10 февруари 2021 г.

Актуализирана към 10.02.2021 г. информация за очаквания брой дози* ваксини срещу COVID-19 до края на 2021 г.

Ваксините срещу COVID-19, получили разрешение за употреба под условие в ЕС, са на BioNTech, Moderna и Oxford.

Разрешение за употреба под условие в ЕС през 2021 г. очакват ваксините срещу COVID-19 на Janssen, Curevac, Sanofi и Novavax.

*Посочените количества са индикативни и е възможно да настъпят промени в зависимост от производствения капацитет на всяка компания.

**В зависимост от резултатите на клиничните изпитвания ще се установи дали от ваксината срещу COVID-19 на Janssen ще се поставят една или две дози.

 

Вариант 1** - ваксината на Janssen се поставя в две дози:

Произво- дител

Вид вак- сина

Брой дози*  за България

Брой
необхо- дими
дози

Население

Дого-
вор
с ЕК

Разре-
шение
за упо-
треба

Заявени количества
oт България

Biontech

РНК

3 898 694

2

1 949 347

ДА

ДА

ДА

Moderna

РНК

960 000

2

480 000

ДА

ДА

ДА

Oxford

адено-вирусна

4 518 232

2

2 259 116

ДА

ДА

ДА

Janssen

адено-вирусна

2 000 000

2

1 000 000

ДА

НЕ

ДА

Curevac

РНК

1 000 000

2

500 000

ДА

НЕ

ДА

Sanofi

анти- генна

4 650 000

2

2 325 000

ДА

НЕ

след резул-
тати от фаза II

Novavax

анти- генна

1 550 000

2

775 000

ПРЕД-
СТОИ

НЕ

след
подпис-
ване на
договор

Общо:

 

18576926

 

9288463

     

 

 

Вариант 2** - ваксината на Janssen се поставя в една доза:

 

Произво- дител

Вид вак- сина

Брой дози*  за България

Брой
необхо- дими
дози

Население

Дого-
вор
с ЕК

Разре-
шение
за упо-
треба

Заявени количества
oт България

Biontech

РНК

3 898 694

2

1 949 347

ДА

ДА

ДА

Moderna

РНК

960 000

2

480 000

ДА

ДА

ДА

Oxford

адено-вирусна

4 518 232

2

2 259 116

ДА

ДА

ДА

Janssen

адено-вирусна

2 000 000

1

2 000 000

ДА

НЕ

ДА

Curevac

РНК

1 000 000

2

500 000

ДА

НЕ

ДА

Sanofi

анти- генна

4 650 000

2

2 325 000

ДА

НЕ

след резул-
тати от фаза II

Novavax

анти- генна

1 550 000

2

775 000

ПРЕД-
СТОИ

НЕ

след
подпис-
ване на
договор

Общо:

 

18576926

 

10288463