимален размер на помощта 3 000 лева и максимален размер 450 000 лева. Общ бюджет 30 000 000 лева.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА МЯРКАТА

Микро-, малки и средни предприятия - лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г, т.е. кандидатът по процедурата трябва да е декларирал към НСИ, че има приходи и разходи над 500 лева или че е осъществявал дейност за 2018 г.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА
 • Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.
 • Допълнително безвъзмездната финансова помощ може да се натрупва с друга помощ по раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са различни. В този случай общата сума на помощта не следва да надхвърля левовата равностойност на 800 000 EUR на предприятие-кандидат.

Списъците с предложените за финансиране заявления са публикувани на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, включително инструкция за електронното отчитане на договорите и приложенията към тях и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат да бъдат намерени на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi.

Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Общ бюджет – 173 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Допълнително, по тази процедура от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия, чрез които ще бъдат преразгледани отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Управляващият орган не предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати, които не са отговаряли на изискванията за допустимост по процедурата.

Какво включва мярката
 • 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.
Кандидатстване

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро)

Допустими кандидати:

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.
 4. Кандидатите следва да са реализирали оборот1 за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 6. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС2, подавана към НАП;
  Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).
 7. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
  Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс3.
  Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение 2). Проверката ще се извършва преди влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  За целта кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Режим на държавна помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Минимален и максимален размер на помощта: от 30 000 лв. до 150 000 лева

Максимален интензитет на подкрепата: 100 %

Заявената безвъзмездна финансова помощ може да бъде в максимален размер на 3% от оборота4 за 2019 г.

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал, включващи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Процедура за избор на изпълнител: По отношение на разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. и до подаване на проектното предложение, същите следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, т.е. 30 000 лв.). Посоченото изискване не се прилага за разходите за възнаграждения и наеми предвид, че същите не се възлагат на външен за бенефициента изпълнител.

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Аргументи продължителност: Посочената продължителност може да бъде съкратена от бенефициентите при предсрочно изпълнение на дейностите.

Вид процедура за предоставяне на БФП: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила.

Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката.

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата.

Срок за кандидатстване: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Индикатор за резултат съгласно оперативната програма: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Индикатор за изпълнение по процедурата:

1) Брой предприятия, получаващи подкрепа;

2) Брой предприятия, които получават безвъзмездни  средства;

3) Брой МСП, които получават невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19.

По процедурата е заложен следният индивидуален за процедурата индикатор за изпълнение:

- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия.

Механизъм на изплащане на помощта: Предвидена е възможност за авансово плащане в размер до 40 % от стойността на безвъзмездната помощ срещу предоставена банкова гаранция. В случай, че не се ползва тази възможност, плащането ще се извършва след представяне на финален технически и финансов отчет.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез попълването на опростен формуляр за кандидатстване.

Кандидатстването се извършва чрез ИСУН.

Допълнителна информация можете да намерите тук.


1 Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)
2 Раздел А, клетка 01 „Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС“ от Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г.
3 Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.
4 деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде"

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Какво включва мярката

Държавата покрива, както следва:

 • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за юл 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.
Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Повече информация тук.

Държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта до края на декември 2021 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности до 31 декември 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за тяхното изплащане.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

Фирмите, учредени преди 1 август 2019 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо същия месец на 2019 г. В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Работодателите, учредени след 1 август 2019 г., ще имат право на 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. В случай, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за август и септември 2021 г. могат да подават заявления до 31 октомври 2021г., а кандидатстващите за изплащане на средства за ноември 2021 г. - до 10 декември 2021 г.

От 12 октомври 2021 г., Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август – декември 2021 г.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август – декември 2021 г. са аналогични на правилата, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври, а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г. Постановлението предвижда възможност и за промяна в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, който към момента е 31 декември 2021 г. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеца от периода август – декември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на условията. 

И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” вече са публикувани материали за информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.

На 01.06.2021 г. приключи приемът на заявления, за предоставяне на подкрепа на работодатели от секторите „Хотелиерство и pесторантьорство”, „Туризъм” и „Транспорт”. Крайният  срок за предоставяне на всички искания за плащане и месечни отчетни документи е до 31.08.2021 г. включително. 

Какво включва мярката

Агенцията по заетостта ежемесечно изплаща на одобрените работодатели компенсации в размер на 290 лв., които включват нетна сума за възнаграждение на работниците/служителите в размер на 189 лв. и дължимите данъчно-осигурителни вноски за сметка на работодателя и осигуреното лице, но за не повече от 11 месеца в периода 01.07.2020г. – 31.05.2021г.

Оценката и плащанията се правят от Агенция по заетостта, но се следи общият размер на месец на компенсацията, събран с помощта, отпускана по мярката 60/40 (или друга програма, проект или мярка) за дадено лице и период, да не надвишава 80 на сто от месечната му брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя).

Една фирма може да се възползва до 9 месеца за момента, но с приетото ново РМС, този срок се увеличава на 11 месеца в периода 01.07.2020г. – 31.05.2021г.

Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

Кандидатстване

Заявления от работодателите се подават в Бюрата по труда в цялата страна, в т.ч. и чрез ССЕВ и пощенски оператор, в зависимост от територия на мястото на работа на работниците и служителите или на СОЛ, за които се заявява изплащане на компенсации. В случай че мястото на работа е на територията на няколко ДБТ, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, за които сектори е отпусната национална квота в размер на 50 млн. лв.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа) за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

По проекта е въведен следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица вкл.;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица вкл.;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица вкл.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г. допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Кандидатстване

(само по електронен път)

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Заетост за теб
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

С продължаване на въведените противоепидемични мерки със заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването са актуализирани и условията за подпомагане на микро, малки и средни предприятия с икономически последствия от пандемията COVID-19.

Трета фаза на процедурата се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за бизнеса в страната и е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите, преустановили и/или ограничили дейност за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е преустановена/ограничена вследствие на една или повече от заповеди на здравния министър с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Отпускането на помощта на малки и средни предприятия се предоставя при наличие на преустановяване на дейността, т.е. когато в резултат на издадените заповеди на министъра на здравеопазването съответната съвкупност от действия по предоставяне на стоки или услуги (дейност) е преустановена изобщо от предприятието, макар и това да би могло да се отнася само за част от цялостната му дейност. Ограничаването на дейността, е свързано с наличие на преустановяване за част от дейността на предприятието, свързано с местоположение или наложена забрана за извършване на съвкупността от действията, формиращи дейността. Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

Как да кандидатствам в трета фаза на програмата?

Формулярите за кандидатстване в трета фаза се подават отново по електронен път през Портала за е-услуги на НАП и е-услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. При избор на услугата, кандидатът автоматично се пренасочва към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Всички необходими документи за кандидатстване в трета фаза на проекта ще бъдат достъпни в раздел „Е-декларации“ в ИСУН, част от процедурата „ОПИК-Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”.

Новото във формулярите за кандидатстване в трета фаза е декларация за обстоятелства от фирми, кандидатстващи за обекти с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки (Приложение № 6).

Всички декларации, подавани от кандидатите се подписва от лицата, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписват от всяко от тях. Декларацията е приложима единствено за лица, кандидатстващи с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.

Кандидатите, които са кандидатствали за подпомагане по фаза 1 и 2 за периоди до 31 март, вкл. и са с преустановена дейност и след този период, при попълване на формулярите за кандидатстване във фаза 3, трябва да декларират начална дата на периода на преустановяване на дейността 1 април 2021 г.

От НАП съветват кандидатите, които искат проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа дейност, съгласно КИД-2008, да се извършва спрямо данните от годишните отчети за дейността на предприятията за 2020 година, да подадат отчетите си в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

Срокове

Ще се прилага схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявленията за подкрепа на кандидатите, желаещи да се включат в трета фаза на програмата е 16:30 ч. на 22 юни 2021 г.

В рамките на настоящата схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление. Насоки за приложимите периоди за финансова подкрепа, в които фирмите преустановиха или ограничиха своята дейност и кодовете по КИД, съпоставими със заповедите на министъра на здравеопазването. Таблицата може да намерите тук.

Оттегляне на грешно подадени данни се извършва с електронно подписано искане за оттегляне на заявление, изпратено на [email protected]. Информация и съдействие клиентите могат да получат на [email protected] и на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Отчитане на използваните средства, отпуснати по фаза 3

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят до един месец след това, чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020 отчет по образец (приложение 7), съдържащ минимум следната информация:

 • наименование на лицето и ЕИК;
 • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • кратко описание на извършените разходи;
 • период, в рамките на който са извършени разходите;
 • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
 • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.;
 • № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи.

Одобрени кандидати (на сайта на Националната агенция за приходите) - https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/Podkrepa-chrez-oboroten-kapital/Odobreni-kandidati/odobreni-kandidati

 

Приемът на заявления за изплащане на компенсации на работници и служители, наети от работодатели, чиято дейност е временно спряна заради наложените противоепидемични мерки с акт на държавен орган, по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г. (изм. и доп. с ПМК № 418 от 30.12.2020г. и ПМС № 99 от 19.03.2021 г.) стартира на 30 ноември 2020 г. и приключи на 30.06.2021 г.

Работодателите, които вече са подали заявления за изплащане на компенсации, одобрени са, но не са подали документи за изплащане на компенсации за всички месеци, през които работниците и служителите са ползвали неплатен отпуск, могат да ги подават и след 30.06.2021 г.

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

Инфографика към мярка "Програма на ББР за портфейлни гаранции в подкрепа на бизнеса"

Целта на програмата е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки (вижте списъка по-долу), които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро, малки, средни и големи предприятия, пострадали от избухването на СOVID-19, да осигурят ликвидност на кредитополучателите, въпреки затрудненото им положение, да им изискват намалено обезпечение, от 0% до 50% от размера на кредитите и да намалят приложимия годишен лихвен процент с 0,8%.

Гарантиращата банка (ББР) предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главниците на всеки от кредитите по програмата.

Правителствената мярка е одобрена от Европейската комисия (ЕК) и е държавна помощ, предоставянето на която трябва да отговаря и на условията, посочени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка за държавни помощи на ЕК).

Програмата е отворена за всички сектори и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната.

Допустими кредитополучатели:

Mикро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), както и големи предприятия, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, които страдат от негативните икономически ефекти от COVID-19.

По смисъла на цитирания ЗМСП "предприятие" е всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма (§1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗМСП).

Големи предприятия са компании с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. Не са допустими за финансиране сдружения и така наречените дружества по ЗЗД.

Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново оборотно и инвестиционно финансиране.

Критерии за кандидатите по програмата:

1. Да са микро, малки и средни предприятия, което се определя по указан в ЗМСП начин или големи предприятия-търговски дружества, чиито показатели за персонал и активи и/или обороти надвишават посочените в ЗМСП;
2. Да не са били предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени, нормативни критерии. С последните промени в програмата, се въвежда облекчение от „Временната рамка за държавни помощи“, за микро- и малките предприятия. За тях е достатъчно да не са били обект на процедура по несъстоятелност, съгласно националното право и да не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране (има се предвид държавна помощ за оздравяване или преструктуриране). В допълнение, ако под гаранцията от ББР се включват съществуващи кредити, то те не трябва да са били необслужвани, а кредитополучателят не трябва да е изпадал в просрочие над 90 дни – през 2019 г. При съществуващите кредити кредитополучателят трябва да е представил на търговската банка-партньор прогнозни разчети и прогнозен план за възстановяване на дейността си, за който не се изисква стриктно определена форма и реквизити;
3. От финансиране и гаранция могат да се ползват предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31.12.2019 г., поради избухването на епидемията от COVID-19. Затруднението се установява от самия кредитополучател, като е достатъчно да се опише една от следните причини, довели до затрудненията му:
3.1. Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);
3.2. Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);
3.3. Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието – след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на документи, представени от дружеството);
3.4. Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на документи, представени от дружеството);
3.5. Наличието на други обстоятелства, с които се установяват изпитваните от предприятията затруднения поради COVID-19, съгласно приета от търговската банка методология, която се предоставя на ББР.
4. Тъй като покритото от гаранцията финансиране по програмата е държавна помощ, на кредитополучателите е забранено да финансират един и същи разход с кредит по програмата и с друга държавна/минимална помощ. (Под един и същи разход се има предвид например разплащане по конкретна фактура от 30.11.2020 г. или заплащане на наем на конкретен офис за месец декември 2020 г., или плащане на заплати за конкретни служители, за конкретен месец.) Ако за конкретните разходи клиентът ползва държавна/минимална (de minimis) помощ, той не може да използва кредита за покриването на същите тези разходи (забрана за двойно финансиране).
5. Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това Регистър „Дегендорф“ https://stateaid.minfin.bg/bg/page/483;
6. Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало/ползва друга държавна/минимална помощ за същия вид разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на програмата и да не допуска двойно финансиране, както е в т. 4 по-горе.

Изисквания към заемите и техния размер:

1. В покритието на осигурените от ББР гаранции ще могат да се включват както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново, оборотно и инвестиционно финансиране.
2. При съществуващите кредити могат да се прилагат мерките за промени и облекчаване в схемите на плащане, включително да се предоговарят сроковете на кредитите.
3. Тъй като обхванатото от гаранцията финансиране представлява държавна помощ, размерът на заемите се определя според зададени от ЕК във „Временна рамка за държавни помощи“ прагове за финансиране и при максимален размер на експозиция по програмата към кредитополучател и свързани лица (след внедряването на промените) от 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за голямо предприятие.
4. Не е разрешено предоставянето на финансиране по програмата, с което да се рефинансират стари заеми;
5. Кредитите могат да са както за оборотни, така и за инвестиционни нужди.
6. Финансираните разходи трябва да са пряко свързани със стопанската дейност на предприятията.
7. Няма ограничение за минимален или максимален срок на кредитите, но гаранцията от ББР ще е 6-годишна.
8. Търговската банка може да предостави на кредитополучателите гратисни периоди за плащане, както следва:
8.1. До 6 месеца за съществуващи кредити (за главница до 6 месеца, за лихви до 3 месеца);
8.2. До 36 месеца за главница/лихва за новоотпусканите кредити;
9. Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 31.12.2021 г.
10. Срок за кандидатстване за финансиране по програмата: до 20.12.2021 г.
11. Лихвените условия се определят по правилата на банките-партньори, като банките ще намаляват с 0,8% определения от тях стандартен лихвен процент, преди да предоставят финансирането;
12. Заради предоставяната от ББР гаранция за плащане в размер на 80% от главниците по кредитите, банките намаляват изискванията си за обезпечение с 50%, като приемат вещно обезпечение от кредитополучателите в размер от 0% до 50% от размера на финансирането.
13. Кредитополучателите трябва да заплащат на ББР гаранционна такса, чийто размер е определен от ЕК в приложимата за програмата „Временна рамка за държавни помощи“.

В съответствие с Препоръка на ЕК от 14.07.2020 г. по тази програма не може да се предоставя финансова подкрепа (гаранция) на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Същото ограничение важи и за дружества/лица, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, сред които, наред с другото, финансови измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения. По програмата не могат да се финансират кредитни или финансови институции, тъй като тяхното подпомагане се осъществява по друг правен ред, различен от Временната рамка.

Финансиращи банки-партньори на ББР:

 • Българо-американската кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Пощенска банка 
 • УниКредит Булбанк
 • Банка ДСК
 • Първа инвестиционна банка
 • Алианц Банк
 • ОББ 
Финансов ресурс

157,9 млн. лв. nубличен ресурс* (към 3.10.2021 г.)

* Средствата са пренасочени от финансови инструменти „Финансиране на малкия бизнес“ и „Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“.

Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране на българския бизнес, Фонд на фондовете (ФнФ) предлага на всички банки в България възможност за кандидатстване за нов ресурс по Програма „Възстановяване”. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“ пo приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Допълнителния ресурс, който Фонд на фондовете ще представи по Гаранционния инструмент възлиза на: 96,17 млн. лв.

Общ размер на финансовия ресурс към 07.10.2021 година: 254,07 млн. лв.
Цел на Програмата

Целта на Програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с КОВИД-19 пандемията. Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Крайни получатели

Български малки и средни предприятия

Тип финансиране
 • Широк достъп до бизнес кредити без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;
 • Разсрочване на изплащането до 84 месеца;
 • Осигуряване на максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиента;
 • Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв.;
Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

Токуда банк
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк
Пощенска банка
ОББ
Банка ДСК

Инфографика към мярката за самонаети лица и малки стартиращи предприятия
Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Общ бюджет на продукта: от 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

МСП и средно-големи предприятия.

Какво включва мярката:

Оборотни и многоцелеви кредити, с възможност за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни.

Кандидатстване:

На сайта на ЕИФ има информация за банките, подписали споразумения за участие в инструмента.

Фирмите кандидатстват в избраната от тях банка, прилагаща схемата.

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

Инфографика към мярката "Фондове за дялови и квази-дялови инвестиции"
Финансиране с максимален размер до 2 млн. лв. под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от три съществуващи фонда за ускоряване и начално финансиране. Общ бюджет от Фонда на фондовете и частни инвеститори – 150 млн. лв. Финансиране до 6.8 млн. лв. от Фонд за рисков капитал с общ бюджет 75,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда - три за ускоряване и начално финансиране и един за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фона на фондовете (тук и тук), както и на сайтoвете на съответните посредници - "Иновейшън кепитъл", Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде"

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Какво включва мярката

Държавата покрива, както следва:

 • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.
Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Повече информация тук.

Държавата ще продължи да подкрепя работодателите за запазване на заетостта до края на декември 2021 г.

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от Ковид-19 икономически дейности до 31 декември 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за тяхното изплащане.

Средства ще продължат да се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността.

Фирмите, учредени преди 1 август 2019 г., ще могат да получат от държавата 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя. За да имат това право, приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, трябва да са намалели с не по-малко от 40% спрямо същия месец на 2019 г. В случай, че спадът е с не по-малко от 30%, подкрепата от държавата ще е 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Работодателите, учредени след 1 август 2019 г., ще имат право на 60 на сто от осигурителния доход на работниците за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, ако приходите им от продажби през месеца, за който кандидатстват за подкрепа, са се понижили с не по-малко от 40% спрямо средномесечните приходи за 2020 г. В случай, че намалението е с не по-малко от 30%, държавата ще ги подкрепя с 50 на сто от осигурителния доход за юли и от осигурителните вноски за сметка на работодателя.

Компаниите, получили средства за запазване на заетостта на работниците и служителите, са длъжни да изплащат трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за юли 2021 г. и да внасят дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Финансовите средства ще се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.

Работодателите, кандидатстващи за изплащане на средства за август и септември 2021 г. могат да подават заявления до 31 октомври 2021г., а кандидатстващите за изплащане на средства за ноември 2021 г. - до 10 декември 2021 г.

От 12 октомври 2021 г., Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август – декември 2021 г.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август – декември 2021 г. са аналогични на правилата, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.

Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 август 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.

Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври, а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г. Постановлението предвижда възможност и за промяна в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка на ЕС за подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, който към момента е 31 декември 2021 г. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеца от периода август – декември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на условията. 

И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното бюро по труда, при задължително и стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” вече са публикувани материали за информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.

От 03.07.2020 г. и до момента могат да кандидатстват автобусни превозвачи, осъществяващи пътнически градски и крайградски транспорт, или междуградски превози, товарен автомобилен, воден, пътнически и товарен въздушен транспорт, които:

 • Докажат спад в оборота с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.
Какво включва мярката

Агенцията по заетостта ежемесечно изплаща на одобрените работодатели компенсации в размер на 290 лв., които включват нетна сума за възнаграждение на работниците/служителите в размер на 189 лв. и дължимите данъчно-осигурителни вноски за сметка на работодателя и осигуреното лице, но за не повече от 11 месеца в периода 01.07.2020г. – 31.05.2021г.

Оценката и плащанията се правят от Агенция по заетостта, но се следи общият размер на месец на компенсацията, събран с помощта, отпускана по мярката 60/40 (или друга програма, проект или мярка) за дадено лице и период, да не надвишава 80 на сто от месечната му брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя).

Една фирма може да се възползва до 9 месеца за момента, но с приетото ново РМС, този срок се увеличава на 11 месеца в периода 01.07.2020г. – 31.05.2021г.

Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

Кандидатстване

Заявления от работодателите се подават в Бюрата по труда в цялата страна, в т.ч. и чрез ССЕВ и пощенски оператор, в зависимост от територия на мястото на работа на работниците и служителите или на СОЛ, за които се заявява изплащане на компенсации. В случай че мястото на работа е на територията на няколко ДБТ, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“, за които сектори е отпусната национална квота в размер на 50 млн. лв.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа) за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

По проекта е въведен следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица вкл.;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица вкл.;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица вкл.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г. допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Кандидатстване

(само по електронен път)

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Заетост за теб
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Приемът на заявления за изплащане на компенсации на работници и служители, наети от работодатели, чиято дейност е временно спряна заради наложените противоепидемични мерки с акт на държавен орган, по реда на ПМС № 325 от 26.11.2020 г. (изм. и доп. с ПМК № 418 от 30.12.2020г. и ПМС № 99 от 19.03.2021 г.) стартира на 30 ноември 2020 г. и приключи на 30.06.2021 г.

Работодателите, които вече са подали заявления за изплащане на компенсации, одобрени са, но не са подали документи за изплащане на компенсации за всички месеци, през които работниците и служителите са ползвали неплатен отпуск, могат да ги подават и след 30.06.2021 г.

 

3. Общини, публично-частни партньорства и предприятия

 

Инфографика към мярка "Финансиране за градско развитие"
Финансова подкрепа за проекти, свързани с градското развитие. Публични средства – 353,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засеганти от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др. 

Какво включва мярката:

Финансова подкрепа за подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Условията по кредитите са изключително изгодни със срокове до 20 години, ниски лихви и размер до 40 млн. лв.

Кандидатстване по програмата:

Информация на сайта на Фонда на фондовете, вкл. информация за фонд-мениджърите, управляващи инструмента.

Кандидатства се пред съответния мениджър, отговарящ за даден район от страната.

4. Самоосигуряващи се и самонаети лица

 

Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

С приетите от МС през декември 2020 г. промени в програмата се дава възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, оставали са без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк - считано от 12.08.2021 банката е изпълнила ресурса си
 • Инвестбанк
 • Централна кооперативна банка
 • Пощенска банка - считано от 13.08.2021 банката е изпълнила ресурса си

С РМС № 506 от 15.07.2021 г. е одобрено удължаване на срока за кандидатстване за кредит на физическите лица до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките - партньори по програмата. ББР е в процес на сключване на анекси с банките – партньори, които все още разполагат със свободен лимит за финансиране по програмата, така че да може да започне приемът на заявления.

 

5. Земеделски производители и животновъди

 

С цел смекчаване на негативните последствия от пандемията Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) разработи мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.

Прилагането на мярката е одобрено с Осмото изменение на ПРСР 2014-2020 г., одобрено с Решение ЕК от 12.08.2020 г.

Мярката се прилага, съгласно Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., доп., бр. 77 на ДВ от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 33 на ДВ от 20.04.2021 г., в сила от 20.04.2021 г.

Подкрепата по новосъздадената мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на земеделски стопани, занимаващи се със селскостопанска продукция и МСП, които преработват селскостопански продукти, включени Приложение I към ДФЕС или памук. Тя има за цел осигуряването на непрекъснатост на стопанска дейност на земеделските стопани и МСП и се предоставя под формата на еднократно плащане. В мярката са включени три подмерки в зависимост от вида на допустимите кандидати – земеделски стопани, МСП и организации на производители:

Подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в секторите “Растениевъдство”, за културите в приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г., “Животновъдство”, за говеда, биволи, овце и кози и “Пчеларство”. Размерът на еднократната финансова помощ е определен в Наредба № 2 от 5.08.2020 г. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата стойност на 7000 евро.

Подмярка 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в секторите “Птицевъдство”, “Свиневъдство” и “Други селскостопански култури”, различни от тези в приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г.

Финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Подмярка 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП и групи и организации на производители COVID 3“ насочена към предоставяне финансова помощ за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители.

Допустимите за подпомагане кандидати по тази подмярка включват две основни групи:

 • микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, които осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, като резултатът от производствения процес е допустимо да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение;
 • групи и организации на производители, които са МСП и осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти.

В зависимост от условията на които отговарят допустимите кандидати те могат да получат финансова помощ по едно от две направления:

 • При наличие на спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март –юни на 2019 г. - еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за избрани производствени сектори, а за групи/организации на производители, и/или нетни приходи от реализация на селскостопански продукти за 2019 г.; или
 • еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г., свързан с дейностите по преработка на селскостопански продукти от избраните производствени сектори.

Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от 50 000 евро.

Финансова помощ по мярката се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. Помощта се изплаща под формата на еднократна сума и се предоставя само по една от подмерките, като не се допуска тяхното комбиниране.
Реализирани приеми

По Подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ е проведен прием на заявления за подпомагане, съгласно заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) с период на прием от 19.08.2020 г. до 21.09.2020 г. включително и с бюджет 93 500 000 лв.

Втори прием е проведен съгласно заповед № 03-РД/1407 от 07.05.2021 г. на изпълнителния директор на ДФЗ от 17.05.2021 г. до 04.06.2021 г. включително, с определен бюджет в размер на левовата равностойност на 7 524 692 евро. Допустими кандидати по приема са земеделски стопани, които нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г. или имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

По подмярка 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“ е проведен прием на заявления за подпомагане съгласно заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020 г. с период на прием от 19.08.2020 г. до 21.09.2020 г. и с бюджет 5 500 000 лв.

Прием по подмярка 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП и групи и организации на производители COVID 3“ на заявления за подпомагане е проведен съгласно заповед № 03-РД/3575 от 19.10.2020 г. с период на прием от 26.10.2020 г. до 13.11.2020 г. и с бюджет от 7 321 096 лв., като със заповед за изменение на заповедта за прием от 15.01.2021 г. бюджетът е увеличен на 8 220 086 лв.

 

6. Туризъм

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА
 • Предприятия, опериращи като туроператори и/или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър.
 • При кандидат-туроператор, същият следва към момента на подаване на заявлението за помощта да има сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора”, в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.
КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Еднократно предоставяне на безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството.

Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Документи могат да се подават от 8 февруари (понеделник) 2021 г. Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата.

Повече информация и документи: www.tourism.government.bg

За контакти и обратна връзка: телефон +359 882 291 113 (достъпен в работно време от 9.00 до 17.30 часа), електронна поща [email protected].

13.09.2021 г. Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори. Изплатените средства се отпускат от държавния бюджет и са в размер на 11 254 576,97 лева. Това е една от мерките за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19. С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на потребителите средства за неосъществени пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г. Най-малката сума от плащането е в размер на 150 лв., а най-голямата достига над 1,3 млн. лева. Размерът, който се предоставя, е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., като с предоставената помощ ще бъдат възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети поради COVID-19 за същия период

Предоставяната помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставя се на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до нашата страна с цел туризъм. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.

Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. От субсидията може да се възползват всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, които ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.

Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 01 юни до 30 ноември 2021 г. и представлява трета фаза от антикризисната мярка. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля  1 800 000 евро на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Считано от 21.09. 2021 година, кандидатстването за субсидия по тази мярка е прекратено.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.