16 септември 2020 г.

Правителството актуализира Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. с цел компенсиране на социално-икономическото въздействие на епидемията от COVID-19.

Включват се нови насоки за спешни действия в приоритети: „Достъп до финансиране“,„Създаване на механизми за ускоряване на процеса по предоставяне на публично финансиране в условия на COVID- 19“; „Умения и иновации“, „Подкрепа за въвеждане на цифрови технологии, улесняване на работата в МСП в условия на COVID-19“.

Очаква се промените да отговорят на нуждата от ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа за малките и средните предприятия и да гарантират навременен достъп до финансиране и гъвкави условия за плащане като предпоставка за справяне с последиците от пандемията.