Изпълнителният директор на НАП издаде Становище № 20-00-54/27.03.2020 г. във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони.

В сферата на данъчното и осигурителното законодателство специалните разпоредби са регламентирани с § 25 – 29 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците и същите частично отменят, както общите норми на ДОПК, материалните данъчни закони и Кодекса за социално осигуряване (КСО), които преуреждат, така и общите норми на ЗМДВИП.

Най-общо промените се отнасят до удължаване на сроковете за деклариране и внасяне на данък по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, правила за формиране на авансовите вноски, спиране на давностните срокове относно публичните вземания, спиране на принудителното изпълнение и неприложимост на абсолютната давност за времето на обявеното извънредно положение.

От разпоредбата на § 49 на преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП  следва, че регламентацията, уредена в материалните данъчни закони и ДОПК, се запазва по отношение на сроковете и съдържанието на част от производствата, а именно:

  • установяване на задължения за данъци и осигурителни вноски; 
  • деклариране – извън приложението  на § 25, § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от ПЗР;
  • внасяне - извън приложението на § 25, § 26, § 27 и § 28 от ПЗР;
  • обезпечаване и
  • събиране – извън § 29 от ПЗР.

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.