Социални мерки от 1 януари 2021 година
Социални мерки от 1 януари 2021 година

 


Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Семейства с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право имат и родители, които отглеждат сами децата си. Доходната граница е равна на 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 975 лева. Средномесечният доход на член от семейството се изчислява въз основа на брутните доходи, получени през месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.)
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (975 лв. за 2021 г.).
 2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца (50%):
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв. за 2021 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. за 2021 г.
 3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца (25%):
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв. за 2021 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 243,75 лв. за 2021 г.

Помощта се отпуска в случай, че децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Заявление-декларация за отпускане на помощта се подава в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата.


Инфографика към мярката Патронажна грижа

Патронажна грижа и програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

Патронажна грижа

Още в началото на пандемията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха осигурени допълнителни 45 млн. лв. за разширяване на патронажната грижа до 31 декември 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.

Информация може да се получи по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината. Контакти могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуална информация за горещите телефони на общините, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина.

Топъл обяд

От началото на годината повече от 60 000 души от най-уязвимите групи получават топъл обяд в 215 общини и райони в страната. Проектите се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се лица се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки, включително се доставя храната до дома на потребителите при нужда. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок.

Нуждаещите се лица могат да подадат заявление към съответната общинска администрация за включване в програмата.


Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

 


Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии

След 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г.  въз основа на  данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). По заявление на пенсионера пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията.


Финансова подкрепа за пенсионери за хранителни продукти в размер на 120 лв.

През 2021 г. на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.


Култура

 

Подкрепа чрез програмите на Фонд „Култура” за класическата музика и фолклорното изкуство

На  31.03.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" взе решение за приемане на условията на програми "Публики", "Критика", "Преводи", "Едногодишна програма за подкрепа на организации в областта на цирковото изкуство" и "Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на музиката" с модули за класическа музика и фолклорно изкуство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, срокът и мястото за подаване на документите и специалните изисквания към участниците и кандидатстващите проекти можете да намерите тук.

 

Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“

Финансовата подкрепа е в размер на 4 267 250 лева за подпомагане на индивидуални артисти-изпълнители, упражняващи свободни професии в областта на музикалното изкуство.

С осигурения бюджет и в изпълнение на поетия ангажимент за осигуряване на средствата за подпомагане на музикалните творци на свободна практика в условията на пандемия, всеки от одобрените кандидати ще получи сумата от 4 267, 25 лева.

Кандидатстването се осъществява онлайн, след регистрация в системата за кандидатстване на НФК.

Още новини от НФК


Други

 • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 90 работни дни. До 90 работни дни неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж и здравноосигурителните права ще са без прекъсване и през 2021 г. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време. 
 • Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа. Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лв. на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права докато са в неплатен отпуск. Един от вариантите за заплащане е с част от средствата, получени по програма "Запази ме".
 • Всички ученици ще имат интернет при онлайн обучение: При преминаване към онлайн обучение, всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си. Така се ще гарантира масовото включване в занятията от дистанция, ако това се наложи заради влошена епидемична обстановка. По данни на Министерството на образованието и науката към средата на юли т.г. без интернет връзка са над 34 000 деца. Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети поради прекъсването на присъственото обучение през последните две години. МОН и националните мобилни оператори договориха преференциални цени на услугата – от 20 до 50% по-ниски от пазарните. Офертите включват всички възможни методи за достъп, в зависимост от конкретните местни условия. Осигуряват се персонални карти с мобилни данни за таблети или смартфони, и допълнителни пакети с мобилен интернет за тях, USB стикове с интернет за лаптопи или стационарни компютри, рутери с карти с мобилни данни за семействата с повече деца, постоянен кабелен достъп директно до дома. Включени са и оферти на изключително преференциална цена за карти с мобилни данни, предназначени специално за електронно обучение – с висока скорост и достатъчен обем, ограничени за достъп само до необходимото образователно съдържание. Училищата ще разполагат с всички технически оферти и могат да сключват договори според конкретните потребности на учениците и семействата. При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.

 • Преподавателите са напълно обезпечени с електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията: Съгласно проучване на МОН от юли т.г.  вече са осигурени служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проект „Образование за утрешния ден“ са предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни „My Fi“. С постановление на МС от октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за закупуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 – за ученици. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на училищата са дадени още 20 692 лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по време на дистанционно обучение. МОН никога не е поемало ангажимент и няма бюджет да осигури служебни устройства на всички над 70 000 учители. Закупуването на лаптопи за още 45 000 преподаватели, които в момента ползват собствена техника, би струвало на бюджета около 45 млн. лева. Устройствата, предоставени на училищата, отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане на обучителен процес от разстояние. Техните параметри дори надхвърлят потребностите, за които са предназначени. Цялата техника е доставена на крайните ползватели с предварително инсталирани всички необходими приложения и софтуер. Всеки учител може да инсталира допълнителни програми, когато пожелае. В служебните компютри, осигурени от МОН, се влиза само с индивидуален служебен профил, което е валидно за цялата държавна администрация. Това позволява мониторинг върху времето, през което се използват устройствата – необходима информация с оглед целесъобразното инвестиране на държавния финансов ресурс, както и за евентуалното им преразпределение на техниката в случай на необходимост. МОН не следи и не контролира съдържанието, използвано на съответния лаптоп.

 • Безплатните почивки по програмата „Отново заедно“ ще могат да се състоят и през 2022 г. Безплатни пътувания на ученици и придружаващи ги учители ще могат да се организират и през предстоящата учебна година, реши днес правителството. Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това. Министерството на образованието и науката (МОН) спря приемането на нови заявки за безплатна почивка на 17 август т.г. заради увеличаващи се случаи на заболели деца по време на пътуванията. Осигурена бе възможност избраните дестинации да се заменят с други в по-безопасни региони. Въпреки това, 9148 ученици и учители от 258 училища не успяха да заминат на планираните и одобрени от МОН ваканции. Някои от неосъществените лагери бяха предплатени от туроператори или училища. За покриване на тези разходи училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г. Самите почивки могат да се осъществят при възможност в срок до 14 септември 2022 г. Програмата беше предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лева от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август т.г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цялата страна на стойност 12.4 млн. лева. Неизразходваните 2,6 млн. лева ще бъдат планирани в централния бюджет за 2022 г. По „Отново заедно“ се осигуряват шестдневни безплатни ваканции на ученици от I до XI клас от държавни и общински училища. Програмата поставя основен акцент върху социализацията на учениците. Чрез нея се подобрява комуникацията между децата и учителите, което помага за преодоляване на негативните последици от продължителното онлайн обучение.

   

   

   

   

   

   

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.