Социални мерки от 1 януари 2022 година
Социални мерки от 1 януари 2021 година

 


Инфографика към мярката за месечна целева помощ за родители, чиито деца не посещават училище поради противоепидемични ограничения

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст, които не посещават училище, детска ясла или градина поради въведените противоепидемични ограничения

Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ в случай, че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.

За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв. За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв. Конкретната й стойност се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени противоепидемични ограничения, които не могат да надхвърлят дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск. 

В случай, че дистанционното обучение е въведено за срок над 10 работни дни от месеца, помощта се получава в пълния й размер.  Ако ограниченията са за срок от 6 до 10 работни дни от месеца, за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв., а за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни от месеца за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв., а за семейства с две деца - 243,75 лв. 

Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек през месеца, в който училищата, детските ясли или градини са затворени заради COVID-19, е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв. 

Право на такава финансова подкрепа имат родителите, които са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, или неговият размер е по-нисък от 975 лв. Помощта може да се ползва и от самоосигуряващи се, които не могат да работят поради противоепидемичните ограничения. 

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение.


Инфографика към мярката Патронажна грижа

Патронажна грижа и програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

Патронажна грижа

Още в началото на пандемията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха осигурени допълнителни 45 млн. лв. за разширяване на патронажната грижа до 31 декември 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.

Информация може да се получи по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината. Контакти могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуална информация за горещите телефони на общините, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина.

Топъл обяд

От началото на 2021 г. повече от 60 000 души от най-уязвимите групи получават топъл обяд в 215 общини и райони в страната. Проектите се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

С решение на Министерски съвет на 01.12.2021 г., Управляващият орган получи разрешение да сключва договори до 9,07 на сто от бюджета на програмата. Така бяха осигурени около 26 млн. лв. допълнително финансиране, което позволи предоставянето на топъл обяд да продължи до 30.06.2022 г., като от началото на 2022 г. проекти ще се реализират на територията на 189 общини в страната, в които ще бъдат включени повече от 53 000 крайно нуждаещи се лица.

Предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се лица се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки, включително се доставя храната до дома на потребителите при нужда. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок.

Нуждаещите се лица могат да подадат заявление към съответната общинска администрация за включване в програмата.

От 20.12.2021 г. до 14.01.2022 г. се предоставят близо 10 300 пакети с хранителни продукти на най-нуждаещи се лица от допълнителната целева група, която включва: семейства в затруднено материално положение; семейства с деца, без доходи или с ниски такива, които са в невъзможност да посрещнат свои основни жизнени потребности и са получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление през настоящия отоплителен сезон; идентифицирани от социалните служби случаи в затруднено положение и с висока степен на материални лишения.  Включени са 5451 лица и членове на семейства, които изпитват материални затруднения от различен характер, включително и поради ограниченията, наложени във връзка с пандемията от Covid-19.


Национална програма "Отново заедно"

Общият бюджет на програмата „Отново заедно“ е 15 млн. лв. от средствата, предназначени за подпомагане на туризма. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните - по бюджетите на съответните министерства.

Срокът на програмата е до 14 септември 2022 г.

За всеки участник в пътуването се осигурява шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. Лагерите могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.

Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през миналата учебна година. Очаква се тя да помогне за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.


Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

 


Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии

След 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г.  въз основа на  данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). По заявление на пенсионера пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията.


Финансова подкрепа за пенсионери за хранителни продукти в размер на 120 лв.

През 2021 г. на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.


Култура

 

Подкрепа чрез програмите на Фонд „Култура” за класическата музика и фолклорното изкуство

На  31.03.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" взе решение за приемане на условията на програми "Публики", "Критика", "Преводи", "Едногодишна програма за подкрепа на организации в областта на цирковото изкуство" и "Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на музиката" с модули за класическа музика и фолклорно изкуство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, срокът и мястото за подаване на документите и специалните изисквания към участниците и кандидатстващите проекти можете да намерите тук.

 

Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“

Финансовата подкрепа е в размер на 4 267 250 лева за подпомагане на индивидуални артисти-изпълнители, упражняващи свободни професии в областта на музикалното изкуство.

С осигурения бюджет и в изпълнение на поетия ангажимент за осигуряване на средствата за подпомагане на музикалните творци на свободна практика в условията на пандемия, всеки от одобрените кандидати ще получи сумата от 4 267, 25 лева.

Кандидатстването се осъществява онлайн, след регистрация в системата за кандидатстване на НФК.

Още новини от НФК


Други

  • Близо 30 млн. лева ще бъдат осигурени за апаратура за COVID зоните и центровете по трансфузионна хематология - Проект на стойност близо 30 млн. лева, с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19, предложи Министерството на здравеопазването на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  Mедицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ включва: Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“, Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов; електролитен; за клинична химия; хематологичен; Респиратор за спешна помощ-транспортен; Кислородни бутилки; Автоклав-стерилизация; Аспиратор; Бифазен дефибрилатор-монитор; 6/12-канален ЕКГ апарат; Портативен ехограф/ехокардиограф; Холтери за кръвно налягане; Негативоскоп. Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с  получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19. Списък на медицинските центрове и диагностично-консултативни центрове с COVID-зони, включени до момента в проектното предложение, можете да видите на следния линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/02/covid_zoni.pdf. В изпълнение на проекта кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори - възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти -  и за производство на реконвалесцентна плазма.  Доставени ще бъдат: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела - автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър. Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

  • Със 100 млн. лева в 133 лечебни заведения ще бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания - Близо 100 млн. лева ще бъдат осигурени за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания и за закупуване медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19 в 133 болници. Това проектно предложение изпрати Министерството на здравеопазването до Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“ е със срок за реализация 24 месеца. Целта е подобряване на здравната система в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. В изпълнение на проекта се предвижда в 133 лечебни заведения чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности да бъдат обособени изолирани структури за лечение на пациенти със заразни заболявания, както и да бъде осигурено медицинско и немедицинско оборудване за лечение на пациенти с COVID-19. Лечебните заведения за болнична помощ са разпределени в три групи, като със списъка можете да се запознаете на този линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/02/spisk_lechebni_zavedeniia.pdf в Болниците, предоставили в МЗ своите инвестиционни предложения, са предвидени в проекта. За интервенции в общински лечебни заведения проектът ще бъде изпълняван в партньорство между Министерство на здравеопазването, общините и съответните  болници.

  • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 90 работни дни. До 90 работни дни неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж и здравноосигурителните права ще са без прекъсване и през 2021 г. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време. 
  • Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа. Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лв. на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права докато са в неплатен отпуск. Един от вариантите за заплащане е с част от средствата, получени по програма "Запази ме".
  • Всички ученици ще имат интернет при онлайн обучение: При преминаване към онлайн обучение, всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си. Така се ще гарантира масовото включване в занятията от дистанция, ако това се наложи заради влошена епидемична обстановка. По данни на Министерството на образованието и науката към средата на юли т.г. без интернет връзка са над 34 000 деца. Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети поради прекъсването на присъственото обучение през последните две години. МОН и националните мобилни оператори договориха преференциални цени на услугата – от 20 до 50% по-ниски от пазарните. Офертите включват всички възможни методи за достъп, в зависимост от конкретните местни условия. Осигуряват се персонални карти с мобилни данни за таблети или смартфони, и допълнителни пакети с мобилен интернет за тях, USB стикове с интернет за лаптопи или стационарни компютри, рутери с карти с мобилни данни за семействата с повече деца, постоянен кабелен достъп директно до дома. Включени са и оферти на изключително преференциална цена за карти с мобилни данни, предназначени специално за електронно обучение – с висока скорост и достатъчен обем, ограничени за достъп само до необходимото образователно съдържание. Училищата ще разполагат с всички технически оферти и могат да сключват договори според конкретните потребности на учениците и семействата. При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.

  • Преподавателите са напълно обезпечени с електронни устройства, необходими за дистанционно провеждане на занятията: Съгласно проучване на МОН от юли т.г.  вече са осигурени служебни компютри на всички учители, за които е заявена необходимост. По проект „Образование за утрешния ден“ са предоставени 2000 лаптопа и 500 рутера с карти с мобилни данни „My Fi“. С постановление на МС от октомври 2020 г. на училищата са отпуснати 14 млн. лв. за закупуване на други 2000 лаптопа за учители и 14 000 – за ученици. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на училищата са дадени още 20 692 лаптопа, които се предоставят на преподаватели, както и 65 000 лаптопа и таблета за ученици за временно ползване по време на дистанционно обучение. МОН никога не е поемало ангажимент и няма бюджет да осигури служебни устройства на всички над 70 000 учители. Закупуването на лаптопи за още 45 000 преподаватели, които в момента ползват собствена техника, би струвало на бюджета около 45 млн. лева. Устройствата, предоставени на училищата, отговарят на всички съвременни изисквания за провеждане на обучителен процес от разстояние. Техните параметри дори надхвърлят потребностите, за които са предназначени. Цялата техника е доставена на крайните ползватели с предварително инсталирани всички необходими приложения и софтуер. Всеки учител може да инсталира допълнителни програми, когато пожелае. В служебните компютри, осигурени от МОН, се влиза само с индивидуален служебен профил, което е валидно за цялата държавна администрация. Това позволява мониторинг върху времето, през което се използват устройствата – необходима информация с оглед целесъобразното инвестиране на държавния финансов ресурс, както и за евентуалното им преразпределение на техниката в случай на необходимост. МОН не следи и не контролира съдържанието, използвано на съответния лаптоп.

  • Облекчен ред за кандидатстване за помощ от родители на деца в онлайн обучение (04.01.2022 г.) На родителите на деца до 14 години през 2022 г. отново ще се предоставя месечна целева помощ когато, поради въведените ограничения във връзка с пандемията от Коронавирус, децата се обучават от разстояние в електронна среда, напомнят от Агенцията за социално подпомагане. Срокът на заявленията-декларации за отпускане на помощта, подадени през 2020 г. и 2021 г. изтича на 31.12.2021 г. Родителите, които имат нужда от подкрепа през 2022 г. следва да подадат ново заявление-декларация и удостоверителни документи от работодателя си за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничителните мерки след 01.01.2022 г. Срокът за тяхното поадаване е до края на месеца, следващ месеца, в който в училището/детското заведение е въведено дистанционно обучение. Повече информация  тук.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.