1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Общ бюджет – 173 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Какво включва мярката
 • 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.
Кандидатстване

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ бюджет на процедурата – 156 000 000 лв.

Допустими кандидати:

 1. Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 2. Да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв.
  Аргументи размер на нетните приходи: 1)Посоченият минимален размер се базира на исторически данни от НСИ за стойност на оборотите, реализирани от средните предприятия в България; 2) По процедури за средни предприятия по приоритетна ос 2 е залагано изискване за сумарен размер от 3 млн. лв. за 3 предходни години като посоченото не е представлявало пречка при кандидатстването от страна на предприятията; Аргументи регистрация: Средните предприятия в България по данни на НСИ за 2018 г. са 4666 бр. За последните три години тази стойност като цяло е постоянна величина. Като допълнителен аргумент е предприятията да имат поне едногодишна история, за да могат в случай на криза да преодолеят икономически затруднения и да останат жизнеспособни.
 3. Средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
 4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетни приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
  Аргументи спад: Посоченият спад е идентичен с предходната процедура за микро- и малки предприятия. Забележка: По отношение на отправния месец се обмисля да се изиска вътрешен счетоводен документ, удостоверяващ сумата за месеца. Посоченото може да е месечен Отчет за приходите и разходите, изготвен за целите на процедурата или Справка за движение на приходите на предприятието.
 5. Предприятия, развиващи дейности във всички сектори с изключение на: сектор рибарство и аквакултури; сектор селско стопанство; преработка и/или маркетинг на горски продукти; предприятия от финансовия сектор.
 6. Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).

Режим на държавна помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Минимален и максимален размер на помощта: от 30 000 лв. до 100 000 лв.

Аргументи мaрж на размера: 1) При кредити за оборотен капитал, отпускани по ИМСП, заявеният минимален размер от средни предприятия е 40 000 лв.; 2) В рамките на процедурата за съгласуване на схемата за микро и малки предприятия за COVID-19 имаше предложения от страна на членовете за схема за средни предприятия с предложения за подкрепа с размер до 45 000 лв. 3)Предвид определения ресурс по процедурата и броя на предприятията в страната от определения грант биха се възползвали малко над 1/3 средни предприятия

Интензитет на подкрепата: 100 %

Заявената безвъзмездна финансова помощ може да бъде в максимален размер на 1% от „нетните приходи за продажби“ за 2019 г.

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал, включващи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 13.03.2020 г.

Помощта следва да бъде предоставена (сключен договор) не по-късно от 31.12.2020 г. като разходите са допустими от 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта.

Процедура за избор на изпълнител: По отношение на разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. и до подаване на проектното предложение, същите следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, т.е. 30 000 лв.). Посоченото изискване не се прилага за разходите за възнаграждения и наеми предвид, че същите не се възлагат на външен за бенефициента изпълнител.

Максимална продължителност на проектите: До 3 месеца

Аргументи продължителност: Посочената продължителност може да бъде съкратена от бенефициентите при предсрочно изпълнение на дейностите.

Вид процедура за предоставяне на БФП: В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се прилага процедура при опростени правила. На база посоченото няма да се осъществява техническа и финансова оценка.

Аргументи опростени правила: 1) съществува правно основание да не се извършва ТФО; 2) постига се максимално облекчаване на процедурата и намаляване на административната тежест за кандидат-бенефициентите; 3) обхвата на икономическите сектори по процедурата е максимално широк и залагането на обективни критерии за БФП по които да се конкурират кандидатите би усложнило процедурата и е трудно приложимо; 4) предвижда се устойчивост на ефекта от гранта чрез заложени индикатори за резултат и за изпълнение на процедурата.

Срок за кандидатстване: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване. Срокът за подаване на проектни предложения ще е 30 дни от датата на обявяване.

Индикатор за резултат съгласно оперативната програма: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Индикатор за изпълнение по процедурата:

Реализирани нетни приходи от продажби и/или запазване на заетостта към датата на кандидатстване 3 месеца след края на изпълнение на проекта.

Аргументи индикатор: С посочения индикатор очакваме като резултат предприятията да са стартирали някаква дейност, без да залагаме минимален размер на оборота, но да са налице жизнеспособни предприятия, каквато е и целта на подкрепата. Освен това този индикатор е проследим на база на месечните справка-декларации по ЗДДС, които предприятията са длъжни да подават до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Механизъм на изплащане на помощта: Предвидена е възможност за авансово плащане в размер до 40 % от стойността на безвъзмездната помощ срещу предоставена банкова гаранция. В случай, че не се ползва тази възможност, плащането ще се извършва след представяне на финален технически и финансов отчет.

Процедурата е обявена за обществено обсъждане. Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях  по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020. Предложения и коментари по посочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 29.05.2020 г. (включително) на следната електронна поща: [email protected]

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. Осигурен ресурс за мярката – 1,5 млрд. лв.

Към кого е насочена мярката

Насочена към работодатели, определени в акт на Министерския съвет (Постановление № 55 от 2020 г.), които са прекратили работата на предприятието, част от него или отделни служители.

Сфери на икономическа дейност: търговия на дребно (с определени изключения), хотелиерство, ресторантьорство, питейни заведения, транспорт, кино салони, туризъм, артистична и творческа дейност, частна предучилищна дейност и др.

Какво включва мярката

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта.
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

Предоставяне на оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от ББР към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19. Изпълнението на програмата е финансово обезпечено с 500 млн. лв. за гарантиране на до 2 млрд. лв. оборотни кредити.
Към кого е насочена мярката:

Микро-, малки и средни предприятия, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID-19. Инструментът е отворен за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България, като се очаква да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата - търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други.

Критерии за допустимост:
 • Спад на оборота от първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството);
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството.
 • Срок за кандидатстване по програмата: до 23.12.2020 г.;
 • Максимален размер на кредит към МСП: 300 000 лв. за оборотни нужди;
 • Гратисен период за плащане на лихва и главница: до 36 месеца;
 • Обезпечение: необезпечени;
 • Очакван портфейл кредити: 2 000 000 000 лв.;
 • Очакван портфейл гаранции: 1 600 000 000лв. (80 % от главниците по кредитите);
 • Срок на гаранцията: 5 години

Повече за параметрите на програмата и критериите за допустимост:
Решение № 310 на Министерския съвет от 2020 г.

Кандидатстване по програмата:
 • На сайта на ББР се оповестява информация за Банките-партньори;
 • Кандидатства се в избраната Банка-партньор, прилагайки всички необходими документи и декларации;
 • Преглед на документите от Банката-партньор и отпускане на кредита.
Гаранции, обезпечаващи кредити за МСП, предоставяни от Банки партньори на Фонд на фондовете, в размер до 3 млн. лева. Общ размер на гаранциите – 170 млн. лв. за обезпечаване на нови кредити в размер до 850 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Малки и средни предприятия (МСП), развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнати от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия и др.

Какво включва мярката:

Предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити в размер до 3 млн. лв., включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие кризата.

Има възможност засегнатите от кризата предприятия, които запазят заетостта да получат помощ и при изплащане на лихвите си за периода на кризата.

Кандидатстване:

На сайта на Фонд на фондовете се оповестява информация за банките партньори, с които е сключено гаранционно споразумение. МСП ще могат да кандидатстват в избраната от тях банка партньор, като прилагат всички документи и декларации необходими за кандидатстване за кредит. Банката партньор преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Микрокрадити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Общ бюджет на продукта: от 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

МСП и средно-големи предприятия.

Какво включва мярката:

Оборотни и многоцелеви кредити, с възможност за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни.

Кандидатстване:

На сайта на ЕИФ има информация за банките, подписали споразумения за участие в инструмента.

Фирмите кандидатстват в избраната от тях банка, прилагаща схемата.

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

Финансиране с максимален размер до 800 хил. евро под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от четири съществуващи фонда за рисков капитал. Общ бюджет – 150 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери, като иновациите, дигитализацията, био- и нанотехнологии, мехатроника, роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех и др. Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Какво включва мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фонд на фондовете, както и на сайтoвете на съответните посредници - Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. Осигурен ресурс за мярката – 1,5 млрд. лв.
Към кого е насочена мярката:

Насочена към работодатели, определени в акт на Министерския съвет (Постановление № 55 от 2020 г.), които са прекратили работата на предприятието, част от него или отделни служители.

Сфери на икономическа дейност: търговия на дребно (с определени изключения), хотелиерство, ресторантьорство, питейни заведения, транспорт, кино салони, туризъм, артистична и творческа дейност, частна предучилищна дейност и др.

Какво включва мярката:

Държавата покрива 60% от осигурителния доход на работниците и от осигурителните вноски, дължими от осигурителя.

Кандидатстване:

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Агенция по заетостта.
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

 

2.2. Мерки с инвестиционен характер

 

Финансиране с максимален размер до 800 хил. евро под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от четири съществуващи фонда за рисков капитал. Общ бюджет – 150 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Стартиращи и бързо растящи компании, активни в ключови сфери, като иновациите, дигитализацията, био- и нанотехнологии, мехатроника, роботика, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех и др. Целта е инструментът да подкрепи иновативни компании с висока добавена стойност и потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата.

Какво включва мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фонд на фондовете, както и на сайтовете на съответните посредници - Иновейшън Акселерейтър България, Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

3. Общини, публично-частни партньорства и предприятия

 

Финансова подкрепа за проекти, свързани с градското развитие. Общ бюджет – 418 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засеганти от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др. 

Какво включва мярката:

Финансова подкрепа за подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Условията по кредитите са изключително изгодни със срокове до 20 години, ниски лихви и размер до 40 млн. лв.

Кандидатстване по програмата:

Информация на сайта на Фонда на фондовете, вкл. информация за фонд-мениджърите, управляващи инструмента.

Кандидатства се пред съответния мениджър, отговарящ за даден район от страната.

 

4. Самоосигуряващи се и самонаети лица

 

Микрокрадити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 24 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Безлихвени кредити до 4500 лв. за лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, без такси, комисиони и неустойки по кредитите. Общ бюджет – 200 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, които са преустановили възмездния си труд или дейността си.

Условия за допустимост:

За лица на трудов договор:

 • лицето преустановява полагането на възмезден труд за своя работодател и е в неплатен отпуск, единствено поради пандемията/извънредното положение;
 • лицето е страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца, преди излизането му в неплатен отпуск;
 • лицето не получава възнаграждение по други трудови правоотношения;  
 • лицето има отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който е пуснат в неплатен отпуск.

За самоосигуряващи се лица:

 • лицето е прекъснало дейността, която извършва като самоосигуряващо се лице и/или търпи поне 20 % спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите му през първото тримесечие на 2019 г., единствено поради пандемията/извънредното положение;  
 • лицето не получава възнаграждение по други правоотношения.

Общи изисквания:

 • да са платени осигурителните вноски
 • лицето ще възобнови упражняването на своята дейност, респективно ще се върне на същата работа, след прекратяване на неплатения отпуск.
Какво включва мярката:

ББР поема гаранционен ангажимент по отношение на главниците по предоставени по Програмата кредити като:

 • Всяко Правоимащо лице има право да заеме до 4 500 лева, чрез сключването на три отделни договора за кредит с една и съща търговска банка, всеки от по 1 500 лева или чрез сключването на един договор, в който сумата се усвоява на траншове, с максимален размер на транш 1 500 лева;
 • Редовният лихвен процент по кредитите е 0 (нула);
 • Във връзка с обслужването на кредитите не се дължат такси комисиони и неустойки;
 • Правоимащите лица не осигуряват обезпечения, като условие за отпускането на кредитите;
 • Кредитите са с максимален срок на издължаване до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период;
 • Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период, на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и Правоимащото лице;
 • Правоимащото лице има право на предсрочно погасяване на дълга без да дължи такса/комисиона за това;
 • За кредит по Програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г. в избраната банка-партньор.

Повече за параметрите на програмата и критериите за допустимост:
Решение № 257 на Министерския съвет от 2020 г.

Допълнителна информация: Въпроси и отговори 

Кандидатстване по програмата:
 • На сайта на ББР се оповестява информация за Банките-партньори;
 • Кандидатства се в избраната Банка-партньор, прилагайки всички необходими документи и декларации;
 • Преглед на документите от Банката-партньор и отпускане на кредита.
Банки-партньори:
 • „Уникредит Булбанк“ АД – 30 млн. лв.
 • „Юробанк България“ АД – 20 млн. лв.
 • „Банка ДСК“ ЕАД – 20 млн. лв.
 • ПИБ АД – 20 млн. лв.
 • ОББ АД – 20 млн. лв.
 • „Инвестбанк“ АД – 20 млн. лв.
 • „Райфайзенк банк“ ЕАД – 15 млн. лв.
 • „Общинска банка“ АД – 10 млн. лв.
 • ЦКБ АД – 8 млн. лв.
 • „Алианц банк България“ АД – 5 млн. лв.,
 • „Търговска банка Д“ АД – 2 млн. лв.
 • „Интернешънъл Асет банк“ АД – 0,360 млн. лв.

 

5. Земеделски производители и животновъди

 

С решение на УС на ДФЗ от 7 април 2020 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 5 млн. лв. за подкрепа на локалните търговски вериги, които ще предлагат на крайния потребител зеленчуци оранжерийно производство.

Определена е единична ставка в размер на 600 лв. за домати, 400 лв. за краставици и 800 лв. за пипер, като в калкулиране на ставката влизат част от разходите на тон, които бенефициерът ще направи за привеждането на продукцията в търговски вид.

Разходите, влизащи в единичната ставка, са свързани с: транспорт от оранжерията до обекта за търговия с храни, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване и калибриране, опаковката и други необходими разходи, касаещи предлагането ѝ на пазара.

На подпомагане подлежат обекти за търговия с храни, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и вписани в публичния регистър на БАБХ. Обектите следва да закупят продукция от земеделски стопани, които са подали заявления по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство за Кампания 2019 и са били определени като допустими.  Като доказателство за изкупените количества оранжерийни зеленчуци следва да бъдат представени фактури или разходооправдателни документи, в съответствие с чл. 6 от Закона за счетоводството.

Срокът за прием на заявления е от 15 април до 31 май 2020 г., а изплащането на средствата е до 30 юни 2020 г.

След взето решение на УС на ДФЗ на 30.03.2020 г. е отворен прием на заявления за кланиците, които ще изкупуват агнета/ярета от малките и средни земеделски стопани, отглеждащи до 500 броя животни.

Подкрепата е в размер на 7 лв./животно и цели да компенсира разходи свързани с транспорт, логистика и реализация в търговската мрежа по време на празниците Великден и Гергьовден.

Общият бюджет на помощта възлиза на 3,5 млн. лв.

На сайта на ДФЗ са публикувани списъците на земеделските стопани, заедно с бройките на животните, които могат да бъдат подкрепени, както и списък с контакти на кланиците.

Периодът за прием е определен до 31 май т.г., а изплащането на средствата до 30 юни 2020 г.

УС на ДФЗ прие със свое решение отварянето на краткосрочни кредитни линии за производителите на плодове и зеленчуци с общ ресурс от 30 млн. лв., в т.ч. 5 000 000 лв. за производителите на оранжерийна продукция.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г.

Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад (за Кампания 2017, за Кампания 2018 и за Кампания 2019 г.).

Кредитите ще се предоставят при лихва в размер на 2 % и следва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.

Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои сирена от понеделник (11.05.2020г).

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева помощта ще се прилага само по отношение на произвеждани в страната сирена, които отговарят на изискванията за млечен продукт сирене, съгласно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Мярката се отнася за сирена, които са подходящи за по-нататъшно съхранение след периода на зреене. Тя е част от приетия пакет мерки от Европейската Комисия в подкрепа на пазара на селскостопански продукти за преодоляване на кризата с COVID 19.

Максималното количество продукти предмет на подпомагане по схемата е 100 000 тона, като разпределението му между държавите членки е според обема на тяхното производство. За България е определен таван от 889 тона. Срокът за подаване на заявленията е до 30 юни 2020 г.

По схемата ще се кандидатства за продукти, които вече са поставени на склад. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона.  Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по договор. Помощта може да се отпусне само, ако договореният период на складиране е между 60 и 180 дни.

Държавен фонд "Земеделие" трябва да  прекрати сключването на договори за частно складиране на сирена, когато общото количество сирена, за което е приложена мярката, достигне 889 тона. Ако последният оператор, с който се сключва договор е заявил количество, с което се надхвърля посоченият лимит, договорът ще се сключи за количество в рамките му.

На заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, проведено на 12 май 2020 г., са разпределени 1 млн. лв. по схемата de minimis, като стимул за реализацията на реколтата от български череши и вишни през предстоящата изкупна кампания. Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта, преработката на реколтата тази година, както и съхранение на готовата продукция за по-дълъг период. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата, като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупените добиви от стопаните спрямо предходната година. Подкрепата е до 50 лв. на тон за предприятията, които са завишили изкупните количества с 30% спрямо обемите си от 2019 г., които следва да са били над 20 тона.

За да получат средства по държавната помощ, е необходимо предприятията да отчетат с фактури закупените количества български череши и вишни пред ДФ „Земеделие“. Добивите следва да са произведени от земеделските стопани, които са участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019 и са били допустими за подпомагане. Другите изисквания към преработвателите е да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ.

Допълнителните стимули по схемата, които се предоставят на преработвателите имат за цел да обезпечат изкупната черешова и вишнева кампания тази година и да намалят риска от финансови загуби за стопаните. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.