1. Микро-, малки и средни предприятия

1.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

ВАЖНО: Началната дата, от която проектните предложения ще могат да се подават, е 10:00 часа на 03.05.2022 г.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният - 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

Подкрепата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи , включени в Списъка на допустимите категории активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 14 (четиринадесет) дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Управляващия орган (www.opic.bg) в 7-дневен срок от получаването им. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, като не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Процедурата се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за предприятия от всички сектори в страната, започната с процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА

Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от поне 20% спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г. Също така, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв., като (66 498 220 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 11 734 980 лв. национално съфинансиране).

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) ще бъде публикуван в ИСУН 2020, на интернет адреса на оперативната програма www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА
 • Предприятия, опериращи като туроператори и/или туристически агенти, регистрирани в съответствие с Раздел I, Глава седма от Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър.
 • При кандидат-туроператор, същият следва към момента на подаване на заявлението за помощта да има сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора”, в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.
КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Еднократно предоставяне на безвъзмездни средства в размер на 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството.

Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), чрез модула „Е-кандидатстване“.

Документи могат да се подават от 8 февруари (понеделник) 2021 г. Ще се прилага схема за предоставяне на финансова помощ с един краен срок за кандидатстване.

С оглед своевременно изплащане на помощта за приоритетно компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и за покриване на извършените през периода разходи за основната дейност, се препоръчва заявленията да бъдат подавани в рамките на 14 дни от датата на отваряне на процедурата.

Повече информация и документи: www.tourism.government.bg

За контакти и обратна връзка: телефон +359 882 291 113 (достъпен в работно време от 9.00 до 17.30 часа), електронна поща [email protected].

Безвъзмездна финансова помощ за МСП, извършващи автобусни превози, до 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.; минимален размер на помощта 3 000 лева и максимален размер 450 000 лева. Общ бюджет 30 000 000 лева.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА МЯРКАТА

Микро-, малки и средни предприятия - лицензирани превозвачи за извършване на превоз на пътници по смисъла на Закона за автомобилните превози, регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г, т.е. кандидатът по процедурата трябва да е декларирал към НСИ, че има приходи и разходи над 500 лева или че е осъществявал дейност за 2018 г.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА
 • Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 8% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.
 • Допълнително безвъзмездната финансова помощ може да се натрупва с друга помощ по раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“, ако установимите разходи са различни. В този случай общата сума на помощта не следва да надхвърля левовата равностойност на 800 000 EUR на предприятие-кандидат.

Списъците с предложените за финансиране заявления са публикувани на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Ръководството за изпълнение на сключени договори с крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, включително инструкция за електронното отчитане на договорите и приложенията към тях и отговори по постъпилите въпроси за тяхното прилагане, могат да бъдат намерени на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/276/rukovodstvo-za-izpulnenie-na-dogovori-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-ot-avtobusnite-prevozvachi.

Безвъзмездна подкрепа в размер между 3 хил. и 10 хил. лв. за микро и малки предприятия. Общ бюджет – 173 млн. лв.

Към кого е насочена мярката

Микро- и малки предприятия с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Допълнително, по тази процедура от страна на Управляващия орган на ОПИК вече са предприети действия, чрез които ще бъдат преразгледани отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Управляващият орган не предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на кандидати, които не са отговаряли на изискванията за допустимост по процедурата.

Какво включва мярката
 • 100 % безвъзмедна подкрепа при минимален размер на помощта - 3 000 лв. и максимален - 10 000 лв.
 • Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.
Кандидатстване

Проектите ще бъдат подавани и оценявани електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Процедурата е отворена за кандидатстване.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: [email protected]

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 200 000 000 лева (102 258 376,24 евро)

Допустими кандидати:

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
  Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 2. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
 3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.
 4. Кандидатите следва да са реализирали оборот1 за 2019 г. равен на или надвишаващ 1 000 000 лв.
 5. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 6. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г. съгласно Справката-декларация за ДДС2, подавана към НАП;
  Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да го посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2).
 7. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
  Например: Едно предприятие ще бъде считано за предприятие в затруднено положение, когато сумата на т. III „Резерв от последващи оценки“, т. IV „Резерви“, т. V „Натрупана печалба (загуба) от минали години“ и т. VI „Текуща печалба (загуба)“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс, е отрицателна стойност, която надвишава 50% от сумата на т. I „Записан капитал“ и т. II „Премии от емисии“ от раздел А „Собствен капитал“ на пасивите, описани в Счетоводния баланс3.
  Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл. 2, пар. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение 2). Проверката ще се извършва преди влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  За целта кандидатите следва да са подали Годишния отчет за дейността за 2019 г. към НСИ.

Режим на държавна помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Минимален и максимален размер на помощта: от 30 000 лв. до 150 000 лева

Максимален интензитет на подкрепата: 100 %

Заявената безвъзмездна финансова помощ може да бъде в максимален размер на 3% от оборота4 за 2019 г.

Допустими дейности: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими разходи:

Средства за оборотен капитал, включващи:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г., но не повече от 2000 лв.

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение.

Процедура за избор на изпълнител: По отношение на разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. и до подаване на проектното предложение, същите следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, т.е. 30 000 лв.). Посоченото изискване не се прилага за разходите за възнаграждения и наеми предвид, че същите не се възлагат на външен за бенефициента изпълнител.

Максимална продължителност на проектите: 3 месеца

Аргументи продължителност: Посочената продължителност може да бъде съкратена от бенефициентите при предсрочно изпълнение на дейностите.

Вид процедура за предоставяне на БФП: На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, (Загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), Управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат право да отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила.

Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката.

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата.

Срок за кандидатстване: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г.

Индикатор за резултат съгласно оперативната програма: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта

Индикатор за изпълнение по процедурата:

1) Брой предприятия, получаващи подкрепа;

2) Брой предприятия, които получават безвъзмездни  средства;

3) Брой МСП, които получават невъзстановима финансова подкрепа за оборотен капитал (безвъзмездни средства) в отговор на COVID-19.

По процедурата е заложен следният индивидуален за процедурата индикатор за изпълнение:

- Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия.

Механизъм на изплащане на помощта: Предвидена е възможност за авансово плащане в размер до 40 % от стойността на безвъзмездната помощ срещу предоставена банкова гаранция. В случай, че не се ползва тази възможност, плащането ще се извършва след представяне на финален технически и финансов отчет.

Кандидатстването по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез попълването на опростен формуляр за кандидатстване.

Кандидатстването се извършва чрез ИСУН.

Допълнителна информация можете да намерите тук.


1 Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)
2 Раздел А, клетка 01 „Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС“ от Справката-декларация за ДДС за избрания месец от 2020 г. и съответстващия му за 2019 г.
3 Съгласно данни от формуляр „Счетоводен баланс“ на предприятието-кандидат, част от Годишния отчет за дейността, по образец на НСИ.
4 деклариран в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде"

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Какво включва мярката

Държавата покрива, както следва:

 • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 30 на сто;
 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител,  при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 40 на сто.
Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

От 12 октомври 2021 г. Агенцията по заетостта откри нова процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) с приложени образци на документи.

Съгласно чл. 5, ал.1 от Постановлението и Заповед № РД-11-00-2059/11.10.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са определени крайни срокове за прием на документи за кандидатстване, както следва:

- за месеците август и септември 2021г. – от 12.10.2021 до 01.11.2021 г.;

- за месец октомври 2021г. – от 01.11.2021 до 30.11.2021 г.;

- за месец ноември 2021 г. – от 01.12.2021 до 31.12.2021 г.

- за месец декември 2021 г. – от 01.01.2022 до 31.01.2022 г.

Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване е публикувана на интернет страницата на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-322-2021/

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа) за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

По проекта е въведен следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица вкл.;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица вкл.;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица вкл.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г. допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Кандидатстване

(само по електронен път)

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Заетост за теб
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

С продължаване на въведените противоепидемични мерки със заповеди с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. на министъра на здравеопазването са актуализирани и условията за подпомагане на микро, малки и средни предприятия с икономически последствия от пандемията COVID-19.

Трета фаза на процедурата се явява продължение на инициативата в рамките на ОПИК за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства за бизнеса в страната и е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите, преустановили и/или ограничили дейност за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

Допустими по настоящата процедура са единствено кандидати, чиято дейност е преустановена/ограничена вследствие на една или повече от заповеди на здравния министър с № РД-01-173/18.03.2021 г., РД-01-197/31.03.2021 г., РД-01-220/08.04.2021 г. и РД-01-240/16.04.2021 г. и РД-01-265/23.04.2021 г. за периода от 22.03.2021 г. до 30.04.2021 г. включително.

Отпускането на помощта на малки и средни предприятия се предоставя при наличие на преустановяване на дейността, т.е. когато в резултат на издадените заповеди на министъра на здравеопазването съответната съвкупност от действия по предоставяне на стоки или услуги (дейност) е преустановена изобщо от предприятието, макар и това да би могло да се отнася само за част от цялостната му дейност. Ограничаването на дейността, е свързано с наличие на преустановяване за част от дейността на предприятието, свързано с местоположение или наложена забрана за извършване на съвкупността от действията, формиращи дейността. Подпомагането е допустимо само за оборота, пряко относим към преустановената част от дейността, тъй като същото има за определящ критерий действително реализирания оборот за определен период от време.

Как да кандидатствам в трета фаза на програмата?

Формулярите за кандидатстване в трета фаза се подават отново по електронен път през Портала за е-услуги на НАП и е-услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. При избор на услугата, кандидатът автоматично се пренасочва към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Всички необходими документи за кандидатстване в трета фаза на проекта ще бъдат достъпни в раздел „Е-декларации“ в ИСУН, част от процедурата „ОПИК-Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”.

Новото във формулярите за кандидатстване в трета фаза е декларация за обстоятелства от фирми, кандидатстващи за обекти с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки (Приложение № 6).

Всички декларации, подавани от кандидатите се подписва от лицата, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписват от всяко от тях. Декларацията е приложима единствено за лица, кандидатстващи с код по КИД-2008 56 „Ресторантьорство“ и/или 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ - за магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки.

Кандидатите, които са кандидатствали за подпомагане по фаза 1 и 2 за периоди до 31 март, вкл. и са с преустановена дейност и след този период, при попълване на формулярите за кандидатстване във фаза 3, трябва да декларират начална дата на периода на преустановяване на дейността 1 април 2021 г.

От НАП съветват кандидатите, които искат проверката за допустимост на посочените кодове на икономическа дейност, съгласно КИД-2008, да се извършва спрямо данните от годишните отчети за дейността на предприятията за 2020 година, да подадат отчетите си в НСИ преди да кандидатстват за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП.

Срокове

Ще се прилага схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с един краен срок за кандидатстване. Крайният срок за подаване на заявленията за подкрепа на кандидатите, желаещи да се включат в трета фаза на програмата е 16:30 ч. на 22 юни 2021 г.

Правила и насоки

В рамките на настоящата схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа. В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление.

 • Насоки за приложимите периоди за финансова подкрепа, в които фирмите преустановиха или ограничиха своята дейност и кодовете по КИД, съпоставими със заповедите на министъра на здравеопазването.
 • Съпоставка на заповеди на министъра на здравеопазването с КИД сектор "Образование" - трета фаза.

Оттегляне на грешно подадени данни се извършва с електронно подписано искане за оттегляне на заявление, изпратено на [email protected]. Информация и съдействие клиентите могат да получат на [email protected] и на информационния телефон на НАП 0700 18 700.

Отчитане на използваните средства, отпуснати по фаза 3

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят до един месец след това, чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020:

1. Отчет по образец (приложение 7), съдържащ минимум следната информация:

 • наименование на лицето и ЕИК;
 • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • кратко описание на извършените разходи;
 • период, в рамките на който са извършени разходите;
 • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
 • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.;
 • № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи.

2. Декларация за липса на друго публично финансиране (Приложение № 8).

Вижте повече информация в: най-често задаваните въпроси и техните отговори, свързани с трета фаза на програмата.

Одобрени кандидати (на сайта на Националната агенция за приходите) - https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/Podkrepa-chrez-oboroten-kapital/Odobreni-kandidati/odobreni-kandidati

 

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН ПРОЕКТА

Проект „Запази ме+” цели да окаже подкрепа чрез изплащане на компенсации на наети и самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU.

Бюджетът на проекта е 100 000 000,00 лв.

Заявленията ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЕКТА

Допустими кандидати по проекта са работодатели, които:

 • са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.
 • не са получили държавна помощ, която подлежи на възстановяване въз основа на решение на Европейската комисия (чл. 38 от Закона за държавните помощи);
 • не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на помощта, задно с получените по настоящата мярка компенсации за тези работници и служители, не надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
 • в периода на получаване на компенсации по мярката, не получават средства, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма за същия период, за едни и същи лица;
 • ще запазят заетостта на работниците и служителите, за период, не по-малък от периода, за който на същите са изплатени компенсации по реда на постановлението, с изключение на случаите, когато прекратяването на правоотношението е по инициатива на наетото лице или прекратяването на правоотношението е на основание чл. 330 от КТ.

Допустима целева група по проекта са:

Работници и служители (осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО), упражняващи трудова дейност в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, ползващи неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда.

Месечният размер на компенсацията на всяко наето лице е 75 на сто от размера на осигурителния му доход за м. юли 2021 г. Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, същата се изплаща пропорционално.

Осигурителният доход за м. юли 2021 г. се определя, както следва:

 1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец юли;
 2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец юли;
 3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
 4. за лицата, които през определени дни от месеца са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Размерът на компенсацията на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

Размерът на компенсацията на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на чл.2, ал. 2 от ПМС №328/14.10.2021 г., се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

Наетите лица имат право на компенсация в рамките на 2021 г. за периода, в който са ползвали неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО - за времето, през което са прекъснали дейност, поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочени в акта на държавния орган.

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се лица е 75 на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези категории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Компенсации се изплащат на самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност, към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Приемът на заявления за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 328 от 14.10.2021 г. стартира на 11 ноември 2021 г.

Заявления и документи от работодатели и самоосигуряващи се лица се подават специално разработена онлайн платформа на официалната електронна страница на Агенция по заетостта за изтекъл месец и се отчитат в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или мястото на осъществяване на дейността за самоосигуряващите се лица.

Компенсациите се изплащат в срок до 10 работни дни, считано от 25-о число на месеца, в който са подадени документите от страна на Националния осигурителен институт, в качеството му на партньор на Агенция по заетостта при изпълнението на проекта.

 

1.2. Мерки за преференциално кредитиране

 

Програма „Възстановяване“ е програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и пандемията от СOVID-19. Тя бе одобрена през месец май 2020 г. и последно бе изменена с Решение на МС от 05.08.2021 г.

Целта на програмата е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки (вижте списъка по-долу), които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро-, малки, средни, както и към „small mid-caps“ предприятия – с до и вкл. 499 души персонал, които отговарят на един от следните критерии: с до 100 млн. евро вкл. сума на актива, или до 86 млн. евро вкл. приходи от продажби), пострадали от избухването на СOVID-19 и да осигурят ликвидност за стопанската им дейност.

Обновената програма позволява на българските компании да кандидатстват при по-кратки срокове за одобрение и облекчени изисквания за обезпечение. Финансирането може да бъде до 3 млн. лв., независимо от размера на компанията, като ББР ще покрива до 80% от главницата на кредита при посочените в програмата условия. Срокът за погасяване на кредитите е до 7 години с възможност за до 3-годишен гратисен период.

Първите банки-партньори, които отпускат кредити с обновените условия, са:

 • Българо-американската кредитна банка (БАКБ)
 • Алианц Банк
 • Юробанк България (Пощенска банка)
 • Първа инвестиционна банка
 • Банка ДСК
 • ОББ
 • Инвестбанк

Срокът за кандидатстване по антикризната мярка е до 20.12.2021 г.

Повече информация ще откриете тук: https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansova-podkrepa/programa-vzstanovyavane/

Финансов ресурс

157,9 млн. лв. nубличен ресурс* (към 3.10.2021 г.)

* Средствата са пренасочени от финансови инструменти „Финансиране на малкия бизнес“ и „Портфейлни гаранции с таван на загубите за енергийна ефективност и иновации“.

Поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране на българския бизнес, Фонд на фондовете (ФнФ) предлага на всички банки в България възможност за кандидатстване за нов ресурс по Програма „Възстановяване”. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.,  с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 по линия на „REACT-EU“ пo приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

Допълнителния ресурс, който Фонд на фондовете ще представи по Гаранционния инструмент възлиза на: 96,17 млн. лв.

Общ размер на финансовия ресурс към 07.10.2021 година: 254,07 млн. лв.
Цел на Програмата

Целта на Програмата е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с КОВИД-19 пандемията. Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Крайни получатели

Български малки и средни предприятия

Тип финансиране
 • Широк достъп до бизнес кредити без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;
 • Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;
 • Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;
 • Разсрочване на изплащането до 84 месеца;
 • Осигуряване на максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиента;
 • Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв.;
Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

Токуда банк
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк
Пощенска банка
ОББ
Банка ДСК

Инфографика към мярката за самонаети лица и малки стартиращи предприятия
Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Общ бюджет на продукта: от 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

МСП и средно-големи предприятия.

Какво включва мярката:

Оборотни и многоцелеви кредити, с възможност за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни.

Кандидатстване:

На сайта на ЕИФ има информация за банките, подписали споразумения за участие в инструмента.

Фирмите кандидатстват в избраната от тях банка, прилагаща схемата.

 

1.3. Мерки с инвестиционен характер

 

Инфографика към мярката "Фондове за дялови и квази-дялови инвестиции"
Финансиране с максимален размер до 2 млн. лв. под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, предоставяни от три съществуващи фонда за ускоряване и начално финансиране. Общ бюджет от Фонда на фондовете и частни инвеститори – 150 млн. лв. Финансиране до 6.8 млн. лв. от Фонд за рисков капитал с общ бюджет 75,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Инвестиции чрез дялови инструменти в четири фонда - три за ускоряване и начално финансиране и един за рисков капитал. Размерът на инвестицията варира в широк диапазон при различните посредници и според етапа на развитие на компаниите. Средната стойност е 800 хил. лева под формата на дялови инвестиции, т.е. инвестиции в капитала на дружествата или конвертируем дълг, в замяна на който инвеститорът получава право да придобие участие в капитала на дружеството при определени условия. Основна част от инвестициите са насочени към финансиране на потенциала за растеж на компанията, както и за текущи разходи свързани с развитието на основния продукт или дейност.

С оглед на факта, че стартъпите и бързо растящите компании са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към допълнително облекчаване и ускоряване на този вид инвестиции.

Кандидатстване по програмата:

Повече информация за фондовете за дялови инвестиции е достъпна на сайта на Фона на фондовете (тук и тук), както и на сайтoвете на съответните посредници - "Иновейшън кепитъл", Витоша Венчър Партнърс, Ню Вижън 3, Морнингсайд Хил.

Стартъпи и иновативни компании могат да кандидатстват в зависимост от етапа на развитие и размера на необходимата инвестиция като трябва да разполагат с презентация на бизнеса, екипа и потенциала за растеж, бизнес план, анализи и финансови прогнози. Фондовете преглеждат документите, одобряват и извършват инвестициите.

 

2. Големи предприятия

2.1. Мерки за безвъзмездна подкрепа

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде"

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Какво включва мярката

Държавата покрива, както следва:

 • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 30 на сто;
 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител,  при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 40 на сто.
Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

От 12 октомври 2021 г. Агенцията по заетостта откри нова процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) с приложени образци на документи.

Съгласно чл. 5, ал.1 от Постановлението и Заповед № РД-11-00-2059/11.10.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са определени крайни срокове за прием на документи за кандидатстване, както следва:

- за месеците август и септември 2021г. – от 12.10.2021 до 01.11.2021 г.;

- за месец октомври 2021г. – от 01.11.2021 до 30.11.2021 г.;

- за месец ноември 2021 г. – от 01.12.2021 до 31.12.2021 г.

- за месец декември 2021 г. – от 01.01.2022 до 31.01.2022 г.

Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване е публикувана на интернет страницата на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-322-2021/

Към кого е насочена мярката

Работодатели от всички икономически сектори, с изключение на селското стопанство, могат да наемат безработни по програмата, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Какво включва мярката

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа) за период до 6 месеца, през който ще получават средства в размер на минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 6-месечния срок на субсидирана заетост, работодателят трябва да задържи 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост.

По проекта е въведен следният максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

 • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица вкл.;
 • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица вкл.;
 • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица вкл.;
 • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица вкл.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г. допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Кандидатстване

(само по електронен път)

За допълнителна информация за процедура, заявления и необходими документи:
Заетост за теб
Агенция по заетостта
Контакти и адреси на дирекции „Бюро по труда” в страната

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕН ПРОЕКТА

Проект „Запази ме+” цели да окаже подкрепа чрез изплащане на компенсации на наети и самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Проектът е финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU.

Бюджетът на проекта е 100 000 000,00 лв.

Заявленията ще се приемат до достигане на максималния размер на бюджета на операцията.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЕКТА

Допустими кандидати по проекта са работодатели, които:

 • са местни физически или юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.
 • не са получили държавна помощ, която подлежи на възстановяване въз основа на решение на Европейската комисия (чл. 38 от Закона за държавните помощи);
 • не получават финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на помощта, задно с получените по настоящата мярка компенсации за тези работници и служители, не надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
 • в периода на получаване на компенсации по мярката, не получават средства, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма за същия период, за едни и същи лица;
 • ще запазят заетостта на работниците и служителите, за период, не по-малък от периода, за който на същите са изплатени компенсации по реда на постановлението, с изключение на случаите, когато прекратяването на правоотношението е по инициатива на наетото лице или прекратяването на правоотношението е на основание чл. 330 от КТ.

Допустима целева група по проекта са:

Работници и служители (осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО), упражняващи трудова дейност в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, ползващи неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда.

Месечният размер на компенсацията на всяко наето лице е 75 на сто от размера на осигурителния му доход за м. юли 2021 г. Когато договореното работно време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно време в месеца, от който се определя размерът й, същата се изплаща пропорционално.

Осигурителният доход за м. юли 2021 г. се определя, както следва:

 1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец юли;
 2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец юли;
 3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
 4. за лицата, които през определени дни от месеца са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Размерът на компенсацията на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

Размерът на компенсацията на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на чл.2, ал. 2 от ПМС №328/14.10.2021 г., се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

Наетите лица имат право на компенсация в рамките на 2021 г. за периода, в който са ползвали неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

Самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от КСО - за времето, през което са прекъснали дейност, поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочени в акта на държавния орган.

Месечният размер на компенсацията на самоосигуряващите се лица е 75 на сто от определения със Закона за бюджета на ДОО минимален осигурителен доход за тези категории лица за месеца, за който се изплаща компенсацията.

Компенсации се изплащат на самоосигуряващите се лица, които упражняват трудова дейност, към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Приемът на заявления за изплащане на компенсации по реда на ПМС № 328 от 14.10.2021 г. стартира на 11 ноември 2021 г.

Заявления и документи от работодатели и самоосигуряващи се лица се подават специално разработена онлайн платформа на официалната електронна страница на Агенция по заетостта за изтекъл месец и се отчитат в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите или мястото на осъществяване на дейността за самоосигуряващите се лица.

Компенсациите се изплащат в срок до 10 работни дни, считано от 25-о число на месеца, в който са подадени документите от страна на Националния осигурителен институт, в качеството му на партньор на Агенция по заетостта при изпълнението на проекта.

 

3. Общини, публично-частни партньорства и предприятия

 

Краткосрочен инструмент за спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители.

Към кого е насочена мярката

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

 1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка
 2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време
 3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда
 4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения
 5. Работници и служители, осигурени в сектори "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде"

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

Какво включва мярката

Държавата покрива, както следва:

 • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 30 на сто;
 • 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. юли 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител,  при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по - малко от 40 на сто.
Кандидатстване

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

От 12 октомври 2021 г. Агенцията по заетостта откри нова процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата реда на ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС № 322 от 07.10.2021 г.) с приложени образци на документи.

Съгласно чл. 5, ал.1 от Постановлението и Заповед № РД-11-00-2059/11.10.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта са определени крайни срокове за прием на документи за кандидатстване, както следва:

- за месеците август и септември 2021г. – от 12.10.2021 до 01.11.2021 г.;

- за месец октомври 2021г. – от 01.11.2021 до 30.11.2021 г.;

- за месец ноември 2021 г. – от 01.12.2021 до 31.12.2021 г.

- за месец декември 2021 г. – от 01.01.2022 до 31.01.2022 г.

Образци на документите и повече информация за условията и процедурата по кандидатстване е публикувана на интернет страницата на АЗ: https://www.az.government.bg/pages/pms-151-2020-izm-s-pms-322-2021/

Инфографика към мярка "Финансиране за градско развитие"
Финансова подкрепа за проекти, свързани с градското развитие. Публични средства – 353,3 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засеганти от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др. 

Какво включва мярката:

Финансова подкрепа за подобряване на общинската транспортна инфраструктура, изграждане на спортни съоръжения, облагородяване на културни центрове, развитие на икономическите зони в съответните градове, повишаване на енергийна ефективност на сградния фонд и много други. В допълнение, Фондовете за градско развитие финансират развитието на туристически обекти от национално и световно значение на територията на цялата страна.

Условията по кредитите са изключително изгодни със срокове до 20 години, ниски лихви и размер до 40 млн. лв.

Кандидатстване по програмата:

Информация на сайта на Фонда на фондовете, вкл. информация за фонд-мениджърите, управляващи инструмента.

Кандидатства се пред съответния мениджър, отговарящ за даден район от страната.

4. Самоосигуряващи се и самонаети лица

 

Микрокрeдити до 50 хил. лева, със срок до десет години, зa инвестиционно и оборотно финансиране. Условията по кредитите са облекчени, с лихвени нива значително под пазарните, с възможност за гратисен период до 36 месеца и със силно облекчени изисквания към обезпечение или в някои случаи без обезпечения. Общ бюджет – 24 млн. лв.
Към кого е насочена мярката:

Самонаети лица и малки предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история (към момента изискването е бизнесите да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29 години, безработни повече от шест месеца).

Кандидатстване:

Кандидатставне в обявените на сайта на Фонд на фондовете финансови посредници – Първа инвестиционна банка, Микрофонд, Сис Кредит. Фирмите могат да кандидатстват в няколко от финансовите посредници. Прилагат се документи и декларации, необходими за кандидатстване за кредит. Финансовият посредник преглежда документите, одобрява и отпуска кредитите.

Програмата е насочена към подкрепа на лица на трудов договор и самоосигуряващи се лица, земеделски производители, сезонни работници, които са преустановили дейността си.

С приетите от МС през декември 2020 г. промени в програмата се дава възможност за подкрепа на повече хора, включително такива, които веднъж са били в неплатен отпуск, оставали са без трудов договор и са били насочвани към бюрата по труда.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 г., които имат поне 3 месеца трудово правоотношение в периода между 01.01.2020 г. и датата на кандидатстване за кредит.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк - считано от 12.08.2021 банката е изпълнила ресурса си
 • Инвестбанк
 • Централна кооперативна банка
 • Пощенска банка - считано от 13.08.2021 банката е изпълнила ресурса си

С РМС № 506 от 15.07.2021 г. е одобрено удължаване на срока за кандидатстване за кредит на физическите лица до 31.08.2021 г. или до изчерпване на гаранционните лимити за финансиране от страна на банките - партньори по програмата. ББР е в процес на сключване на анекси с банките – партньори, които все още разполагат със свободен лимит за финансиране по програмата, така че да може да започне приемът на заявления.

 

5. Земеделски производители и животновъди

 

С цел смекчаване на негативните последствия от пандемията Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) разработи мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.

Прилагането на мярката е одобрено с Осмото изменение на ПРСР 2014-2020 г., одобрено с Решение ЕК от 12.08.2020 г.

Мярката се прилага, съгласно Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., доп., бр. 77 на ДВ от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 33 на ДВ от 20.04.2021 г., в сила от 20.04.2021 г.

Подкрепата по новосъздадената мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на земеделски стопани, занимаващи се със селскостопанска продукция и МСП, които преработват селскостопански продукти, включени Приложение I към ДФЕС или памук. Тя има за цел осигуряването на непрекъснатост на стопанска дейност на земеделските стопани и МСП и се предоставя под формата на еднократно плащане. В мярката са включени три подмерки в зависимост от вида на допустимите кандидати – земеделски стопани, МСП и организации на производители:

Подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в секторите “Растениевъдство”, за културите в приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г., “Животновъдство”, за говеда, биволи, овце и кози и “Пчеларство”. Размерът на еднократната финансова помощ е определен в Наредба № 2 от 5.08.2020 г. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата стойност на 7000 евро.

Подмярка 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“ е насочена към предоставяне на финансова помощ на регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, извършващи земеделска дейност в секторите “Птицевъдство”, “Свиневъдство” и “Други селскостопански култури”, различни от тези в приложение № 1 от Наредба № 2 от 5.08.2020 г.

Финансовата помощ се предоставя на база средносписъчен брой на персонала за периода март - юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.

Подмярка 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП и групи и организации на производители COVID 3“ насочена към предоставяне финансова помощ за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители.

Допустимите за подпомагане кандидати по тази подмярка включват две основни групи:

 • микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия, които осъществяващи преработка на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти, като резултатът от производствения процес е допустимо да бъде продукт, който не е включен в обхвата на посоченото приложение;
 • групи и организации на производители, които са МСП и осъществяват преработка, предлагане на пазара или развитие на селскостопански продукти, включени в Приложение I към ДФЕС, или на памук, с изключение на рибни продукти.

В зависимост от условията на които отговарят допустимите кандидати те могат да получат финансова помощ по едно от две направления:

 • При наличие на спад в нетните приходи от продажби на преработени селскостопански продукти с най-малко 20 на сто за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода март –юни на 2019 г. - еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за избрани производствени сектори, а за групи/организации на производители, и/или нетни приходи от реализация на селскостопански продукти за 2019 г.; или
 • еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала за периода март – юни 2020 г., свързан с дейностите по преработка на селскостопански продукти от избраните производствени сектори.

Максималният размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от 50 000 евро.

Финансова помощ по мярката се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г. Помощта се изплаща под формата на еднократна сума и се предоставя само по една от подмерките, като не се допуска тяхното комбиниране.
Реализирани приеми

По Подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“ е проведен прием на заявления за подпомагане, съгласно заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) с период на прием от 19.08.2020 г. до 21.09.2020 г. включително и с бюджет 93 500 000 лв.

Втори прием е проведен съгласно заповед № 03-РД/1407 от 07.05.2021 г. на изпълнителния директор на ДФЗ от 17.05.2021 г. до 04.06.2021 г. включително, с определен бюджет в размер на левовата равностойност на 7 524 692 евро. Допустими кандидати по приема са земеделски стопани, които нямат подадено заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г. или имат подадено заявление, но не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

По подмярка 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“ е проведен прием на заявления за подпомагане съгласно заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020 г. с период на прием от 19.08.2020 г. до 21.09.2020 г. и с бюджет 5 500 000 лв.

Прием по подмярка 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП и групи и организации на производители COVID 3“ на заявления за подпомагане е проведен съгласно заповед № 03-РД/3575 от 19.10.2020 г. с период на прием от 26.10.2020 г. до 13.11.2020 г. и с бюджет от 7 321 096 лв., като със заповед за изменение на заповедта за прием от 15.01.2021 г. бюджетът е увеличен на 8 220 086 лв.

Държавна помощ за осигуряване на ликвидност на земеделските стопанства

В периода от 8 до 26 ноември 2021 г. регистрираните земеделски стопани отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчели, плодове и зеленчуци могат да подават заявления за подпомагане по „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Заявленията ще се приемат от служителите в 249-те общински служби по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите. Предвижда се изплащането на средствата по помощта да приключи до 10 декември 2021 г.

Фермерите, които отглеждат едри и дребни преживни животни, ще бъдат подкрепени с до 37,5 млн.лв. В рамките на 5 млн.лв. е подкрепата за пчеларите. Производителите на плодове и зеленчуци ще получат помощ в размер до 29,5 млн.лв.

Общият бюджет по държавната помощ утвърден от Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) възлиза на 72 млн.лв.

Право на подпомагане по схемата имат регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Средствата за държавната помощ ще се предоставят под формата на пряко безвъзмездно финансиране.

Размер на помощта за едно животно се разпределя, както следва:

 • млечни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
 • млечни крави – 77 лв.;
 • млечни крави в планински райони – 45 лв.;
 • месодайни крави и/или юници – 45 лв.;
 • месодайни крави под селекционен контрол – 77 лв.;
 • биволи – 77 лв.;
 • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 19 лв.;
 • овце майки и/или кози майки в планински райони – 15 лв.;
 • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 15 лв.

Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 7 лв.

Подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци е, както следва:

 • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 550 лв./ха;
 • сливи и десертно грозде – 280 лв./ха;
 • винени лозя – 170 лв./ха;
 • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 800 лв./ха;
 • пипер полски – 1120 лв./ха;
 • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни – 3300 лв./ха;
 • картофи, лук, чесън – 600 лв./ха;
 • моркови, зеле, дини и пъпеши – 300 лв./ха.

Указанията за прилагане на помощта са публикувани на следния линк:

https://www.dfz.bg/assets/21582/Ukazania_Vremenna_miarka_EPJ_DPJ_Pcheli_Plodove_Zelenchuci_2021.pd

 

6. Туризъм

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЯРКАТА

Мярката представлява помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Схемата за държавна помощ обхваща полетите, извършени в периода от 01 юни 2021 до 14 май 2022 г. Максималният размер на държавна помощ не може да надхвърля 2 300 000 евро на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

КЪМ КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА МЯРКАТА

Допустими кандидати са туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до нашата страна с цел туризъм. От субсидията може да се възползват всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, които ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в страната ни, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявленията за кандидатстване ще се приемат от отварянето на схемата на 30.03.2022 г. до 31.05.2022 г.

Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) enims.egov.bg, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Насоките за кандидатстване ще бъдат публикувани на български и английски език в системата СУНИ.

Повече информация: www.tourism.government.bg

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.