Социални мерки от 1 януари 2021 година
Социални мерки от 1 януари 2021 година

 


 • От 1 август 2020 са увеличени стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални услуги като домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др. в размер 24,6 млн. лв. Това позволява на общините и другите доставчици на социални услуги да повишат заплатите на работещите в тях социални работници, рехабилитатори, логопеди, възпитатели, педагози и др. с до 20%.
 • През август, септември и октомври над 2,1 млн. пенсионери ще получат по 50 лв. месечна добавка към пенсиите си.
 • С допълнителни 122 млн. лв. се осигуряват всички плащания за лични асистенти по Закона за личната помощ.
 • От 1 октомври 2020 г. минималното обезщетение за безработица ще е увеличи от 9 лв. на 12 лв. на ден, като изплащането му ще се удължи с три месеца.
 • До края на годината медицинските специалисти на първа линия ще получават допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв. като обхватът им ще бъде увеличен и за това са предоставени допълнително 67 млн. лв.

Държавна помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно място

От 1 юли 2020 г. могат да кандидатстват работодатели осъществяващи дейности в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм.

Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Заявления се подават до 31 май в Бюрата по труда в страната. Оценката и плащанията се извършват от Агенция по заетостта.

Една фирма може да се възползва от компенсации до 11 месеца.

Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства за допълнителен период, равен на половината период на получените компенсации.

Крайният срок за допустимост за изплащане на компенсациите е 31.05.2021 г.


Инфографика "Родители в заетост"

Програма "Родители в заетост"

По програма „Родители в заетост“ може да ползвате детегледачка:

 • Ако сте безработни или трябва да се върнете на работа след първата или след втората година от майчинството.
 • Родителите на деца до 5 г., които не са записани на ясла или детска градина, може да полазват до 8ч. детегледачка.
 • Хората с 3 или повече деца до 12 г., които са записани на ДГ или училище, може да ползват до 4ч. детегледачка.
 • Ако сте безработни, трябва да започнете работа до 4 месеца след одобрение по програмата.

Максималният срок за ползване на детегледачка е 18 месеца или докато детето навърши 5 или 12 г. Семействата може да поискат детегледач да бъде техен безработен близък или роднина. До месец май 2021 г. 7 236 семейства ползват услугата.

Кандидатстването е в Бюрата по труда, където може да се получат и консултации за програмата.

Заявления от родители на деца от 0 до 12 годишна възраст за участие в проект „Родители в заетост” ще може да се подават до 31.05.2021 г.


Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Семейства с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право имат и родители, които отглеждат сами децата си. Доходната граница е равна на 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 975 лева. Средномесечният доход на член от семейството се изчислява въз основа на брутните доходи, получени през месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.)
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (975 лв. за 2021 г.).
 2. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца (50%):
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв. за 2021 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. за 2021 г.
 3. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца (25%):
  • за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв. за 2021 г.
  • за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 243,75 лв. за 2021 г.

Помощта се отпуска в случай, че децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Заявление-декларация за отпускане на помощта се подава в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата.


Инфографика към мярката Патронажна грижа

Патронажна грижа и програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

Патронажна грижа

Още в началото на пандемията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха осигурени допълнителни 45 млн. лв. за разширяване на патронажната грижа до 31 декември 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.

Информация може да се получи по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината. Контакти могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуална информация за горещите телефони на общините, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина.

Топъл обяд

От началото на годината повече от 60 000 души от най-уязвимите групи получават топъл обяд в 215 общини и райони в страната. Проектите се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се лица се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки, включително се доставя храната до дома на потребителите при нужда. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на инфекцията за тях е по-висок.

Нуждаещите се лица могат да подадат заявление към съответната общинска администрация за включване в програмата.


Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

 


Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии

След 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г.  въз основа на  данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). По заявление на пенсионера пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията.


Финансова подкрепа за пенсионери за хранителни продукти в размер на 120 лв.

През 2021 г. на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, се отпуска еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120 лв.


Култура

 

Подкрепа чрез програмите на Фонд „Култура” за класическата музика и фолклорното изкуство

На  31.03.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд "Култура" взе решение за приемане на условията на програми "Публики", "Критика", "Преводи", "Едногодишна програма за подкрепа на организации в областта на цирковото изкуство" и "Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на музиката" с модули за класическа музика и фолклорно изкуство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти, срокът и мястото за подаване на документите и специалните изисквания към участниците и кандидатстващите проекти можете да намерите тук.

 

Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти - изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“

Финансовата подкрепа е в размер на 4 267 250 лева за подпомагане на индивидуални артисти-изпълнители, упражняващи свободни професии в областта на музикалното изкуство.

С осигурения бюджет и в изпълнение на поетия ангажимент за осигуряване на средствата за подпомагане на музикалните творци на свободна практика в условията на пандемия, всеки от одобрените кандидати ще получи сумата от 4 267, 25 лева.

Кандидатстването се осъществява онлайн, след регистрация в системата за кандидатстване на НФК.

Още новини от НФК


Други

 • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 90 работни дни. До 90 работни дни неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж и здравноосигурителните права ще са без прекъсване и през 2021 г. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време. 
 • Хората в неплатен отпуск няма да губят пенсионни права заради прекъсване на стажа. Работниците трябва да платят здравни вноски от 26 лв. на месец, за да не загубят здравноосигурителните си права докато са в неплатен отпуск. Един от вариантите за заплащане е с част от средствата, получени по програма "Запази ме".
 • Срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция продължава действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна.
 • За да се улесни достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на въведената извънредна епидемична обстановка, от 16.11.2020 г. служебно се удължават протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. Това се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.