1 юли 2020 г.

Правителството одобри проекта на Споразумение за гаранции, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 г., за създаване на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, известен като „инструментът SURE“. Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговорите по него и да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

В Споразумението се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна в резултат на създадения на ниво Европейски съюз инструмент SURE. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, а финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. Инструментът е с ограничен срок на действие - до края на 2022 година.

ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите-членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите-членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава-членка ще бъде пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД) в този на ЕС, съответно максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 % от БНД на ЕС.

Инструментът е в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на пандемията. Предвидено е той да допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държавите членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта.