19 януари 2021 г.

Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ АД изгради и пусна в експлоатация електронно медицинско досие (ЕМД), като част от Националната здравно-информационна система (НЗИС). Модулът, който съдържа медицинска здравна информация за пациентите, е създаден за изключително краткия срок от 30 дни и е сред най-добрите в Европа. След електронното направление и електронната рецепта, това е третата важна подсистема на НЗИС, която компанията реализира в полза на българските граждани в рамките само на три месеца.

В електронното медицинско досие се записват и съхраняват електронни здравни записи и медицински данни за всеки пациент - обща здравна информация, данни от прегледи, терапии, интервенции, амбулаторни листове, рецептурни бланки, лабораторни изследвания, направления, сертификат за ваксинация срещу  COVID-19 и др. Всеки пациент има достъп до своето досие през здравно информационния портал на НЗИС, чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Това гарантира най-високо ниво на сигурност по отношение на защита на личните данни и ограничава в максимална степен достъпът на други лица до здравната информация на пациента и евентуални злоупотреби.

В досието се съдържат данни и контакти на личния лекар на пациентите, както и списък на амбулаторните листове от всички извършени медицински и стоматологични прегледи и манипулации. Всеки ще разполага с информация за датата, на която е извършен прегледът, диагнозата, лечебното заведение и резултатите от прегледа. Подробно са публикувани всички кръводарявания, включително на кръвна плазма за COVID -19, електронни направления, издадените електронни рецепти, предписаните лекарства и инструкции за дозировка и прием, експертни решения на ТЕЛК, информация за алергии, ваксини и др. Медицинските данни в ЕМД се записват автоматично като резултат от успешно извършени медицински дейности за съответния пациент, отразени в НЗИС. С разширяването на употребата на Националната здравно-информационна система от медицински лица и фармацевти, тази информация ще става все по-подробна и полезна за потребителите.

Специално внимание е обърнато на ваксините срещу COVID-19. В електронното досие ще бъде качена подборна информация за ваксината и сертификата, който се издава след пълен ваксинационен цикъл, с данни за АТС кода, търговското наименование на продукта, производителя, партидата, датата на поставянето на двете ваксини, държавата на поставяне, името на лекаря, поставил ваксината. Данните в сертификата са на български и английски език и той ще може да се ползва при необходимост за удостоверяване на наличие на ваксина в страната и чужбина.

Създаването на ЕМД дава силен тласък на електронното здравеопазване в България. Целта му е да предостави на всеки пациент подробна медицинска информация, което ще доведе до значително подобряване на диагностиката и лечението на пациентите, по-точни диагнози и превенция, както и за по-ефективно управление на ресурсите.