28 юли 2020 г.

Правителството прие промени в Наредбата за заплащането на правната помощ. Предвижда се да отпадне срокът за подаване на искане за авансово плащане на възложена правна помощ преди, по време на извънредно положение и до 6 месеца от отмяната му, както и отпадане на някои документи, установяващи развитието на съответното съдебно производство. Предложението ще облекчи нормалната работа на съдебната система след отмяната на извънредното положение и във връзка с удължаване на епидемичната обстановка.

Срокът от 6 месеца след отмяната на извънредното положение, за който се предлага да важи облекчението, е периодът, в който дейността на съдебната система у нас би трябвало да се нормализира, респективно да се нормализира и дейността на адвокатите, осъществяващи правна помощ.

Към момента принципът в уредбата е, че дължимите на адвокатите възнаграждения за предоставена правна помощ се плащат след осъществяването и. В случай че делото продължи повече от 6 месеца, е предвидено заплащане до 50 на сто от възнаграждението авансово, като заплатеното авансово възнаграждение се приспада от дължимото окончателно възнаграждение.

Адвокатите, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (общо над 6321 адвокати от всички 27 адвокатски колегии в страната), осигуряват на всеки български гражданин конституционно предвиденото право на защита, за което държавата дължи заплащане по реда на Закона за правната помощ и Наредбата за заплащането на правната помощ.