1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Общ бюджет – 173 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Какво включва мярката
 • 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.
Кандидатстване

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро)

Допустими кандидати:

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.
 4. Кандидатите следва да са реализирали оборот1за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 6. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС2, подавана към НАП;
  Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).
 7. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
  Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс3.
  Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение 2). Проверката ще се извършва преди влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  За целта кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Режим на държавна помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Минимален и максимален размер на помощта: от 30 000 лв. до 150 000 лева

Максимален интензитет на подкрепата: 100 %

Заявената безвъзмездна финансова помощ може да бъде в максимален размер на 3% от оборота4 за 2019 г.

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал, включващи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Процедура за избор на изпълнител: По отношение на разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. и до подаване на проектното предложение, същите следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, т.е. 30 000 лв.). Посоченото изискване не се прилага за разходите за възнаграждения и наеми предвид, че същите не се възлагат на външен за бенефициента изпълнител.

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Аргументи продължителност: Посочената продължителност може да бъде съкратена от бенефициентите при предсрочно изпълнение на дейностите.

Вид процедура за предоставяне на БФП: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила.

Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката.

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата.

Срок за кандидатстване: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Индикатор за резултат съгласно оперативната програма: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Индикатор за изпълнение по процедурата:

1) Брой предприятия, получаващи подкрепа;

2) Брой предприятия, които получават безвъзмездни  средства;

3) Брой МСП, които получават невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19.

По процедурата е заложен следният индивидуален за процедурата индикатор за изпълнение:

- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия.

Механизъм на изплащане на помощта: Предвидена е възможност за авансово плащане в размер до 40 % от стойността на безвъзмездната помощ срещу предоставена банкова гаранция. В случай, че не се ползва тази възможност, плащането ще се извършва след представяне на финален технически и финансов отчет.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез попълването на опростен формуляр за кандидатстване.

Кандидатстването се извършва чрез ИСУН.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

1 Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)
22 Раздел А, клетка 01 „Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС“ от Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г.
3 Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.
4 деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. Осигурен ресурс за мярката – 500 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. 1.чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Сезонни работници в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“
 6. Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
 7. Работодатели от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ ще могат да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители.
Какво включва мярката

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Работодателите могат да кандидатстват до 30 септември. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване могат да се намерят тук. 

Към кого е насочена мярката

Насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица, определени с Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г.

Сфери на икономическа дейност: „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“.

Какво включва мярката

Изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

Кандидатстване

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост.

Кандидатстване

Заявления от работодателите ще се подават в Бюрата по труда в цялата страна.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

Предоставяне на оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от ББР към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Изпълнението на програмата е финансово обезпечено с 500 млн. лв. за гарантиране на до 2 млрд. лв. оборотни кредити.
Към кого е насочена мярката:

Микро-, малки и средни предприятия, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID-19. Инструментът е отворен за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България, като се очаква да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата - търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

Критерии за допустимост:
 • Спад на оборота от първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството);
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството.
 • Срок за кандидатстване по програмата: до 23.12.2020 г.;
 • Максимален размер на кредит към МСП: 300 000 лв. за оборотни нужди;
 • Гратисен период за плащане на лихва и главница: до 36 месеца;
 • Обезпечение: необезпечени;
 • Очакван портфейл кредити: 2 000 000 000 лв.;
 • Очакван портфейл гаранции: 1 600 000 000лв. (80 % от главниците по кредитите);
 • Срок на гаранцията: 5 години

Повече за параметрите на програмата и критериите за допустимост:
Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 г.

Кандидатстване по програмата:
 • На сайта на ББР се оповестява информация за Банките-партньори;
 • Кандидатства се в избраната Банка-партньор, прилагайки всички необходими документи и декларации;
 • Преглед на документите от Банката-партньор и отпускане на кредита.
Гаранции, обезпечаващи кредити за МСП, предоставяни от Банки партньори на Фонд на фондовете, в размер до 3 млн. лева. Общ размер на гаранциите – 170 млн. лв. за обезпечаване на нови кредити в размер до 850 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Малки и средни предприятия (МСП), развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия и др.

Какво включва мярката:

Предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити в размер до 3 млн. лв., включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие кризата.

Има възможност засегнатите от кризата предприятия, които запазят заетостта да получат помощ и при изплащане на лихвите си за периода на кризата.

Кандидатстване:

На сайта на Фонд на фондовете се оповестява информация за банките партньори, с които е сключено гаранционно споразумение. МСП ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като прилагат всички документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Банката партньор преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Микрокрадити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Общ бюджет на продукта: от 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

МСП и средно-големи предприятия.

Какво включва мярката:

Оборотни и многоцелеви кредити, с възможност за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни.

Кандидатстване:

На сайта на ЕИФ има информация за банките, подписали споразумения за участие в инструмента.

Фирмите кандидатстват в избраната от тях банка, прилагаща схемата.

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

Финансиране с максимален размер до 800 хил. евро под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от четири съществуващи фонда за рисков капитал. Общ бюджет – 150 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери, като иновациите, дигитализацията, био- и нанотехнологии, мехатроника, роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех и др. Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Какво включва мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фонд на фондовете, както и на сайтoвете на съответните посредници - Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. Осигурен ресурс за мярката – 500 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. 1.чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Сезонни работници в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“
 6. Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Образование, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.
 7. Работодатели от сектор Образование, с код на икономическата дейност 85.5 „Други образователни дейности“ и от сектор Хуманно здравеопазване и социална работа, с кодове на икономическите дейности 85.10 „Предучилищно образование“ (частен сектор), 88.91 „Дневни грижи за малки деца“ (частен сектор), 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“ и 86.90 „Други дейности по хуманно здравеопазване“ ще могат да кандидатстват за получаване на средства за запазване на заетостта на техните работници и служители.
Какво включва мярката

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор. Работодателите могат да кандидатстват до 30 септември. Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване могат да се намерят тук. 

Към кого е насочена мярката

Насочена към работодатели и самоосигуряващи се лица, определени с Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г.

Сфери на икономическа дейност: „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“.

Какво включва мярката

Изплащане на компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта на работниците и служителите за период до 6 месеца.

Кандидатстване

Работодателите и самоосигуряващите се лица подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец. В случаите, когато има повече обекти, работодателят подава заявление само в една дирекция „Бюро по труда“. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Мярката е приоритетно насочена към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост.

Кандидатстване

Заявления от работодателите ще се подават в Бюрата по труда в цялата страна.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

2.2. Мерки с инвестиционен характер

 

Финансиране с максимален размер до 800 хил. евро под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от четири съществуващи фонда за рисков капитал. Общ бюджет – 150 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери, като иновациите, дигитализацията, био- и нанотехнологии, мехатроника, роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех и др. Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Какво включва мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фонд на фондовете, както и на сайтовете на съответните посредници - Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

3. Общини, публично-частни партньорства и предприятия

 

Финансова подкрепа за проекти, свързани с градското развитие. Общ бюджет – 418 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засеганти от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др. 

Какво включва мярката:

Финансова подкрепа за подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Условията по кредитите са изключително изгодни със срокове до 20 години, ниски лихви и размер до 40 млн. лв.

Кандидатстване по програмата:

Информация на сайта на Фонда на фондовете, вкл. информация за фонд-мениджърите, управляващи инструмента.

Кандидатства се пред съответния мениджър, отговарящ за даден район от страната.

 

4. Самоосигуряващи се и самонаети лица

 

Микрокрадити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Безлихвени кредити до 4500 лв. за лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, без такси, комисиони и неустойки по кредитите. Общ бюджет – 200 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, които са преустановили възмездния си труд или дейността си.

Условия за допустимост:

За лица на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са/да са били в неплатен отпуск като следствие от пандемията/извънредната епидемична обстановка;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

За самоосигуряващи се лица:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица;
 • Да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през съответното тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 •  Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването си за кредит.

Общи изисквания:

 • Кандидатите трябва да са с декларирани и/или платени осигурителни вноски за период от поне 6 месеца преди кандидатстването си за кредит.
 • Кандидатите, които още не са се завърнали на работа, трябва да декларират, че ще възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.
 • Всички кандидати следва да не получават/да не са получавали други възнаграждения за извършваната от тях трудова дейност.
Какво включва мярката:

ББР поема гаранционен ангажимент по отношение на главниците по предоставени по Програмата кредити като:

 • Всяко Правоимащо лице има право да заеме до 4 500 лева, чрез сключването на три отделни договора за кредит с една и съща търговска банка, всеки от по 1 500 лева или чрез сключването на един договор, в който сумата се усвоява на траншове, с максимален размер на транш 1 500 лева;
 • Редовният лихвен процент по кредитите е 0 (нула);
 • Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки;
 • Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на кредитите;
 • Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период;
 • Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и Правоимащото лице;
 • Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи такса/комисиона за това;
 • За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. в избраната банка-партньор.

Повече за параметрите на програмата и критериите за допустимост:
Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г.

Допълнителна информация: Въпроси и отговори 

Кандидатстване по програмата:
 • На сайта на ББР се оповестява информация за Банките-партньори;
 • Кандидатства се в избраната Банка-партньор, прилагайки всички необходими документи и декларации;
 • Преглед на документите от Банката-партньор и отпускане на кредита.
Банки-партньори:
 • „Уникредит Булбанк“ АД – 30 млн. лв.
 • „Юробанк България“ АД – 20 млн. лв.
 • „Банка ДСК“ ЕАД – 20 млн. лв.
 • ПИБ АД – 20 млн. лв.
 • ОББ АД – 20 млн. лв.
 • „Инвестбанк“ АД – 20 млн. лв.
 • „Райфайзенк банк“ ЕАД – 15 млн. лв.
 • „Общинска банка“ АД – 10 млн. лв.
 • ЦКБ АД – 8 млн. лв.
 • „Алианц банк България“ АД – 5 млн. лв.,
 • „Търговска банка Д“ АД – 2 млн. лв.
 • „Интернешънъл Асет банк“ АД – 0,360 млн. лв.

 

5. Земеделски производители и животновъди

 

С решение на УС на ДФЗ от 7 април 2020 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 5 млн. лв. за подкрепа на локалните търговски вериги, които ще предлагат на крайния потребител зеленчуци оранжерийно производство.

Определена е единична ставка в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер, като в калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Разходите, влизащи в единичната ставка, са свързани с: транспорт от оранжерията до обекта за търговия с храни, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и калибриране, опаковката и други необходими разходи, касаещи предлагането ѝ на пазара.

На подпомагане подлежат обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ. Обектите следва да закупят продукция от земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019 и са били определени като допустими.  Като доказателство за изкупените количества оранжерийни зеленчуци следва да бъдат представени фактури или разходооправдателни документи, в съответствие с чл. 6 от Закона за счетоводството.

Срокът за прием на заявления е от 15 април до 31 май 2020 г., а изплащането на средствата е до 30 юни 2020 г.

С решение на УС на ДФ „Земеделие“ от 10 юни 2020 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 4 млн. лв. за подкрепа на локалните търговски вериги с три и повече обекта на областно ниво, които ще предлагат на крайния потребител пресни плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство.

На базата на направени изчисления, свързани с определяне размера на подпомагане на обектите за търговия с храни на дребно, се формираха следните единични ставки: в размер на 150 лв. за домати – на открито и оранжерийни; 100 лв. за краставици/корнишони – на открити площи и оранжерийни; 100 лв. за череши/вишни; 100 лв за праскови/нектарини; 100 лв. за кайсии/зарзали; 200 лв. за малини и ягоди, като в калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид. Разходите, влизащи в единичната ставка, са за: транспорт от стопанството до обекта за търговия с храни на дребно, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и калибриране, опаковката и други необходими разходи, касаещи предлагането ѝ до крайния потребител.

По отношение на формиране на подпомагането, следва да бъдат спазени определени изисквания от бенефициерите:

 • Обектите за търговия на дребно трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ;
 • Бенефициерът следва да има три или повече обекта за търговия с храни на дребно в отделна административна област или в съседни административни области (по приложен списък, изготвен от БАБХ);
 • Наличие на документ, удостоверяващ извършеното плащане към земеделския стопанин;
 • Протокол, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съвместно с ОД „Земеделие“ към МЗХГ на земеделския стопанин за реколтиране на плодове и зеленчуци отглеждани на открито и оранжерийно производство. Към протокола следва да бъдат приложени и снимки с GPS координати.
 • За целите на подпомагането следва бенефициерите, които ще осъществяват продажба на плодове и зеленчуци, да имат фактура за закупена продукция от земеделски стопани, заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци отглеждани на открито и оранжерийно производство. Допуска се и изкупуването на продукция и от признати групи и организации на производители, чиито членове са заявили участие по гореспоменатата схема.

Планираният прием на заявления е с начална дата 01 юли и продължава до 31 юли 2020 г.

Срокът за представяне на документи пред ОД на ДФ „Земеделие“ е до 10 август 2020 г., а изплащането на помощта е предвидено да приключи до 31 август 2020 г.

След взето решение на УС на ДФЗ на 30.03.2020 г. е отворен прием на заявления за кланиците, които ще изкупуват агнета/ярета от малките и средни земеделски стопани, отглеждащи до 500 броя животни.

Подкрепата е в размер на 7 лв./животно и цели да компенсира разходи свързани с транспорт, логистика и реализация в търговската мрежа по време на празниците Великден и Гергьовден.

Общият бюджет на помощта възлиза на 3,5 млн. лв.

На сайта на ДФЗ са публикувани списъците на земеделските стопани, заедно с бройките на животните, които могат да бъдат подкрепени, както и списък с контакти на кланиците.

Периодът за прием е определен до 31 май т.г., а изплащането на средствата до 30 юни 2020 г.

УС на ДФЗ прие със свое решение отварянето на краткосрочни кредитни линии за производителите на плодове и зеленчуци с общ ресурс от 30 млн. лв., в т.ч. 5 000 000 лв. за производителите на оранжерийна продукция.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г.

Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои сирена от понеделник (11.05.2020г).

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева помощта ще се прилага само по отношение на произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт сирене, съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене. Тя е част от приетия пакет мерки от Европейската Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на кризата с COVID 19.

Максималното количество продукти предмет на подпомагане по схемата е 100 000 тона, като разпределението му между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона. Срокът за подаване на заявленията е до 30 юни 2020 г.

По схемата ще се кандидатства за продукти, които вече са поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона.  Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по договор. Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни.

Държавен фонд "Земеделие" трябва да  прекрати сключването на договори за частно складиране на сирена, когато общото количество сирена, за което е приложена мярката, достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките му.

На заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, проведено на 12 май 2020 г., са разпределени 1 млн. лв. по схемата de minimis, като стимул за реализацията на реколтата от български череши и вишни през предстоящата изкупна кампания. Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта, преработката на реколтата тази година, както и съхранение на готовата продукция за по-дълъг период. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата, като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупените добиви от стопаните спрямо предходната година. Подкрепата е до 50 лв. на тон за предприятията, които са завишили изкупните количества с 30% спрямо обемите си от 2019 г., които следва да са били над 20 тона.

За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с фактури закупените количества български череши и вишни пред ДФ „Земеделие“. Добивите следва да са произведени от земеделските стопани, които са участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане. Другите изисквания към преработвателите е да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ.

Допълнителните стимули по схемата, които се предоставят на преработвателите имат за цел да обезпечат изкупната черешова и вишнева кампания тази година и да намалят риска от финансови загуби за стопаните. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

 

6. Туризъм

 

 • Предоставяната помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставя се на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до нашата страна с цел туризъм. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.
 • Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. От субсидията може да се възползват всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, които ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.
 • Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 14 май до 31 декември 2020 г. и представлява първа фаза от антикризисната мярка. Полетите, които ще се извършват през периода от 01.01.2021 г. до 14 май 2022 г. ще са предмет на нова нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси. 
 • Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.
 • Еднократната помощ се предоставя за ползване на основни туристически услуги за вътрешен туризъм на стойност 210 лв. за не по-малко от 7 нощувки в обекти или категоризирани или регистрирани места за настаняване, като ще се изплаща авансово в 14-дневен срок преди ползването ѝ въз основа на издадената заповед.
 • Лицата, имащи право на еднократната помощ, са лекари, медицински и немедицински специалисти, специализанти и други, извършващи помощни дейности в лечебните заведения за болнична помощ, служители на регионалните здравни инспекции, центровете за Спешна медицинска помощ и Националния център по заразни и паразитни болести, служители на районните здравноосигурителни каси, командировани в регионалните здравни инспекции, служители от системата на Министерството на труда и социалната политика и от системата на Министерството на вътрешните работи и от Националното ТОЛ управление, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19.
 • Помощта за туристически услуги може да се ползва от изброените групи лица еднократно в срок до 30 ноември 2021 г.
 • Редът за ползване на помощта и списъка на обектите, които могат да се ползват, са определени с Решение № 506 на Министерския съвет от 2020 г.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.