1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

Безвъзмездна финансова помощ за туроператори и туристически агенти до 10% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г., но до прага на режим „de minimis”. Общ бюджет 10 000 000 лева.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА МЯРКАТА

Микро-, малки и средни предприятия регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г, т.е. кандидатът по процедурата трябва да е декларирал към НСИ, че има приходи и разходи над 500 лева или че е осъществявал дейност за 2018 г. и/или 2019 г.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА
 • Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от оборота1, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.
 • Допълнително максималният размер на помощта по режим de minimis, за който може да се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата на равнище едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).
КАНДИДАТСТВАНЕ

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

КРАЕН СРОК: 20.10.2020 г. 16:30 ч.

 

1 Код 15 000 „Общо за група I“ от приходната част на Отчета за приходите и разходите, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ

Безвъзмездна финансова помощ за МСП, извършващи автобусни превози, до 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.; минимален размер на помощта 3 000 лева и максимален размер 450 000 лева. Общ бюджет 30 000 000 лева.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА МЯРКАТА

Микро-, малки и средни предприятия - лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г, т.е. кандидатът по процедурата трябва да е декларирал към НСИ, че има приходи и разходи над 500 лева или че е осъществявал дейност за 2018 г.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА
 • Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 8% от оборота1, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.
 • Допълнително безвъзмездната финансова помощ може да се натрупва с друга помощ по раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са различни. В този случай общата сума на помощта не следва да надхвърля левовата равностойност на 800 000 EUR на предприятие-кандидат.

Списъците с предложените за финансиране заявления са публикувани на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, включително инструкция за електронното отчитане на договорите и приложенията към тях и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат да бъдат намерени на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi.

Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Общ бюджет – 173 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Допълнително, по тази процедура от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия, чрез които ще бъдат преразгледани отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Управляващият орган не предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати, които не са отговаряли на изискванията за допустимост по процедурата.

Какво включва мярката
 • 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.
Кандидатстване

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро)

Допустими кандидати:

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.
 4. Кандидатите следва да са реализирали оборот1 за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 6. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС2, подавана към НАП;
  Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).
 7. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
  Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс3.
  Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение 2). Проверката ще се извършва преди влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  За целта кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Режим на държавна помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Минимален и максимален размер на помощта: от 30 000 лв. до 150 000 лева

Максимален интензитет на подкрепата: 100 %

Заявената безвъзмездна финансова помощ може да бъде в максимален размер на 3% от оборота4 за 2019 г.

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал, включващи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Процедура за избор на изпълнител: По отношение на разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. и до подаване на проектното предложение, същите следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, т.е. 30 000 лв.). Посоченото изискване не се прилага за разходите за възнаграждения и наеми предвид, че същите не се възлагат на външен за бенефициента изпълнител.

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Аргументи продължителност: Посочената продължителност може да бъде съкратена от бенефициентите при предсрочно изпълнение на дейностите.

Вид процедура за предоставяне на БФП: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила.

Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката.

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата.

Срок за кандидатстване: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Индикатор за резултат съгласно оперативната програма: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Индикатор за изпълнение по процедурата:

1) Брой предприятия, получаващи подкрепа;

2) Брой предприятия, които получават безвъзмездни  средства;

3) Брой МСП, които получават невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19.

По процедурата е заложен следният индивидуален за процедурата индикатор за изпълнение:

- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия.

Механизъм на изплащане на помощта: Предвидена е възможност за авансово плащане в размер до 40 % от стойността на безвъзмездната помощ срещу предоставена банкова гаранция. В случай, че не се ползва тази възможност, плащането ще се извършва след представяне на финален технически и финансов отчет.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез попълването на опростен формуляр за кандидатстване.

Кандидатстването се извършва чрез ИСУН.

Допълнителна информация можете да намерите тук.


1 Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)
2 Раздел А, клетка 01 „Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС“ от Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г.
3 Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.
4 деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. 

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. 1.чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”
 6. Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
 7. Работодатели от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ ще могат да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители.
Какво включва мярката

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване могат да се намерят тук (линк: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/).

Към кого е насочена мярката

Насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица, определени с Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г.

Сфери на икономическа дейност: „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“.

Какво включва мярката

Изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

Кандидатстване

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

На 13.01.2020 г. се промени се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост. 

Кандидатстване

Заявления от работодателите ще се подават в Бюрата по труда в цялата страна.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно обявената от Министерство на икономиката и Национална агенция за приходите програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел

Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Бюджет

Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.

Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.

Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.

Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?

Предприятията, които няма да могат да се възползват от програмата са:

 • които кандидатстват за отпускане на оборотен капитал за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия
 • средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), т.е. когато са в колективна несъстоятелност, когато записаният акционерен капитал/вписаният в баланса на дружеството капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби, както и когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране. Всички обстоятелства, при които се счита, че дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в Член 2, т. 18 на Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията
 • Микро и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране
 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България поради липсата на самостоятелна правосубектност
Максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на предприятие

Всяко предприятие може да кандидатства с един проект, който включва всички негови засегнати от временните ограничителни мерки обекти, като максималната допустима стойност на подкрепата е 150 000 лв.

Конкретният размер на помощта за дадено предприятие, чиито обекти и дейности са засегнати от противоепидемичните мерки, ще зависи от кода на неговата основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно Класификацията на икономическите дейности-2008 на НСИ.

Основна икономическа дейност – дейността, която формира най-голям дял на приходите от продажби/услуги и т.н., в зависимост от вида на дейностите на предприятието.

Допълнителна икономическа дейност – всяка друга дейност на предприятието/обекта, чиято крайна продукция на стоки и услуги е подходяща за доставка и реализация на пазара. Добавената стойност на допълнителната дейност трябва да бъде по-малка от тази на основната дейност.

Стойността на заявената безвъзмездна помощ се попълва служебно от НАП след одобрение на заявлението в т.3 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

Изчисляване на финансовата помощ

Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

 • 20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:
  • 85 „Образование“;
  • 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
  • 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
  • 90 „Артистична и творческа дейност“;
  • 91.02 „Дейност на музеи“;
  • 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
  • 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
  • 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания;
  • 59.14 „Прожектиране на филми“;
  • 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
  • 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
  • 56 „Ресторантьорство“;
  • 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
  • 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
  • 68.32 Управление на недвижими имоти;
  • 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“
 • 10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.
  10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:
  • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
   • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
   • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
   • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
   • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
   • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
   • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
   • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
   • 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.
   • 96.01 "Пране и химическо чистене".

В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала след 1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100%

Кандидатстване

Кандидатите ще бъдат улеснени, тъй като за подаването на формуляра ще могат да използват портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

При избор на услугата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), където да попълни електронния формуляр за кандидатстване. Попълването и подаването на необходимите документи за участие е възможно единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва да подадат заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице с пълнен достъп/на упълномощено лице.

Формуляр за кандидатстване

Формулярът е опростен. С него кандидатите удостоверяват на декларативен принцип, че отговарят на изискванията по процедурата и основни данни.

Попълват се код на основната/допълнителната икономическа дейност, извършвана в засегнатите предприятия/обекти; данни за обектите и/или дейностите на предприятието с преустановена/ограничена дейност; банкова сметка; общ оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, попадащи в обхвата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % или 10 % от оборота и др. В случай, че предприятието/обектът е регистриран през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС (ако лицата са регистрирани по ЗДДС).

Други необходими документи

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят декларация към Формуляра за кандидатстване, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (когато формулярът се подава от упълномощено лице), както и декларация за МСП.

Видове допустими разходи

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за – суровини, материали, външни услуги и възнаграждения. Безвъзмездната помощ не може да се ползва за закупуване на стоки за директна продажба.

Срок за подаване на проектни предложения

Проектните предложения следва да бъдат внесени в срок от четири седмици.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.

Проверка на кандидатите

НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта е да се гарантирам, че с финансовата подкрепа няма да се злоупотребява.

Уведомяване за резултата

Предприятията, поискали подкрепа по тази програма, ще бъдат информирани по електронен път за решението относно отпускането на помощта.

Срок за предоставяне/изплащане на подкрепата

Безвъзмездната финансова помощ по схемата се предоставя чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта.

Продължителност на проектите

Продължителността на изпълнение на проект за подкрепа е три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация относно кандидатстването за подкрепата може да се обръщате към Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700 и на електронен адрес: [email protected].

Настоящият текст има информативен характер, пълните условия за кандидатстване и получаване на безвъзмездна финансова помощ по тази програма можете да видите в пакета официални документи.

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

Инфографика към мярка "Програма на ББР за портфейлни гаранции в подкрепа на бизнеса"

Целта на програмата е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки (вижте списъка по-долу), които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро, малки, средни и големи предприятия, пострадали от избухването на СOVID-19, да осигурят ликвидност на кредитополучателите, въпреки затрудненото им положение, да им изискват намалено обезпечение, от 0% до 50% от размера на кредитите и да намалят приложимия годишен лихвен процент с 0,8%.

Гарантиращата банка (ББР) предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главниците на всеки от кредитите по програмата.

Правителствената мярка е одобрена от Европейската комисия (ЕК) и е държавна помощ, предоставянето на която трябва да отговаря и на условията, посочени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка за държавни помощи на ЕК).

Програмата е отворена за всички сектори и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната.

Допустими кредитополучатели:

Mикро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), както и големи предприятия, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, които страдат от негативните икономически ефекти от COVID-19.

По смисъла на цитирания ЗМСП "предприятие" е всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма (§1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗМСП).

Големи предприятия са компании с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. Не са допустими за финансиране сдружения и така наречените дружества по ЗЗД.

Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново оборотно и инвестиционно финансиране.

Критерии за кандидатите по програмата:

1. Да са микро, малки и средни предприятия, което се определя по указан в ЗМСП начин или големи предприятия-търговски дружества, чиито показатели за персонал и активи и/или обороти надвишават посочените в ЗМСП;
2. Да не са били предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени, нормативни критерии. С последните промени в програмата, се въвежда облекчение от „Временната рамка за държавни помощи“, за микро- и малките предприятия. За тях е достатъчно да не са били обект на процедура по несъстоятелност, съгласно националното право и да не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране (има се предвид държавна помощ за оздравяване или преструктуриране). В допълнение, ако под гаранцията от ББР се включват съществуващи кредити, то те не трябва да са били необслужвани, а кредитополучателят не трябва да е изпадал в просрочие над 90 дни – през 2019 г. При съществуващите кредити кредитополучателят трябва да е представил на търговската банка-партньор прогнозни разчети и прогнозен план за възстановяване на дейността си, за който не се изисква стриктно определена форма и реквизити;
3. От финансиране и гаранция могат да се ползват предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31.12.2019 г., поради избухването на епидемията от COVID-19. Затруднението се установява от самия кредитополучател, като е достатъчно да се опише една от следните причини, довели до затрудненията му:
3.1. Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);
3.2. Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);
3.3. Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието – след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на документи, представени от дружеството);
3.4. Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на документи, представени от дружеството);
3.5. Наличието на други обстоятелства, с които се установяват изпитваните от предприятията затруднения поради COVID-19, съгласно приета от търговската банка методология, която се предоставя на ББР.
4. Тъй като покритото от гаранцията финансиране по програмата е държавна помощ, на кредитополучателите е забранено да финансират един и същи разход с кредит по програмата и с друга държавна/минимална помощ. (Под един и същи разход се има предвид например разплащане по конкретна фактура от 30.11.2020 г. или заплащане на наем на конкретен офис за месец декември 2020 г., или плащане на заплати за конкретни служители, за конкретен месец.) Ако за конкретните разходи клиентът ползва държавна/минимална (de minimis) помощ, той не може да използва кредита за покриването на същите тези разходи (забрана за двойно финансиране).
5. Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това Регистър „Дегендорф“ https://stateaid.minfin.bg/bg/page/483;
6. Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало/ползва друга държавна/минимална помощ за същия вид разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на програмата и да не допуска двойно финансиране, както е в т. 4 по-горе.

Изисквания към заемите и техния размер:

1. В покритието на осигурените от ББР гаранции ще могат да се включват както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново, оборотно и инвестиционно финансиране.
2. При съществуващите кредити могат да се прилагат мерките за промени и облекчаване в схемите на плащане, включително да се предоговарят сроковете на кредитите.
3. Тъй като обхванатото от гаранцията финансиране представлява държавна помощ, размерът на заемите се определя според зададени от ЕК във „Временна рамка за държавни помощи“ прагове за финансиране и при максимален размер на експозиция по програмата към кредитополучател и свързани лица (след внедряването на промените) от 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за голямо предприятие.
4. Не е разрешено предоставянето на финансиране по програмата, с което да се рефинансират стари заеми;
5. Кредитите могат да са както за оборотни, така и за инвестиционни нужди.
6. Финансираните разходи трябва да са пряко свързани със стопанската дейност на предприятията.
7. Няма ограничение за минимален или максимален срок на кредитите, но гаранцията от ББР ще е 6-годишна.
8. Търговската банка може да предостави на кредитополучателите гратисни периоди за плащане, както следва:
8.1. До 6 месеца за съществуващи кредити (за главница до 6 месеца, за лихви до 3 месеца);
8.2. До 36 месеца за главница/лихва за новоотпусканите кредити;
9. Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 30.06.2021 г.
10. Срок за кандидатстване за финансиране по програмата: до 23.06.2021 г.
11. Лихвените условия се определят по правилата на банките-партньори, като банките ще намаляват с 0,8% определения от тях стандартен лихвен процент, преди да предоставят финансирането;
12. Заради предоставяната от ББР гаранция за плащане в размер на 80% от главниците по кредитите, банките намаляват изискванията си за обезпечение с 50%, като приемат вещно обезпечение от кредитополучателите в размер от 0% до 50% от размера на финансирането.
13. Кредитополучателите трябва да заплащат на ББР гаранционна такса, чийто размер е определен от ЕК в приложимата за програмата „Временна рамка за държавни помощи“.

В съответствие с Препоръка на ЕК от 14.07.2020 г. по тази програма не може да се предоставя финансова подкрепа (гаранция) на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели. Същото ограничение важи и за дружества/лица, които са били осъдени за тежки финансови престъпления, сред които, наред с другото, финансови измами, корупция, неплащане на данъчни и на социалноосигурителни задължения.

По програмата не могат да се финансират кредитни или финансови институции, тъй като тяхното подпомагане се осъществява по друг правен ред, различен от Временната рамка.

Финансиращи банки-партньори на ББР:

 • Българо-американската кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Пощенска банка
 • УниКредит Булбанк
 • Банка ДСК
 • Първа инвестиционна банка
 • Търговска банка Д
 • Алианц Банк
Инфографика към мярка Кредити за възстановяване от кризата COVID-19
Гаранции, обезпечаващи кредити за МСП, предоставяни от банки партньори на Фонд на фондовете. Общ размер на гаранциите – 158 млн. лв. за обезпечаване на нови кредити.
Към кого е насочена мярката:

Малки и средни предприятия (МСП), развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия и др.

Какво включва мярката:

Предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити, включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие кризата.

Има възможност засегнатите от кризата предприятия, които запазят заетостта, да получат обратно лихвата си за първата година след изтеглянето на кредита.

Кандидатстване:

На сайта на Фонд на фондовете се оповестява информация за банките партньори, с които е сключено гаранционно споразумение. МСП ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като прилагат всички документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Банката партньор преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите. Информация можете да намерите тук.

Инфографика към мярката за самонаети лица и малки стартиращи предприятия
Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Общ бюджет на продукта: от 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

МСП и средно-големи предприятия.

Какво включва мярката:

Оборотни и многоцелеви кредити, с възможност за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни.

Кандидатстване:

На сайта на ЕИФ има информация за банките, подписали споразумения за участие в инструмента.

Фирмите кандидатстват в избраната от тях банка, прилагаща схемата.

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

Инфографика към мярката "Фондове за дялови и квази-дялови инвестиции"
Финансиране с максимален размер до 2 млн. лв. под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от три съществуващи фонда за ускоряване и начално финансиране. Общ бюджет от Фонда на фондовете и частни инвеститори – 150 млн. лв. Финансиране до 6.8 млн. лв. от Фонд за рисков капитал с общ бюджет 75,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда - три за ускоряване и начално финансиране и един за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фона на фондовете (тук и тук), както и на сайтoвете на съответните посредници - "Иновейшън кепитъл", Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. 

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”
 6. Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
 7. Работодатели от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ ще могат да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители.
Какво включва мярката

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване могат да се намерят тук (линк: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-dopulneno-278/).

Към кого е насочена мярката

Насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица, определени с Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г.

Сфери на икономическа дейност: „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“.

Какво включва мярката

Изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

Кандидатстване

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

На 13.01.2020 г. се промени се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост. 

Кандидатстване

Заявления от работодателите ще се подават в Бюрата по труда в цялата страна.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

3. Общини, публично-частни партньорства и предприятия

 

Инфографика към мярка "Финансиране за градско развитие"
Финансова подкрепа за проекти, свързани с градското развитие. Публични средства – 353,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засеганти от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др. 

Какво включва мярката:

Финансова подкрепа за подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Условията по кредитите са изключително изгодни със срокове до 20 години, ниски лихви и размер до 40 млн. лв.

Кандидатстване по програмата:

Информация на сайта на Фонда на фондовете, вкл. информация за фонд-мениджърите, управляващи инструмента.

Кандидатства се пред съответния мениджър, отговарящ за даден район от страната.

4. Самоосигуряващи се и самонаети лица

 

Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

С приетите от МС през декември 2020 г. промени в програмата се дава възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, оставали са без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Първа инвестиционна банка
 • Общинска банка (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Търговска банка Д
 • УниКредит Булбанк
 • Обединена българска банка
 • Централна кооперативна банка
 • Пощенска банка
 • Райфайзенбанк

 

5. Земеделски производители и животновъди

 

Във връзка с намаляване негативните последици от пандемията от Covid-19, Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. разработи мярка за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19.

Включването на мярката в ПРСР 2014-2020 г. е на основание Регламент (ЕО) 2020/872 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) №1305/2013 и се съфинансира от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

С цел насочване на помощта към малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, беше разработена отделна подмярка - 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3".

Допустимите за подпомагане кандидати по тази подмярка включват две основни групи:

 • микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, които осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, като резултатът от производствения процес е допустимо да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение;
 • групи и организации на производители, които са МСП и осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти.

В зависимост от условията на които отговарят допустимите кандидати те могат да получат финансова помощ по едно от две направления:

 • При наличие на спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март –юни на 2019 г. - еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за избрани производствени сектори, а за групи/организации на производители, и/или нетни приходи от реализация на селскостопански продукти за 2019 г.; или
 • еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г., свързан с дейностите по преработка на селскостопански продукти от избраните производствени сектори.

Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от 50 000 евро.

Със Заповед № 03-РД/3575 от 19.10.2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ-РА е определен период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” , който стартира на 26 октомври 2020 г., с крайна дата за прием 13 ноември 2020 г., включително.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 3,2 млн. лв. по помощта de minimis на преработвателни предприятия за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработка на праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан - реколта 2020 г. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ).

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

Предвидените ставки за подпомагане са:

 • праскови и нектарини - единичната ставка от 27 лв./тон;
 • сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;
 • малини - единичната ставка от 139 лв./тон;
 • домати - единичната ставка от 30 лв./тон;
 • пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;
 • патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон.

Предвижда се признати организации и групи на производители, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове, да бъдат допустими за подпомагане.

Срокове:

Срок за подаване на заявления: от 10.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Срок за представяне на документи за изкупена продукция: до 30.10.2020 г.

Срок на изплащане на помощта: до 20.11.2020 г.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 270 000 лв. по помощта de minimis на преработвателни предприятия за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработка на ябълки и круши - реколта 2020 г. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ).

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

Предвидените ставки за подпомагане са:

 • ябълки - единичната ставка от 26 лв./тон;
 • круши - единичната ставка от 42 лв./тон.

Предвижда се признати организации и групи на производители, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове, да бъдат допустими за подпомагане.

Срокове:

Срок за подаване на заявления: от 24.09.2020 г. до 09.10.2020 г.

Срок за представяне на документи за изкупена продукция: до 20.11.2020 г.

Срок на изплащане на помощта: до 30.11.2020 г.

В края на месец август 2020 г. Европейската Комисия одобри държавната помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. Мярката е разработена при спазване на правилата на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Целта на помощта е да се осигури ликвидност на земеделски стопани – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и картофопроизводители посредством предоставяне на преки безвъзмездни средства за покриване на част от главницата и лихвите по кредити, предоставени от Държавен фонд „Земеделие“ през периода 2008-2012 г.

Подпомагането ще допринесе за смекчаване на последствията от създадената ситуация и ще насърчи преодоляването на трудностите, които животновъдите, отглеждащи едри и дребни преживни животни и производителите на картофи изпитват, като очакваният ефект от подпомагането е икономическата им устойчивост, стабилизирането на доходите от производствената дейност и жизнеспособност.

По линия на помощта, Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 56 580 000 лв.

Размерът на помощта за един бенефициер не може да надвишава 100 000 евро.

Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат общо 1 882 земеделски стопани, от които 1 798 животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и 84 картофопроизводители.

Бенефициерите по помощта трябва да отговарят на следите условия:

 • Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • Да отговарят на определението за микро-, малки и средни предприятия и големи предприятия, съгласно критериите на Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;
 • Да са кредитополучатели по отпуснати кредити през периода 2008-2012 г.;
 • Да не са били в затруднение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване) към 31.12.2019 г.; Тя може да бъде предоставена на предприятия, които не са в затруднение, и/или на предприятия, които не са били в затруднение към 31.12.2019 г., но са изпитвали затруднение или са изпаднали в затруднение след това, вследствие на епидемичния взрив от COVID -19;
 • Едноличните търговци и юридическите лица - търговци да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност;
 • Едноличните търговци и юридическите лица - търговци да не са в производство по ликвидация;
 • Да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет;
 • Предприятия, които не са изпълнили разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, са изключени от обхвата на бенефициерите.

Указанията за държавната помощ ще бъдат публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпуска 6 млн. лв. за кредити на производителите на зеленчуци за закупуване на семена, разсад и торове за полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.

Кредитната линия има за цел да осигури на българските производители на зеленчуци оборотни средства за земеделските им стопанства, поради тежката пазарна конюнктура, породена от извънредните обстоятелства, във връзка с пандемията от коронавирус (COVID-19) и влошените климатични условия при отглеждане на зеленчуковите култури.  На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г. Необходимо е производителите да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5%. Единичната ставка ще покрива част от разходите за отглеждане на зеленчуковите култури. Лимитът на кредита за един бенефициер е до 300 000 лв.

Кредитите трябва да бъдат погасени до 30 ноември 2021 г.

Предстои Държавен фонд „Земеделие“ съвместно с МЗХГ да изготвят указания за предоставяне на заемите, които ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.

 

6. Туризъм

 

 • Предоставяната помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставя се на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до нашата страна с цел туризъм. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.
 • Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. От субсидията може да се възползват всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, които ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.
 • Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 31 декември 2020 г. и представлява първа фаза от антикризисната мярка. Полетите, които ще се извършват през периода от 01.01.2021 г. до 14 май 2022 г. ще са предмет на нова нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси. 
 • Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.
 • Еднократната помощ се предоставя за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването ѝ въз основа на издадената заповед.
 • Лицата, имащи право на еднократната помощ, са лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, служители на регионалните здравни инспекции, центровете за Спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и от Националното ТОЛ управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.
 • Помощта за туристически услуги може да се ползва от изброените групи лица еднократно в срок до 30 ноември 2021 г.
 • Редът за ползване на помощта и списъка на обектите, които могат да се ползват, са определени с Решение № 506 на Министерския съвет от 2020 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.