31 юли 2020 г.

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като част от пакета документи за кандидатстване е включено специално приложение, чиято роля е да подпомогне процеса по подготовка на проектните предложения, а именно Приложение 9 „Примерни указания за попълване на Електронен формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Посоченото приложение е част от Условията за кандидатстване и визуализира нагледно процеса по кандидатстване стъпка по стъпка. Допълнително с цел максимално облекчаване на кандидатите и правене на процеса по кандидатстване максимално достъпен, УО на ОПИК публикува и примерно попълнен Формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен тук.

В полза на кандидатите към пакета документи е налице и приложение, което да подпомогне предприятията при определянето на тяхната категория, а именно Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (част от Приложение 1 към Условията за кандидатстване).

В помощ при подготовката на проектните предложения кандидатите могат да се използват и публикуваните към момента разяснения по процедурата, които могат да бъдат намерени тук. Ако кандидатите въпреки това имат нужда от допълнителни разяснения, свързани с процеса по кандидатстване, може да поискат такива в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, поле „Разяснения по процедурата“ не по-късно от 10.08.2020.